Інфінітив чи герундій
//

Інфінітив чи герундій (продовження теми)

3 хвилини читання

В попередній частині статті ми почали розбирати особливості вживання слів запитуючи себе “Інфінітив чи герундій?”. Пропонуємо вам продовжити розбір цього матеріалу.

  • Після to be interested герундій передає дію, яка може відбутися чи відбудеться у майбутньому, а інфінітив відноситься до дії, яка вже відбулася:

I’m interested in working in Switzerland. Do you know anybody who could help me?

Я зацікавлений в тому, аби попрацювати у Швейцарії. Ти не знаєш нікого, хто би міг мені допомогти?

To be interested + ”ing”: цікавитися самою ідеєю якоїсь дії.

I was Interested to read in the paper that scientists have found out how the universe began.

Мені було цікаво почитати газеті, що вчені відкрили, як утворився всесвіт.

Друге дієслово може виражати нову дію у меті події – тоді це повинен бути інфінітив:

I’m very interested to hear the news.

Дуже цікаво почути новини.

Якщо дія характеризується в загальному плані чи як процес, то повинен використовуватися герундій:

I’m interested in collecting stamps.
I’m keen on collecting stamps.

  • To like + “ing”: to enjoy

I like walking in the rain.

Люблю гуляти під дощем(в цьому значенні можливий також і інфінітив, особливо у американській версії мови)

To like + Inf: мати звичку; вважати, що необхідно вчинити певним чином:

I like to get up early so that I can get plenty of work done before lunch.

Люблю вставати рано вранці, щоби встигнути зробити багато до завтра.

  • To love, to hate, to prefer – ці дієслова можуть мати при собі і герундій і інфінітив, так як не спостерігається значних відмінностей між цими двома структурами:

I love lying/to lie on my back and staring/to stare at the sky.

Люблю лежати на спині і дивитися в небо.

Some people hate working/to work in the early morning.

Дехто терпіти не може працювати вранці.

Personally, I prefer working/to work in the morning.

Особисто я віддаю перевагу працювати вранці.

Якщо мова йде про поодиноку, окрему дію, віддають перевагу інфінітиву:

Would you like to have lunch now, or would you prefer to wait?

Ти би хотів пообідати зараз чи почекаєш?

I hate to mention it, but you owe me some money.

Мені неприємно про це говорити, але ви винні мені гроші.

  • To allow, to advise, to forbid, to permit використовується з герундієм, якщо у реченні немає прямого додатку:

Sony, we don’t allow smoking in the lecture room.

Вибачте, але в лекційному залі не дозволено палити.

  • To see, to watch, to hear + герундій: має на увазі те, що дія, за якою спостерігають, або за яку чують, знаходиться у процесі;

To see, to watch, to hear + інфінітив: мається на увазі, що дія спостерігається/спостерігалася від початку до кінця.

Порівняйте:

When I walked past the house, I heard him practicing the violin.

Коли я йшов повз дім, я чув, як він вправлявся у грі на скрипці.

I heard Oistrach play the Beethoven violin concert last week.

Я слухав скрипковий концерт Бетховена у виконанні Ойстраха на минулому тижні.

When I glanced out of the window I saw Mary crossing the road.

Коли я виглянув з вікна, то побачив, як Мері переходила через дорогу.

I watched him step off the pavement, cross the road, and disappear into the post office.

Я бачив, як він зійшов з тротуару, перейшов через дорогу і зник в приміщенні пошти.
  • To try + “ing”: провести експеримент, спробувати.

I tried sending her flowers but it didn’t have any effect.

Я спробував надіслати їй квіти, але це не мало ніякої дії

– I can’t unlock the door.
Try turning the key the other way. (Make that experiment and see  what happens).

Я не можу відчинити двері.
– Спробуй повернути ключ в інший бік.

To try + Inf: зробити зусилля, спробувати зробити щось важке.

Try to write better. Чи: Try and write better.

Постарайтеся писати краще.

Тут нова дія виражається сполученням to try+and+inf без частки to.

I once tried to learn Japanese.

Я одного разу спробував вивчити японську мову.

У такому випадку to learn немає можливості замінити на and learned, так як мова йде про зусилля, що спробували прикласти, аби завершити дію.

  • To begin, to start + Infinitive / Gerund не мають особливих розбіжностей у значенні.

Герундій здебільшого використовується, якщо мова йде про початок довготривалої чи постійної дії:

How old were you when you first started playing the piano?

Скільки тобі було років, коли ти почав грати на піаніно?

I was beginning to get angry.

Я починав нервувати.

He began to write a letter.

Він розпочав писати листа.

To begin / to start + to understand / to realize: єдине можливе використання:

She began to understand what he really wanted.

Вона почала розуміти, чого в дійсності він хотів

  • to propose, to attempt, to intend, to continue, can’t bear, to be accustomed to + герундій / інфінітив: дві структури не мають особливих відмінностей у значенні. Після to propose, to attempt, to indent більш звично вживати інфінітив, чим герундій.

I can’t bear getting/to get my hands dirty.

Терпіти не можу брудні руки

He intends to double the advertising budget.

Він має намір подвоїти витрати на рекламу.

  • To be sorry + Inf: якщо треба вибачитися за те, що буде зроблено:

Sorry to disturb you — could I speak to you for a moment?

Вибачте за турботу, чи можна з вами трохи поговорити?

Sorry + Perfect / Infinitive / for + Gerund / that-clause = вибачення за те, що уже було зроблено

Sorry to have woken you up yesterday.
I’m sorry for waking you up (having woken you up) yesterday.
I’m sorry that I woke you up yesterday.

Вибачте, що вчора вас розбудив.

Додатковий матеріал до теми “Інфінітив чи герундій?”: