Функції герундія в реченні
///

Функції герундія в реченні

3 хвилини читання

Герундій – це безособова форма дієслова із закінченням -ing, яка поєднує в собі ознаки іменника і дієслова, ми розбирали його в однойменній статті. А зараз, давайте присвятимо пару хвилин розбираючи функції герундія в реченні.

Герундій може виконувати роль:

 • прямого додатка до дієслів to avoid, to enjoy, to finish, to give up, to go on, can’t help, to keep (on), to mind (у питальних і заперечних реченнях), to mention, to put off, can’t stand, to stop, to want (мати потребу):

I couldn’t help laughing at seeing him.

Я не міг не сміятися, побачивши його.

Did you enjoy going to the museum?

Тобі сподобався візит до музею?

You must go on working.

Тобі слід продовжити працювати.

Такі дієслова можуть приймати як додаток не тільки герундій, а й інфінітив: to begin, to continue, to dislike, to forget, to hate, to intend, to like, to love, to learn, to need, to mean (мати намір), to prefer, to propose, to regret, to remember, to start, to try.

We intend going to Kyiv in summer.

We intend to go to Kyiv in summer.

Nick proposed starting next morning.

Nick proposed to start next morning.

I like swimming.

Я люблю плавати. (Загалом)

I wouldn’t like to swim in this cold lake.

Не хотілось би мені поплавати у цьому холодному озері. (Конкретний випадок)

 • прийменникового додатка (найчастіше з прийменниками of, for, by) до дієслів to think of: to complain of; to dream of; to begin by; to finish by; to end by; to mean by; to thank smb. for; to go in for; to excuse smb. for; to prepare for; to use smth. for; to help smb. in; to fail in; to succeed in; to look forward to; to save smb. from; to keep smb. from; to stop smb. from; to insist on; to look like; to feel like:

We are thinking of going on a hike during our holidays.

Ми думаємо вирушити в похід під час наших наступних канікул.

He dreams of becoming a cosmonaut.

Він мріє стати космонавтом.

You should begin by reading an elementary book.

Тобі слід почати з прочитання книги для початківців.

У розмовній мові

У розмовній мові прийменниковий герундій (з прийменником about) часто вживається у запитаннях типу What (How) about+герундій (А як відносно того, щоб… А що як…):

What about going to the concert?

А як щодо концерту?

How about having some tea?

Що на рахунок чаю?

 • прийменникового додатка (найчастіше з прийменником of, for, at) до прикметників і дієприкметників, звичайно після дієслова to be (fond of; proud of; sure of; tired of; ashamed of; afraid of; good at; bad at; clever at; pleased at; surprised at; ready for; sorry for; grateful for; famous for; good for; right in; used to):

Nick is very good at painting.

Нік дуже вправний у малюванні.

Let’s have a walk. I’m tired of sitting.

Давай прогуляємось. Я стомився сидіти.

 • безприйменникового додатка до прикметників busy і worth (while):

The book is worth reading.

Книга варта прочитання.

Is the film worth seeing?

Фільм вартий перегляду?

Jane was busy laying the table.

Джейн була зайнята сервіруванням столу.

 • постпозитивного прийменникового означення (найчастіше з прийменниками of, in, for та ін.):

I don’t see any use in going there.

Я не бачу ніякої користі в тому, щоб їхати туди.

Is there any hope of getting tickets?

Є хоч якийсь відсоток того, що ми отримаємо квитки.

Indefinite Gerund

Indefinite Gerund, як і іменник, може вживатися як препозитивне означення до іншого іменника. Такі сполучення близькі до складних слів, і їх важко відрізнити від останніх, наприклад:

 • a swimming race змагання з плавання
 • a walking-stick (складне слово) — палиця
 • travelling expenses — дорожні витрати writing-paper — писальний напір
 • a washing-machine (складне слово) — пральна машина

Підмета:

Walking always gives one an appetite.

Ходьба завжди наганяє апетит.

Learning rules without examples is of little use.

Зубріння правил без прикладів нічого не дасть.

Герундій-підмет часто вводиться займенником it.

It’s been wonderful seeing you.

Зустріч з тобою була чудесно.

It’s been a pleasure meeting you.

Було дуже приємно зустрітись з тобою.

У розмовній мові вживані конструкції: It’s no use (good) + герундій-підмет.

It’s no use waiting any more.

Чекання нічого не дасть.

Предикатива

Our aim is learning to speak English.

Наша ціль – навчити розмовляти англійською.

Обставини

В цій функції герундій завжди вживається з прийменником:

 • обставини часу (з прийменниками on, upon, before, after, in):

Think before answering.

Подумай перед тим, як відповідати.

After passing the final examination the pupils had a party.

Після здачі останнього іспиту студенти влаштували вечірку.

On seeing me he stopped.

Він зупинився, коли побачив мене.

 • обставини способу дії (звичайно з прийменниками without, in, by):

The girl listened without saying a word.

Дівчина слухала мовчки.

By doing that you’ll save a lot of time.

Ти економиш багато часу виконуючи це.

Додатковий матеріал до теми “Функції герундія в реченні”: