Загальні властивості прикметника


Прикметники вказують на ознаку, якість або властивість предметів.

В англійській мові, так само як і в українській, є прості, похідні і складні (складені) прикметники.

Прості прикметники (Simple Adjectives):

nice, green, small, right, good.

Похідні прикметники (Derived Adjectives) (прикметники з суфіксами або префіксами):

dirty, childish, friendly, unknown, useful .

Складні (складені) прикметники (Compound Adjectives):

light-blue, red-hot, good-looking, well-known .

Серед англійських складних прикметників є окрема група прикметників з суфіксом -ed (складно-похідні прикметники), наприклад: blue-eyed (синьоокий), long-legged (довгоногий), absent-minded (неуважний).

За значенням прикметники поділяються на дві групи — якісні прикметники (Qualitative Adjectives) і відносні прикметники (Relative Adjectives).

Якісні прикметники безпосередньо вказують на ознаки і якості предметів (розмір, колір, вагу і т. п.): big, red, difficult, important, heavy.

Для якісних прикметників характерні такі властивості:

1) вони мають ступені порівняння: big —bigger — (the) biggest

2) можуть визначатися прислівниками ступеня very, quite, so, too, rather, fairly та ін.:

very big, quite red, too difficult, rather heavy, fairly interesting .

Відносні прикметники вказують на ознаки і якості предметів через відношення до інших предметів, наприклад: a wooden house (a house made of wood), an American boy (a boy from America), a grammatical exercise (an exercise on grammar) і т. п.

Відносні прикметники не мають ступенів порівняння.

Особливістю англійської мови є те, що в значенні відносних прикметників дуже часто виступають визначники-іменники (іменники, які вживаються як препозитивні означення до інших іменників). Тому у багатьох випадках українському відносному прикметнику відповідає в англійській мові не прикметник, а визначник-іменник. Порівняйте:

a school library — шкільна бібліотека
a football match — футбольний матч
London streetsлондонські вулиці
gold watch — золотий годинник
winter sports — зимові види спорту

В англійській мові немає присвійних прикметників подібних до українських прикметників: Миколин, Марусин, Надіїн, материн тощо. їх роль в англійській мові виконують відповідні іменники в присвійному відмінку.

Tomorrow is mother’s birthday .

Завтра материн день народження.

This is Nick’s book.

 Це Миколина книжка.

Основною граматичною особливістю прикметників в англійській мові є те, що вони не змінюються ні за числами, ні за родами, ні за відмінками. Цим вони відрізняються від прикметників української мови, які відмінюються, змінюються за числами і родами і можуть мати короткі і повні форми. Порівняйте:

a grey cat — сіра кішка
two grey cats — дві сірі кішки
a clever boy — розумний хлопець;
a clever girl — розумна дівчинка і т. п.
This is a good house. Це хороший дім.
We live in a good house. Ми живемо у хорошому домі.

Через те що прикметники в англійській мові не відмінюються, то між ними і означуваними іменниками немає граматичного узгодження, яке є в українській мові.