Частки


Частками в англійській мові називають службові слова, які вживаються для підсилення уточнення, обмеження або заперечення інших слів або словосполучень у реченні.

Основні групи часток:

1. Заперечна частка not (у скороченій формі n’t). Вона вживається:

  • для утворення заперечних форм дієслова:

I don’t smoke.

My elder brother is a sailor, not a soldier.

  • для заперечення інших членів речення, що виражаються різними частинами мови:

Wevare going to the river, not to the lake.

I asked him not to do that again.

Have you got any money about you? — Not a penny (not a cent).

  • для заперечення попереднього висловлювання(у заперечних відповідях на запитання) з виразами I be-lieve, I hope, I suppose, I expect і т. п., а також з модальними словами-реченнями of course, certainly, surely,perhaps і т. п.

Can you lend me this book?

I’m afraid not, I’m still reading it.

Do you think it will rain tomorrow?

I hope not, we’re planning an excursion.

Do you smoke?

Of course not!

2. Підсилювальні і обмежувальні частки: onlyтільки; evenнавіть; justякраз, саме, просто; simplyпросто; merelyпросто; stillще; almostмайже; hardlyледве; ever — у сполученнях з so і since; possibly — у сполученнях з дієсловом сап у питальних і заперечних реченнях; exactlyсаме, якраз.

I can only tell you what I know.

It’s almost one o’clock.

We could hardly understand him.

I merely asked his name.

It is just (exactly) what I think.

I’m afraid I can’t possibly come tonight.

Even a child can understand it.

Your pronunciation is simply awful.

Thank you ever so much.

3. Єднальні частки: alsoтакож; tooтакож; as wellтакож; eitherтакож. Ці частки вживаються для зв’язку якоїсь частини речення з попереднім висловлюванням.

Частка either вживається у заперечних реченнях.

We are planning an outing for tomorrow. Jack is coming too.

I need Tom badly, but I can’t find him anywhere.

I haven’t seen him either.

Частки — це службові слова; вони не можуть бути членами речення. Цим вони відрізняються від прислівників, з якими багато часток збігаються за формою. Порівняйте:

I have just come. (Я тільки но прийшов.) (just — прислівник часу в функції обставини часу).

I just come to see you. (Я просто зайшов відвідати тебе.) (just — обмежувальна частка).

She dresses very simply. (Вона одягається дуже просто.) (simply — прислівник у функції обставини способу дії).

The noise was simply terrible. (Шум був просто жахливий.) (simply—підсилювальна частка).

Більшість часток (only, still, simply, merely, even, just) звичайно ставляться перед словом, до якого вони відносяться.

Only Tom is absent.

Even Mary went with us.

I simply don’t understand what you want.

Частки too і either ставляться в кінці речення, а частка else — після слова, до якого вона відноситься.

I’ll go with you too.

I don’t know her either.

What else must we do now?

Let’s ask somebody else about it.