Заперечні займенники


До цього розряду належать займенники nо, none, по one, nobody, nothing, neither.

Заперечні займенники вказують на відсутність чого-небудь і є одним із способів вираження заперечення в реченні. В англійській мові два заперечення в одному реченні не вживаються, і тому на відміну від української мови використання заперечного займенника у реченні виключає вживання другого заперечення і вимагає діє слова у стверджувальній формі. Порівняйте:

There was nobody in the street. 

Надворі нікого не було. 

Nothing pleased him there. 

Нічого йому там не подобалося.

Займенник-прикметник по вживається в ролі означення перед зчислюваними і незчислюваними іменниками. Артикль при наявності означення no не вживається.

I found nо flowers in the garden.

There is no ink in the ink-pot.

It makes no difference to me.

There’s no harm in doing that.

I have no money on me.

No може бути означенням до іменника-підмета.

No medicine could help him.

Заперечні займенники-іменники nobody, no one стосуються осіб, nothing — неживих предметів. У функції додатка ці займенники можуть замінятися сполученнями not anybody; not anything:

I found nobody there. (I didn’t find anybody there.)

I know nothing about it.  (I don’t know anything about it.)

Така заміна неможлива, якщо займенники nobody, nothing виконують у реченні функції підмета:

Nothing could be more pleasing to me.

Nobody could answer the question.

або якщо ці займенники вживаються у скорочених відповідях:

Whom did you see there? Nobody.

Займенники nothing і nobody можуть мати постпозитивні означення, виражені прикметником або інфінітивом.

I saw nothing interesting there.

There was nobody to help me.

Слово neither (ні той, ні другий) є заперечною формою займенника either. Neither вживається як займенник-іменник і займенник-прикметник.

Neither answer was correct.

Do you prefer tea or coffee?

I like neither.

I invited Mary and Helen, but neither of them wanted to come.

Neither вживається також у скорочених підтвердженнях.

I haven’t seen that film yet.

Neither have I.

Заперечний займенник none може заміняти зчислювані і незчислювані іменники і вживатися у коротких заперечних відповідях для підсилення.

Is there a cinema in your street?

No, there is none. (No, there isn’t.)

Займенник none рівнозначний сполученню not any.

Have you got a spare notebook?

No, I have none. (No, I haven’t any.)

None вживається як займенник-іменник у зворотах none of us; none of you; none of them:

 None of us knew about his return.