Комплекс з герундієм


Герундій, як інфінітив і дієприкметник, може утворювати синтаксичний комплекс, який виконує роль складного члена речення і рівноцінний підрядному реченню.

Комплекс з герундієм складається з двох частин: перша частина комплексу — присвійний займенник або іменник у присвійному відмінку, який є означенням до герундія, друга — герундій.

Excuse my interrupting you.

(Пробачте, що я перебив вас.)

Would you mind my opening the window?

(Ви не заперечуєте проти того, щоб я відчинив вікно?)

I don’t like his coming here.

Who told you of Ann’s being there?

Першою частиною герундіального комплексу може бути також особовий займенник в об’єктному відмінку або іменник у загальному відмінку.

I don’t like him coming here.

(Порівняйте: I don’t like his coming here.)

Who told you of Ann being there?

(Порівняйте: Who told you of Ann’s being there?)

Герундіальний комплекс виконує в реченні такі функції:

  • складного прямого додатка; після дієслів to mind, to excuse, to forgive, to pardon, to understand герундій вживається, як правило, в комплексі:

Do you mind my opening the window?

You must forgive our coming late.

Please excuse my disturbing you.

  • складного прийменникового додатка:

Did your mother agree to your going on this trip?

Do you object to my taking part in the competition?

  • складного означення:

Is there any objection to my sitting here?

I had no idea of your leaving tomorrow.

  • складного підмета:

Your coming here always gives us much pleasure.

Our going there now won’t help much.

  • складної обставини (завжди з прийменником):

I can never do anything without your (you) interfering.