Займенники Every та Each

Займенники every та each

В англійській мові займенники every та each не повністю співпадають за своїм значенням. Every об’єднує людей чи предмети в однорідну групу;  часто вживається при узагальненні. Each, навпаки, виділяє індивідуум з групи, розділяє членів однорідної групи. Порівняйте:

We want every child to succeed.

Ми хочемо, щоби кожна дитина добилася успіху.

Each child will find his own personal road to success.

Кожна дитина найде свою дорогу до успіху.

Коли різниця не є суттєвою, every та each можуть вживатися взаємозамінювано:

Each/ every time I see you you look more beautiful.

Кожного разу, коли я тебе бачу, ти виглядаєш ще краще.

Різниця між each та every

Коли підкреслюється ідея групи як цілого, each не вживається. Наприклад, ми можемо сказати almost every month – майже кожний місяць; чи every single one without exception – кожний (всякий без виключення), у той час як each не поєднується  з зі словами almost майже, practically – практично, nearly – майже і without exception без виключення. Зверніть увагу, що each може позначити одного з двох чи більше людей, every тільки одного з трьох і більше, але не двох:

Each sex has its own physical and psychological characteristics. (Але не Every sex…)

У кожної статі є свої власні фізичні і психологічні характеристики.

Every вживається зі злічуваними іменниками в однині; відповідно дієслово також має форму однини:

Every player was on top form.

Всі гравці були в найкращій формі.

Виключення складають випадки, коли за every стоїть кількісний числівник з іменником у множині:

I go to Paris every six weeks or so.

Я їжджу до Парижу приблизно кожні шість тижнів.

Every

Every виступає у реченні тільки у функції  визначення до іменника і без іменника не вживається. Можна сказати:

Every room was occupied.

Кожна кімната була зайнята.

Але не: Every was occupied чи Every of the rooms was occupied. Однак можна сказати Every one of the rooms was occupied. Пам’ятайте, що every one зазвичай  відноситься до предметів, у той час як everyone = everybody (про людей).

Each

Each вживається як визначення зі злічуваними іменниками в однині, перед яким немає артикля або присвійного чи вказівного займенника:

Each day is better than the one before.

Кожний день кращий попереднього.

При наявності артикля, присвійного чи вказівного займенника вживається each of + іменник у множині:

Each of my aunts gave me socks for Christmas.

Кожна із моїх тіток подарувала мені шкарпетки на Різдво.

Each може вживатися самостійно, без наступного іменника чи займенника з дієсловом в однині:

I had some crazy dreams last night. Each was funnier than the last.

Мені снилися якісь дивні сни минулої ночі. Один смішніший іншого.

Однак у подібних випадках найчастіше вживається вираз each one: Each one was funnier than the last.

Якщо each вживається після підмета, то підмет і присудок ставляться у множині:

Wе each have our own attitude to bringing up children.

У кожного з нас своє відношення до виховання дітей.

У подібних ситуаціях each ставиться після дієслова-зв’язки чи допоміжного дієслова:

My sisters have each married businessmen.

Кожна із моїх сестер вийшла заміж за бізнесмена.

Each також може стояти після непрямого додатку:

She sent them each a present.

Вона надіслала подарунок кожному з них.

Але не:

She kissed them each.

Вона поцілувала кожного з них.

Присвійний чи власний займенник, що поєднується з each, every, може мати форму як однини, так і множини:

Each person explained it in his/ their own way.

Кожний пояснює це по своєму.

I told every single student what I thought of him/ them.

Я сказав усім студентам без виключення, що я про них думаю.

Додатковий матеріал до теми “Займенники every та each”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box