Частини мови

Частини мови

2 хвилини читання

Кожне слово англійської мови можна віднести до певної категорії, яких кілька і називаються вони частинами мови (parts of speech). Вивченням частин мови в англійській мові займається такий розділ граматики, як морфологія (morphology). Всі слова англійської мови класифіковані на частини мови відповідно трьох критеріїв: граматичне значення, форма і синтаксична функція. Виходячи з цих принципів, в англійській мові існують самостійні (notional) і службові (functional) частини мови.

Самостійні частини мови в англійській мові

Ці частини мови є незалежними і здатні виконувати будь-яку синтаксичну функцію в реченні. До цієї групи належать: іменник, прикметник, слова категорії стану, займенник, числівник, дієслово, прислівник.

Іменник (Noun)

Частина мови, що позначає предмет, живі істоти, абстрактні поняття, явища. Відповідає на питання «хто? що?». Всі іменники діляться на загальні (common), власні (proper) і конкретні (concrete). Також існує класифікація на злічувані і незлічувані (countable and uncountable). Іменник має категорії: роду (gender), числа (number) і відмінка (case).

Приклади:

 • a flower – квітка
 • Henry – Генрі
 • tea – чай
 • time – час
 • money – гроші
 • water – вода

Прикметник (Adjective)

Частина мови, що позначає ознаку предмета, особи чи явища. За характером ознаки всі прикметники можна розділити на якісні (qualitative) і відносні (relative). За принципом словотворення вони бувають простими (simple), похідними (derived) і складними (compound). Також прикметники мають ступені порівняння (degrees of comparison): звичайний (positive degree), вищий (comparative degree) і найвищий (superlative degree).

Приклади:

 • difficult (важкий)
 • golden (золотий)
 • red (червоний)
 • unknown (невідомий)
 • well-made (майстерно виконаний)
 • long – longer – the longest (довгий – довше – найдовший)

Слова категорії стану (the Stative)

Група слів, що позначають фізичний або психічний стан, часто з модальним покращенням. У реченні вони грають роль присудка безособового речення.

Приклади:

 • alive (живий)
 • pity (жалість)
 • afraid (переляканий)

Займенник (Pronoun)

Частина мови, яка вказує на предмет або якість предмета, не називаючи його. Займенники поділяються на категорії роду і числа. В англійській мові існує кілька груп займенників: особисті (personal), присвійні (possessive), вказівні (demonstrative), неозначені (indefinite), рефлексивні (reflexive), заперечні (negative) займенники.

Приклади:

 • he (він)
 • my (мій)
 • our (наш)
 • this (цей)
 • something (щось)
 • every (кожен)
 • herself (сама)
 • nobody (ніхто)

Числівник (Numeral)

Частина мови, що позначає кількість і порядок предметів при рахунку. Числівники бувають порядковими (ordinal numbers) і кількісними (cardinal numbers).

Приклади:

 • twelve (12)
 • thirteenth (13-й)

Дієслово (Verb)

Частина мови, що позначає дію або стан. Залежно від значення і ролі в реченні, дієслова бувають смислові (notional), службові (semi-auxiliary), допоміжні (auxiliary). Всі англійські дієслова поділяються на правильні і неправильні (regular and irregular). Крім цього дієслова в особистій формі поділяються на такі категорії як: особа (person), число, аспект (aspect), час (tense), стан (voice) і спосіб (mood).

Приклади:

 • run (бігати)
 • must (повинен)
 • be (бути)
 • paint (малювати)

Прислівник (Adverb)

Частина мови, що позначає характер дії і відповідає на питання Як? Де? Коли? Чому? Яким чином? (How? Where? When? Why? In what manner?). Прислівники також діляться на групи: прислівники місця (place), часу (time), способу дії (manner), частоти (frequency), ступеня (degree).

Приклади:

 • here (тут)
 • today (сьогодні)
 • suddenly (раптом)
 • usually (зазвичай)
 • rather (досить)

Службові частини мови в англійській мові

У цій групі ми назвемо сполучники (conjunctions), прийменники (prepositions), частки (particles), вигуки (interjections), модальні слова (modal words). Приклади: and (і), in (в), merely (просто), well (ну), perhaps (можливо), ah (ой). За допомогою цих частин мови в англійській мові з’єднуються слова та речення, констатується або посилюється значення інших слів, а також визначається ставлення мовця до змісту висловлювання.

Це лише короткий огляд всіх наявних частин мови англійської мови. Як видно, частини мови в англійській мові бувають різні і для більш детального вивчення будь-якої з них необхідно звертатися до розділу “Морфологія” зверху.