Заперечні займенники

Заперечні займенники

В нашому блозі ми розглянули досить велику кількість займенників. Сьогодні ми познайомимось з ще одним типом – заперечні займенники. До цього розряду належать займенники nо, none, по one, nobody, nothing, neither.

Заперечні займенники вказують на відсутність чого-небудь і є одним із способів вираження заперечення в реченні. В англійській мові два заперечення в одному реченні не вживаються, і тому на відміну від української мови використання заперечного займенника у реченні виключає вживання другого заперечення і вимагає діє слова у стверджувальній формі. Порівняйте:

There was nobody in the street.

Надворі нікого не було.

Nothing pleased him there.

Нічого йому там не подобалося.

Займенник no

Займенник-прикметник no вживається в ролі означення перед злічуваними і незлічуваними іменниками. Артикль при наявності означення no не вживається.

I found nо flowers in the garden.

Я не знайшов квітів в саду.

There is no ink in the ink-pot.

В чорнильниці немає чорнила.

It makes no difference to me.

Мені без різниці.

There’s no harm in doing that.

Нічого поганого в тому немає.

I have no money on me.

В мене з собою немає грошей.

No може бути означенням до іменника-підмета.

No medicine could help him.

Ніяка медицина йому не допоможе.

Nothing, nobody

Заперечні займенники-іменники nobody, no one стосуються осіб, nothing — неживих предметів. У функції додатка ці займенники можуть замінятися сполученнями not anybody; not anything:

I found nobody there. (I didn’t find anybody there.)

Я нікого тут не знайшов.

I know nothing about it.  (I don’t know anything about it.)

Я нічого про це не знаю.

Така заміна неможлива, якщо займенники nobody, nothing виконують у реченні функції підмета:

Nothing could be more pleasing to me.

Ніщо не могло б бути мені приємніше.

Nobody could answer the question.

Ніхто не міг відповісти на це запитання.

або якщо ці займенники вживаються у скорочених відповідях:

Whom did you see there?
Nobody.

– Кого ти там бачиш?
– Нікого.

Займенники nothing і nobody можуть мати постпозитивні означення, виражені прикметником або інфінітивом.

I saw nothing interesting there.

Там не було нічого цікавого.

There was nobody to help me.

Нікому було мені допомогти.

Neither

Слово neither (ні той, ні другий) є заперечною формою займенника either. Neither вживається як займенник-іменник і займенник-прикметник.

Neither answer was correct.

Не було ні однієї правильної відповіді.

Do you prefer tea or coffee?
I like neither.

– Ти любиш каву чи чай?
– Ні те, ні інше.

I invited Mary and Helen, but neither of them wanted to come.

Я запросив Мері та Хелен, та жодна не захотіла прийти.

Neither вживається також у скорочених підтвердженнях.

I haven’t seen that film yet.
Neither have I.

– Я ще не бачив цього фільму.
– І я не бачив його.

Займенник none

Заперечний займенник none може заміняти злічувані і злічувані іменники і вживатися у коротких заперечних відповідях для підсилення.

Is there a cinema in your street?
No, there is none. (No, there isn’t.)

– На твоїй вулиці є кінотеатр?
– Ні, немає.

Займенник none рівнозначний сполученню not any.

Have you got a spare notebook?
No, I have none. (No, I haven’t any.)

– У тебе є запасний зошит?
– Ні, немає.

None вживається як займенник-іменник у зворотах none of us; none of you; none of them:

None of us knew about his return.

Ніхто не знав про його повернення.

Додатковий матеріал до теми “Заперечні займенники”:


Підпишіться на наш Telegram канал та Instagram!