Сполучник

Сполучник

17.02.2010
2 хвилини читання

Вивчаючи граматику англійської мови, ми знайомимося з самостійними (notional parts of the speech) і службовими (functional parts of the speech) частинами мови. Перші, як відомо, мають незалежне значення і можуть виконувати різні синтаксичні ролі в реченні. А ось другі самостійного значення не мають, а лише з’єднують слова та речення, іноді підсилюють або визначають значення інших слів. До службових частин мови належать сполучники, прийменники, частки, вигуки, модальні дієслова та вигуки. Перша зазначена службова частина мови, тобто сполучник (conjunction), і є предметом нашого обговорення в даній статті.

Що таке сполучник?

Як ми вже говорили, це службова частина мови, яка допомагає оформити зв’язок між частинами складного речення, між окремими реченнями в тексті, а також між словами в складі простого речення. Якщо ми говоримо про форму сполучників в англійській мові, то зазначаємо, що в даному випадку вони можуть бути простими, складними і складеними. Судячи з назв можна припустити, що прості (simple) представляють собою одне слово (and, but, or), складні (compound) виражаються за допомогою двох простих сполучників (wherever, however), а складові (composite) оформлені як поєднання службових і звичайних слів (as well as, in order that).

Якщо ж мова йде про функції, які виконують сполучники в англійській мові, не забуваємо, що всі існуючі сполучники можна розділити на дві групи: сурядні (coordinating) і підрядні (subordinating). Перші потрібні, щоб зв’язати однорідні члени речення або ж просто незалежні речення в складі складносурядного. Підрядні ж служать для приєднання підрядного речення до головного в складі складного.

У свою чергу, розглядаючи більш детальну класифікацію сполучників в англійській мові, ми бачимо, що сурядні сполучники бувають:

 • Єднальні / copulative (and, as well as, both … and та інші)

It was all dark overhead and in front of her there was a long passage. (And – в значенні «і»)

Both Tom and Ann were late.

He neither wrote nor phoned.

 • Протиставні / adversative (and, but, yet, however і інші)

Henry lived in a small town, but then he got a job in a big city and moved there with his wife.

The waters of the sea were deep, yet clear.

 • Розділові / disjunctive (or, either … or)

He was not quick either of vision or conception.

Be polite or you’ll miss your chance!

 • Причинно-наслідкові / causative-consecutive (for, so)

She missed the plane for her car broke down.

Підрядні сполучники в англійській мові більш різноманітні, тому і класифікацій у них в два рази більше. Основними групами підрядних сполучників в англійській мові є наступні:

 • З’ясувальні (that, whether, if)

He suggested that we should give him the time to think over the problem. (That – що, щоб)

I do not care whether she comes to the party or not.

 • Тимчасові (when, as soon as, till, before, while і інші)

Dinner will be served at 7.30 after the guests arrive.

What have you been doing since you were fired from work?

 • Причинні (as, because, since і інші)

Farmers must rise early since they have so much work to do. (Since – оскільки, так як)

The government requires warnings on cigarettes because smoking is not good for your health.

 • Цільові (in order that, so that та інші)

I will lend you my car so that you fill it up with petrol.

He put on his glasses in order that he could see better.

 • Умовні (if, unless, provided / providing that, supposing, once та інші)

Please, come by my house if you get a chance.

She’d be very attractive provided that she lost all that weight.

 • Допустові (though, although)

We still went to the beach although the sun was not shining.

 • Образу дії і порівняння (as if, so … as, as … as, than, the … the і інші)

He shook his head a bit as if in wonder that he had permitted himself this behaviour.

The more I think about it the more nervous I become.

 • Слідства (so … that, that)

She arrived early so that she could help me prepare the meal.

The film was so boring that I felt asleep.

Сполучників в англійській мові не так вже й багато, і вивчити їх всі можна. Одним з найкращих способів їх запам’ятовування, на нашу думку, є постійний перегляд таблиці з ними. Таку таблицю можна скласти самостійно, виписавши в стовпець всі сполучники, розділивши їх на групи, а також забезпечивши їх перекладом і реченням з прикладом вживання.

Додатковий матеріал:

Повернутисьнаверх

Don't Miss