Місце обставини у реченні


Обставини в англійській мові можуть стояти на початку, в кінці і в середині речення. Проте місце обставини залежить від її значення і способу вираження, і певні види обставин мають свої місця в реченні. Загальним правилом є те, що обставина не може відокремлювати додаток від дієслова (тобто стояти між дієсловом і його додатком).

Нижче наведено основні види обставин з вказівкою на їх звичайне місце в реченні.

  • Обставини (означеного) часу (Adverbials of Time) означають час або тривалість дії.

Обставини означеного часу звичайно стоять в кінці речення.

Не left a few weeks ago.

We shall start on Sunday morning.

Вони можуть також стояти і на початку речення, особливо при наявності кількох обставин у реченні або при бажанні виділити обставини часу.

This morning the train arrived late. 

Last summer we went to the mountains, this summer we’re going to the Black Sea Coast.

Обставина часу, виражена герундієм з прийменником, ставиться на початку або в кінці речення.

After seeing the film we discussed it.

We discussed the film after seeing it.

Якщо в реченні є дві обставини часу, точніша ставиться звичайно першою.

Let’s meet at two o’clock tomorrow.

  • Обставини частоти і повторюваності (Adverbials of Indefinite Time and Frequency).

Якщо ці обставини виражені прислівником, то вони звичайно стоять перед смисловим дієсловом, але після допоміжного дієслова, модального дієслова або дієслова to be.

I often meet Jack on his way to school.

I’m always ready to help you.

I’ve never been here before.

You must never do that again.

У питальних реченнях ці обставини стоять після підмета.

Do you often play tennis?

Have you ever been there?

Обставини частоти, виражені групою слів (every other day, twice a week і т. п.), ставляться звичайно в кінці речення — перед обставинами означеного часу, але після обставини місця.

I have been to the museum several times this year.

  • Обставини місця (Adverbial of Place) означають місце або напрям дії.

Обставини місця звичайно стоять в кінці речення, але передують обставинам часу.

Hang up the map on the wall, please.

We are going to Kyiv next week.

Якщо в реченні є дві обставини місця, точніша або конкретніша звичайно ставиться першою.

She lives in a small village in Prykarpatia.

  • Обставини способу дії (Adverbials of Manner) дають якісну характеристику дії або вказують на супровідні дії факти.

Якщо обставину способу дії виражено прислівником, то вона стоїть звичайно після смислового дієслова і його додатка (якщо вій є).

Don’t speak so fast, I can hardly understand you.

You have done the work well.

Listen to me attentively.

При дієсловах з відокремленим суфіксом обставини способу дії можуть стояти як перед дієсловом, так і після суфікса.

The boy quietly went out.

The boy went out quietly.

Якщо обставина способу дії виражена іменником або герундієм з прийменником, то вона ставиться після дієслова-присудка і його додатка або на початку речення (залежно від прийменника).

I can do it only with your help.

By doing that he managed to solve the problem.

  • Обставини ступеня (Adverbials of Degree) означають ступінь дії або якості.

Обставини ступеня, що визначають дієслово, стоять перед смисловим дієсловом і після допоміжного, модального дієслова або дієслова to be.

I quite understand you.

I have almost finished the work.

Обставини ступеня, що визначають прикметники або прислівники, стоять безпосередньо перед тими словами, до яких вони відносяться. Прислівник enough звичайно ставиться після визначуваного слова.

I’m awfully glad to see you.

You are quite right.

It’s pretty cold, isn’t it?

You don’t work hard enough.

  • Обставини мети (Adverbials of Purpose) означають мету дії. Вони звичайно виражаються інфінітивом і ставляться після дієслова.

We’ll have to run to catch the train.

  • Обставини наслідку (Adverbials of Result) означають наслідок дії. Ці обставини також виражаються інфінітивом і ставляться після присудка.

I’m too tired to go any further.

Jack is clever enough to understand his mistake.

  • Обставини причини (Adverbials of Cause) означають причину виконання дії. Ці обставини часто виражаються дієприкметниковими зворотами і комплексами і звичайно стоять на початку речення.

Being hungry and thirsty, the tourists decided to camp at once.

The weather being fine, they continued their journey.


Підпишіться на наш Telegram!