Займенники з прийменником of
/

Займенники з прийменником of в англійській мові

3 хвилини читання

Прийменник of безсумнівно можна назвати одним з найбільш вживаних прийменників англійської мови. Він може поєднуватися з іменником, дієсловом, прикметником, займенником та іншими частинами мови, наприклад: a glass of water – стакан водиto dream of a new car – мріяти про нову машинуa boy of ten years – хлопчик десяти роківa friend of mine – мій другto be proud of your child – пишатися своєю дитиною. В цій статті ми розглянемо займенники з прийменником of в англійській мові.

Як ми використовуємо займенники з прийменником of

В англійській мові використовують конструкцію займенник + прийменник of, щоб показати кількість чогось. За прийменником йде особовий займенник (you, him, us, them) або іменник, перед яким зазвичай стоїть означений артикль the або такі слова, як this, that, these, those, my, his, her, our, their.

У виразах з прийменником of найбільше труднощів викликає дієслово, а саме те, в якому числі воно використовується. Ми розглянемо займенники, які найчастіше зустрічаються з of, і особливості вживання дієслова в таких конструкціях.

Some, any, most, many, few, a few + of

Після поєднань some of (деякі з, частина), any of (хто-небудь з), most of (більшість), many of (багато), few of (трохи з), a few of (кілька, деякі з) слід використовувати дієслово у множині, так як всі вони вказують на те, що предмет не один (а кілька предметів).

Many of my friends prefer coffee to tea.

Більшість моїх друзів віддають перевагу каві, а не чаю.

Do any of these computers work?

Хоча б якісь з цих комп’ютерів працюють?

A few of the walls were decorated by the photos of famous scientists.

Деякі зі стін були прикрашені фотографіями відомих вчених.

All, both, half + of

C займенниками all of (всі), both of (обидва), half of (половина) ми також використовуємо дієслово у множині. Особливість в тому, що ми можемо опускати прийменник of і значення не зміниться. Виняток становлять особисті займенники: me, you, it, him, her, us, them.

All (of) my fruit trees are in blossom now.

Всі мої фруктові дерева цвітуть зараз.

Both (of) the poets read their new poems with passion.

Обидва поети читали свої нові вірші з пристрастю.

Half of them decided to stay at the hotel for another couple of days.

Половина з них вирішила залишитися в готелі ще на пару днів.

One + of

One of (один з) виділяє один предмет або одну людину з декількох, тому з ним ми будемо використовувати дієслово в однині.

One of their children goes to art school.

Один з їхніх дітей ходить в художню школу.

One of the apples is starting to go rotten.

Одне з яблук починає псуватися.

None, neither, either + of

Цікава особливість є у none of (ніхто з), either of (один з) і neither of (жоден з). None у значенні not one (жоден), either і neither позначають вибір чогось одного з двох. Це означає, що, згідно з класичною граматикою, з цими займенниками повинно стояти тільки дієслово в однині. Але в сучасній англійській допустимо використовувати і дієслово у множині.

None of them wants / want to change their point of view after her arguments.

Ніхто з них не хоче міняти свою точку зору після її доводів.

Either of my dogs is competing / are competing in a dog show.

Одна з моїх собак братиме участь у виставці.

You must be wrong. Neither of my cousins has been / have been to London. Ти, мабуть, помиляєшся.

Жоден з моїх двоюрідних братів не був у Лондоні.

Незчислювальні іменники після of

Трохи інша ситуація складається, якщо після займенника стоїть незлічувааний іменник (milk, sand, music, information, money). Умовно вважається, що незлічувальні іменники завжди використовуються в однині, тобто не можна сказати milks, sands, musics, informations, moneys . Тому з такими іменниками ми вживаємо дієслово в однині.

Some of the money they had Louie wasted in the shopping centre.

Луї розтратив в торговому центрі частину грошей, які у них були.

Little of sugar is left. We need more to bake a cake.

Залишилося мало цукру. Нам треба більше, щоб спекти пиріг.

Most of the time was spent in a vain attempt to persuade her to go with us.

Велика частина часу була проведена в марних спробах умовити її поїхати з нами.

Зверніть увагу, що ми не можемо сказати few of milk, neither of sand, one of information , Адже ці займенники використовуються з злічуваними іменниками.

Додатковий матеріал до теми “Займенники з прийменником of”: