Загальні властивості модальних дієслів


Модальними дієсловами в англійській мові називаються дієслова, які виражають не дію (стан), а відношення до неї: можливість, необхідність або здатність виконання дії, ймовірність дії тощо, наприклад:

I must go home now.

Can you swim?

May I sit down?

Модальні дієслова: can — could; may—might; must, have (to), have got (to), ought (to), should, be (to), need.

Допоміжні дієслова shall і will при утворенні майбутнього часу можуть виражати різні модальні відтінки значення (намір, обіцянку, впевненість і т. п.). Такі відтінки виражаються дієсловом shall у 2-й і 3-й особах однини і множини і дієсловом will — у всіх трьох особах.

I won’t do it any more, I promise you.

Я більше цього не зроблю (обіцянка).

Модальне значення дієслова would + not (wouldn’t) (небажання, опір) виявляється рідко.

We invited him several times, but he wouldn’t come.

Це ж значення у теперішньому часі може виражати дієслово will + not (won’t).

The window won’t open.

Вікно не відчиняється.

Дієслова have, be і should можуть бути не тільки модальними, а й допоміжними дієсловами, а дієслова need, have, be і get також і смисловими дієсловами, наприклад:

You should consult a doctor (should — модальне дієслово, яке виражає пораду).

I should like to read this book (should — допоміжне дієслово, яке утворює Conditional Mood).

What a pity you have to go now (have — модальне дієслово, яке виражає необхідність).

I haven’t a Russian-English dictionary (have — смислове дієслово, що виражає володіння).

I have bought a new English book (have — допоміжне дієслово, яке утворює Present Perfect Tense).

За своїми морфологічними властивостями модальні дієслова, крім have, be і have got, недостатні, тобто не мають неособових форм (інфінітива, дієприкметника і герундія) і у зв’язку з цим не утворюють складних дієслівних форм. Крім того, недостатні модальні дієслова не приймають закінчення -s у 3-й особі однини Present Indefinite.

Модальні дієслова must, ought (to), should, need, have got мають тільки одну часову форму; модальні дієслова can, may, to be (to) мають форми теперішнього і минулого часу (Present Indefinite і Past Indefinite), відповідно: can — could; may — might; is (to) — was (to), were (to), а модальне дієслово have to має форми теперішнього, минулого і майбутнього часу (Present, Past і Future Indefinite), відповідно have to (has to), had (to), shall/will have (to).

Питальну і заперечну форми модальні дієслова, крім дієслова have (to), утворюють без допоміжного дієслова do, як у складних часових формах.

May I sit down?

Must you really go now?

Am I to come tomorrow?

You mustn’t do that.

I cannot answer this question.

Модальні дієслова — напівдопоміжні дієслова і вживаються в реченні із смисловим дієсловом у формі інфінітива або основи інфінітива, утворюючи складний модальний присудок. При цьому дієслова must, can (could), will (would), should, may (might), need сполучаються з основою інфінітива (тобто з формою інфінітива без частки to), а дієслова ought, be, have, have got — з інфінітивом (тобто з формою інфінітива з часткою to).

I’m afraid I must be off.

Can’t you see him now?

May I speak to you?

What are we to do now?

You ought to know that.

We’ll have to wait for Ann.

Модальні дієслова можуть вживатися без інфінітива в коротких відповідях на запитання і в другій частині розділових запитань, наприклад:

Can you speak English? — Of course, I can.

You can come tonight, can’t you?

Щоб уникнути повторення, смислове дієслово можна пропустити, якщо про нього згадувалося раніше, наприклад:

I don’t want to go there, but I’m afraid I’ll have to.

The boy ran as quickly as he could.

Do it yourself if you can.


Підпишіться на наш Telegram!