Відносні (сполучні) займенники


Відносні займенники в англійській мові служать для зв’язку підрядних речень з головним. Вони відрізняються від сполучників тим, що не тільки пов’язують підрядне речення з головним, але не являються членами підрядного речення.

До відносних займенників  відносяться which, who (whom), that, whose. Вони вводять означальні підрядні речення і перекладаються на українські мову словом «який» (-а, -е, -і).

Who (whom) вживається по відношенню до осіб:

The woman who is standing at the window is our teacher.

Жінка, яка стоїть біля вікна, наша вчителька.

The man whom you see is a student from our institute.

Чоловік, якого ти бачиш, студент нашого інституту.

Which вживається по відношенню до неживих предметів і тварин, але використовується рідше, чим that:

This is the book which I read last year.

Ця книга, яку я читав у минулому році.

That відноситься як до живих, так і до неживих предметів:

The man that lives next door is very friendly.

Чоловік, який живе у сусідній квартирі, дуже дружелюбний.

The novel that I am reading now is very interesting

Роман, який я зараз читаю, дуже цікавий.

Whose вживається по відношенню до осіб, але іноді і до предметів. В українській мові відповідає слову «який» (у родовому відмінку – «якого»):

That is an officer whose brother I met yesterday.

Цей офіцер, брата якого я вчора зустрів.

This is the book whose pages are torn.

Ця книга, сторінки якої рвані.