Типи обставин в англійській мові

Типи обставин в англійській мові

Обставина в англійській мові, як і в українській,— це другорядний член речення, який означає різні характеристики дії (час, місце, причину, мету і т. п.), а також ступінь якості. В даній статті ми розглянемо типи обставин в англійській мові

За значенням обставини поділяються на обставини місця, часу, частоти та повторюваності, способу дії, причини, мети, результату і ступеня.

Обставини найчастіше виражаються іменниками з прийменниками.

Обставини з прийменниками

Нижче наводяться приклади обставин з найбільш уживаними прийменниками:

 • About – по, біля, навколо, при (місце)

The children were running about the schoolyard.

Діти бігали навколо шкільного майданчика.

 • After – після, за (час); за (послідовність)

Where will you go after classes?

Куди ти підеш після уроків?

 • At – в, на, у, при (місце)

We were all sitting at the table when he walked in.

Ми всі сиділи за столом, коли він зайшов.

There is a post-office at the end of the street.

Вкінці вулиці є поштове відділення.

 • At – у, в, на (заняття; установа)

My father works at a factory.

Мій батько працює на заводі.

а також у словосполученнях: at that (this) moment (time, hour), at night (dawn)

I’ll come at nine o’clock.

Я прийду о дев’ятій годині.

He was a child at that time.

На той момент він був дитиною.

 • Before – до, близько, перед (час; рідше – місце)

I came here before nine o’clock.

Я прийшов сюди до дев’ятої години.

 • Behind – ззаду, позаду (місце)

He hid behind the tree.

Він заховався поза деревом.

 • Between – між (час; місце)

I’ll come between eight and nine.

Я прийду між восьмою та дев’тою

The Mediterranean Sea is between Europe and Africa.

Середземне море розташоване між Європою та Африкою.

 • Byдо (час)

I’ll have finished the report by Sunday.

Я закінчу доповідь до неділі.

 • By – (для вираження засобу або способу пересування, а також агента дії)

Let’s go by bus.

Давай поїдемо автобусом.

This novel is by Dickens.

Це оповідання написане Дікенсом.

 • For – протягом, на протязі (час)

I’ve been there for a week.

Я був там протягом тижня.

 • For – у, в, до (напрям руху з дієсловами to start, to leave, to sail, to set out)

He is leaving for Kyiv tomorrow.

Завтра він їде в Київ.

 • From – з, від (місце; час)

When will you come back from your trip?

Коли ти повернешся з подорожі?

He will be here from ten till twelve o’clock.

Він буде тут з десятої по дванадцяту.

 • In – в, на, у (місце, напрям)

The book is in my desk.

Книжка на моєму столі.

 • In – в, у (час; частина доби, пора року, рік, місяць);

Where did you go in summer?

Куди ти їхав влітку?

I’ll be back in an hour.

Я повернусь за годину.

In a day or two everything will be ready,

За день-два все буде готове.

 • Into – в, у (на, до) (напрям руху всередину чогось)

Put the book into the drawer.

Поклади книгу в ящик.

He poured some water into the glass,

Він налив трохи води в склянку.

 • On (upon) – на (знаходження або розміщення чогось на поверхні)

Look, your cap is on the floor!

Поглянь, твій капелюх на підлозі!

Hang up this diagram on the wall.

Повішай цю діаграму на стіну.

 • On (upon) – в, у, на, по (процес, знаходження у русі)

On my way home I met my friend.

По дорозі додому я зустрів друга.

Are you going on an excursion with us?

Ти йдеш з нами на екскурсію?

 • On (upon) – в, у (час; з днями тижня, датами)

Don’t come on Tuesday, I’ll be away.

Не приходи у вівторок, мене не буде.

I was born on the second of June.

Я народився другого червня.

 • Till – до (час)

I usually prepare my lessons from three till six.

Я зазвичай роблю свої уроки з третьої до шостої.

 • To – в, у, на, до (напрям руху до кінцевого пункту, до мети і т. п.; вживається після дієслів руху to go, to come, to return, to lead, to send)

Where are you going to?
To school.

– Куди ти йдеш?
– До школи.

Don’t fail to come to the meeting today.

Не пропусти сьогоднішню зустріч.

 • With – з (вказівка на супровідні обставини або на спосіб дії)

The children greeted him with smiles and laughter.

Діти привітали його з усмішкою і сміхом.

I’ll do it with pleasure.

Я зроблю це з задоволенням.

 • Without – без (відсутність чогось)

I can’t translate this sentence without a dictionary.

Я не можу перекласти це речення без словника.

I can’t do it without your help.

Я не можу ц зробити без твоєї допомоги.

Чим ще вони можуть бути вираджені?

Обставини можуть бути виражені також прислівниками:

We didn’t go anywhere yesterday (anywhere — обставина місця; yesterday — обставина часу).

Ми нікуди не йшли вчора.

He ran very fast and won the first prize (fast — обставина способу дії; very — обставина ступеня).

Він біга дуже швидко і переміг.

Крім іменника з прийменником і прислівника, обставини можуть бути виражені такими словами або групами слів:

 • дієприкметником або дієприкметниковим зворотом (головним чином у писемній мові):

Taking a dictionary he began translating the text.

Він почав перекладати текст, взявши словник.

Being very tired I decided to stay at home.

Будучи дуже стомленим, я вирішив залишитись вдома.

 • іменником без прийменника:

Wait a minute.

Зачекай хвильку.

The rain lasted all day.

Дощ йшов цілий день.

 • інфінітивом (обставина мети або наслідку):

I’ve come to tell you about tomorrow’s concert.

Я прийшов розповісти тобі про завтрашній концерт.

It’s too dark to read.

Тут занадто темно, щоб читати.

 • герундієм з прийменником:

On coming home I got down to work.

Повернувшись додому, я взявся за роботу.

He walked out without saying a word.

Він вийшов, не сказавши ні слова.

 • синтаксичним комплексом з дієприкметником або інфінітивом (складна обставина):

The night being warm, we slept in the open air.

Ніч була тепла, ми спали на свіжому повітрі.

This sentence is too difficult for me to translate.

Це речення мені занадто важко перекласти.

 • обставинним підрядним реченням:

Come whenever you like.

Приходи коли захочеш.

Обставина найчастіше означає присудок (групу присудка), а обставини ступеня можуть також означати прикметники і прислівники.

You speak English quite well.

Ти говориш англійською досить добре.

(Обставина способу дії well означає групу присудка speak English, а обставина quite — обставину well.)

Додатковий матеріал до теми “Типи обставин в англійській мові”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box