Займенник all


All у реченні вживається як іменник і як прикметник.  Як прикметник all вживається зі значенням «всі» із зчислювальними іменниками у множині, і зі значення «весь, вся, все» з незчислювальними іменниками. Після all можуть вживатися артикль the (його вживання регламентується загальними правилами вживання артикля), присвійні та вказівні займенники:

All the students want to get excellent marks.

Всі студенти хочуть отримати відмінні оцінки.

Перед зчислювальними іменниками в однині замість all вживається the whole:

The whole house was destroyed by fire.

Весь будинок був знищений вогнем.

Зі словами day, night, morning, evening, etc можуть вживатися як all, так і the whole:

all (the) day = the whole day.

В якості займенника all в англійській мові вживається зі значенням «все». В залежності від змісту воно може сполучатися з дієсловом в однині і множині:

All is well that ends well.

Все добре те, що добре закінчується.

All agree that we should discuss this problem.

Всі погоджуються з тим, що ми повинні обговорити цю проблему.

All часто вживається в сполученні із займенниками we, you, they: we all, you all, they all, які однакові за значенням сполученням all of us, all of you, all of them.

Місце all у реченні в англійській мові не є фіксованим. Порівняйте:

All the children are in bed. Всі діти у ліжку.

The children are all in bed. Діти всі в ліжку.

All of them are in bed. Вони всі у ліжку.

They are all in bed. Всі вони у ліжку.

Коли присудок речення виражений складною формою чи сполученням модального дієслова з інфінітивом, то all стоїть після допоміжного чи модального дієслова, а не після займенників weyou, they.

Якщо є два допоміжних дієслова, all стоїть після першого з них. All стоїть після дієслова to be, коли воно вживається у простій формі. Замість all часто вживаються everybody, everyone, everything. Порівняйте:

All were (дієслово у множині) of the same opinion on this problem. Всі були однієї думки по цій проблемі.

Everybody was (дієслово у однині) of the same opinion on this problem. Всі були однієї думки по цій проблемі.

All is ready. Все готово.

Everything is ready. Все готово.

Українському варіантові «все, що» відповідає all that або everything that:

That’s all (that) I want. Це все, що мені треба.

I told him everything (that) I knew. Я сказав йому все, що знав.

Як ви змогли помітити, слово that може у реченні і не вживатися.

Для повноти, пропонуємо переглянути матеріали вживання неозначених займенників (частина перша) та вживання неозначених займенників (частина друга)