Займенники
/

Займенники much, many, few, little, a lot of, plenty

5 хвилини читання

Чи помічали ви, як часто ми використовуємо в мові слова «багато», «мало», «кілька» і як не любимо називати точні цифри? За своєю природою англійці теж дуже часто вживають у мові ці слова. Коли ми говоримо «багато» англійською, то використовуємо займенники many, much, a lot of, plenty of, а коли говоримо «мало» – few, a few, little, a little. Ці слова називаються determiners (ті, що визначають слова), вони вказують на невизначену кількість чого-небудь. Зі статті ви дізнаєтеся, коли і де потрібно використовувати займенники much, many, few, little, a lot of, plenty of в англійській мові.

Ключову роль у виборі визначального слова грає іменник. Саме від того, який перед нами іменник, злічуваний (countable noun) або незлічуваний (uncountable noun), залежить, яким буде determiner. Ще раз нагадаємо, що злічувальні іменники ми можемо порахувати і у них є форма множини (a boyboys). А незлічувані іменники не мають форми множини (watersome water), і ми не можемо їх порахувати.

Ми розділили всі займенники на три групи в залежності від того, з яким іменником вони вживаються. Кожну групу ми розглянемо окремо.

Much / Little
(Багато/Мало)
Many / Few
(Багато/Мало)
A lot of / Plenty of
(Багато)
Незлічуваний іменник Злічуваний іменник Злічуваний і незлічуваний іменник
How much money have you got? – Як багато у тебе грошей?
There is little ink left in my pen. – У моїй ручці з низьким рівнем чорнил.
I have many friends. – У мене багато друзів.
He has got few friends. – У нього мало друзів.
There is a lot of sugar there. – Там багато цукру.
There are plenty of plants in the garden. – В саду багато рослин.

Many, few, a few з злічуваними іменниками

Займенники many (багато), few (мало), a few (кілька) використовуються з злічуваними іменниками. Many позначає велику кількість чого-небудь: many apples (багато яблук), many friends (багато друзів), many ideas (багато ідей).

Протилежність many – це few: few apples (мало яблук), few friends (мало друзів), few ideas (мало ідей). У few часто негативне значення: чогось дуже мало, недостатньо, так мало, що практично немає.

A few має проміжне значення між many і few, перекладається як «кілька»: a few apples (кілька яблук), a few friends (кілька друзів), a few ideas (кілька ідей).

– Do you have many friends in this part of the city?
– No, I do not. I have a few friends in this part of the city.
– I have a few friends in the city center.

– У тебе багато друзів в цій частині міста?
– Ні, у мене мало друзів в цій частині міста. (Тобто недостатньо, хотілося б більше)
– У мене є кілька друзів в центрі міста.

Much, little, a little з незлічуваними іменниками

Займенники much (багато), little (мало), a little (трохи) використовуються з незлічуваними іменниками. Зазвичай до незлічуваних відносяться рідини (water – вода, oil – масло), занадто маленькі предмети, які неможливо порахувати (sand – пісок, flour – борошно), або абстрактні поняття, так як їх не можна побачити чи помацати руками (knowledge – знання, work – робота). Much позначає велику кількість чого-небудь незлічуваного: much sugar (багато цукру), much milk (багато молока), much time (багато часу).

Протилежність much – це little: little sugar (мало цукру), little milk (мало молока), little time (мало часу). Little, як і few, означає, що чогось недостатньо, дуже мало.

A little має на увазі невелику кількість чогось, чого не можна порахувати: a little sugar (трохи цукру), a little milk (трохи молока), a little time (трохи часу).

– Did she put much salt in the soup?
– No, she did not. She put little salt in the soup.
– I added a little salt in her soup.

– Вона багато солі насипала в суп?
– Ні, вона мало насипала солі в суп. (Можна було більше)
– Ну я додав трохи.

A lot of, plenty of – універсальні слова

Займенники a lot of (багато) і plenty of (багато) «найзручніші»: ми можемо використовувати їх як з злічуваними іменниками, так і з незлічуваними.

A lot of (lots of) замінює much і many: a lot of people (багато людей), lots of tea (багато чаю). Plenty of позначає, що чогось дуже багато, достатньо або навіть більше, ніж потрібно: plenty of people (дуже багато людей), plenty of tea (дуже багато чаю).

We bought lots of souvenirs and plenty of tea when we were on vacation in Sri Lanka.

Ми купили багато сувенірів і дуже багато чаю, коли були у відпустці на Шрі-Ланці.

Особливості та вийнятки

  • Much, many, few, little, a lot of з незлічуваними іменниками

Є ряд іменників, які здаються злічуваними, але насправді такими не є. Іноді буває складно визначити «злічуваність» іменника. Якщо ви не впевнені, який іменник перед вами, краще уточніть це в словнику. Зверніть увагу, що в англійській мові до незлічуваних відносяться advice (порада), news (новина), work (робота), money (гроші), research (дослідження), travel (подорож), furniture (меблі).

They have much work to do.

У них багато роботи.

She told me a little fascinating news.

Вона розповіла мені кілька цікавих новин.

А тепер невеликий лайфхак. До незлічуваних іменників можна додати спеціальні слова, які допоможуть нам порахувати їх.

She drank much water.
She drank many glasses of water.

Вона випила багато води.
Вона випила багато склянок води.

Can you buy canned food and bread?
Can you buy a can of corn and a loaf of bread?

Ти можеш купити консерви і хліба?
Ти можеш купити банку консервованої кукурудзи і буханку хліба?

  • Much, many, few, little, a lot of в різних типах речень

У розповідних реченях ви частіше почуєте a lot of, ніж much або many. У заперечних і питальних реченнях краще вживати much або many, але a lot of теж зустрічається.

– Did you take many photographs when you were in New York?
– It was a business trip! I did not take many photographs as I did not have much time.
– But I had a lot of meetings, and I ate a lot of unhealthy food.

– Ти багато фотографій зробив, коли був в Нью-Йорку?
– Я був у відрядженні! Я не зробив багато фотографій, так як у мене не було багато часу.
– Але у мене було багато зустрічей, і я з’їв багато шкідливої ​​їжі.

Однак, якщо є прислівники very (дуже), too (занадто), so (так), то в розповідних реченнях після них може стояти тільки much і many.

I ate a lot of fish.
I ate too much fish.

Я з’їв багато риби.
Я з’їв дуже багато риби.

You ask me a lot of questions.
You ask me so many questions.

Ти ставиш мені багато питань.
Ти ставиш мені так багато питань.

У few і little теж є одна важлива особливість. Дуже часто під час розмови ми можемо не зрозуміти, які саме займенники сказав наш співрозмовник. Щоб такого не відбувалося, до few і little приєднується слово very, сенс висловлювання при цьому не змінюється.

He has very little experience in this field. He has a little experience in another one.

У нього мало досвіду в цій сфері (майже немає). У нього є трохи досвіду в іншій сфері.

He knows very few people in the building. He knew a few people where he lived before.

Він знає мало людей (майже нікого), що живуть з ним в одному будинку. Він знав кілька людей там, де жив колись.

  • Ступені порівняння much, many, few, little

Ми можемо не тільки називати кількість, але і порівнювати її з іншою кількістю. Форма вищого ступеня для much і manymore (більше).

She usually spends much money on clothes but that time she spent even more.

Вона зазвичай витрачає багато грошей на одяг, але в той раз вона витратила ще більше.

She usually buys many dresses and many bags but yesterday she bought more dresses than bags.

Вона зазвичай купує багато суконь і багато сумок, але вчора вона купила більше суконь, ніж сумок.

Вищий ступінь для little – це less (менше), для fewfewer (менше).

I have known her for a long time and she used to have fewer cats.

Я знаю її дуже давно, раніше у неї було менше котів.

I drink very little tea and I drink even less milk.

Я п’ю дуже мало чаю, та ще менше молока.

Ви можете зберегти нашу табличку і використовувати її, коли вам зручно. Також радимо потренуватися використовувати much, many, few, little, a lot of в нашому тесті:

How ____ sugar do I need to use?

Correct! Wrong!

It was a warm winter. There was ____ snow on the streets last year.

Correct! Wrong!

She looks happy. She won ____ money last week.

Correct! Wrong!

The tea is not tasty. Can you add ____ sugar, please?

Correct! Wrong!

How ____ eggs have you already used?

Correct! Wrong!

Unfortunately, there are ____ French dictionaries left in this bookshop.

Correct! Wrong!

Sandra has got ____ sugar. She can’t make a cake.

Correct! Wrong!

He can speak Italian ____, but not as well as he would like.

Correct! Wrong!

Help yourself! You can eat as ____ pizza as you like!

Correct! Wrong!

I can’t go to the cinema. I’ve got ____ work to do.

Correct! Wrong!