Прийменниковий додаток
//

Прийменниковий додаток

6 хвилини читання

Прийменниковий додаток на відміну від прямого і непрямого з’єднується з дієсловом або прикметником, до якого він відноситься, за допомогою прийменника.

I’m waiting for John.

Я чекаю на Джона

Do you agree with me?

Ти згоден зі мною?

What are you looking at?

На що ти дивишся?

Багато дієслів приймають одночасно прямий і прийменниковий додаток. Прикметники, зазвичай, приймають тільки один прийменниковий додаток.

Прийменниковий додаток, як правило, ставиться після непрямого і прямого додатка, а коли їх немає – після дієслова-присудка.

Місце прийменникового додатка

ПідметПрисудокНепрямий   додатокПрямий додатокПрийменниковий додатокОбставина
Іmust speakto youat once.
Wecongratulatedhimon his success.

Прийменниковий додаток передує прямому, коли прямий додаток з його означеннями містить більше слів, ніж прийменниковий. Таке розміщення додатків часто зустрічається після дієслів to explain, to dictate, to express, to repeat.

I explained to him the rule for forming the Past Indefinite Tense.
Порівняйте: I explained the rule to him.

Я пояснив йому правило утворення минулого неозначеного часу.

Прийменник іноді може відокремлюватися від прийменникового додатка і стояти в кінці речення (після дієслова). Таке місце прийменника характерне для розмовної мови. Найчастіше такий порядок слів буває у питальних реченнях, коли питальне слово є прийменниковим додатком або означенням до нього і ставиться на початку речення.

What are you looking at?

На що ти дивишся?

Whom does the book belong to?

Кому належить ця книга?

Who are you talking about?

Про кого ти говориш?

What story are you talking of?

Про яку історію ти говориш?

Прийменниковий додаток може бути виражений:

 • іменником з прийменником:

I cannot agree to your proposal.

Я не можу погодитись на твою пропозицію.

 • займенником-іменником з прийменником:

Don’t wait for me.

Не чекай на мене.

What are you looking for?

Що ти шукаєш?

 • герундієм або герундіальним зворотом з прийменником:

Thank you for coming.

Дякую, що прийшов.

 Excuse me for being late.

Вибачте за спізнення.

 • прийменниковим синтаксичним комплексом з герундієм або for-комплексом з інфінітивом (складний прийменниковий додаток):

You can rely upon his coming in time.

Можеш впевнитись, що він прийде вчасно.

I object to your going there alone.

Я проти того, щоб ти йшла туди.

Let’s wait for the shop to open.

Давай зачекаємо, поки магазин відчиниться.

 • підрядним реченням:

Everything depends on when he will come.

Все залежить від того, коли він прийде.

Список слів

Нижче наводяться дієслова, які приймають прийменниковий додаток.

 • З прийменником about: to agree about; to care about; to doubt about; to hear about; to quarrel about; to talk about; “to speak about; to read about; to learn about; to think about.

I have not thought about it yet.

Я про це ще не думав.

Have you read any books about space travel?

Ти читав якісь книги про космічні подорожі.

 • З прийменником at: to aim at; to fire at; to laugh at; to look at; to smile at; to wonder at; to work at.

You must work more at your English.

Тобі варто більше працювати над англійською.

What are you laughing at?

З чого ти смієшся?

Just look at him!

Просто поглянь на нього!

 • З прийменником after: to look after; to name after.

Our street is named after the first Ukrainian cosmonaut Leonid Kadenyuk.

Наша вулиця названа на честь першого українського космонавта Леоніда Каденюка.

Who looks after your little sister?

Хто приглядає за твоєю молодшою сестрою?

 • З прийменником by: прийменниковий додаток з прийменником by вживається після дієслів у пасивному стані для вираження суб’єкта дії.

The poem “Poltava” was written by Pushkin.

Поема “Полтава” написана Пушкіним.

Many trees were planted by our pioneers last autumn.

Багато дерев було посажено нашими піонерами минулої осені.

 • З прийменником for: to care for; to fight for; to hope for; to look for; to pay for; to prepare for; to send for; to struggle for; to wait for.

I’m waiting for Mary.

Я чекаю на Мері.

I’m preparing for my exams now.

Я зараз готуюсь до іспитів.

We are fighting for peace in the whole world.

Ми боремось за мир у всьому світі.

 • З прийменником from: to hear from; to recover from; to suffer from.

She hasn’t yet recovered from her illness.

Вона ще не відійшла від своєї хвороби.

 • З прийменником in: to believe in; to end in; to fall in; to succeed in; to take part in.

Tom failed in geography. What a pity!

Том провалив географію. Як шкода!

Will you take part in our concert?

Візьмеш участь в нашому концерті?

 • З прийменником of: to boast of; to consist of; to smell of; to think of; to make of.

What are you thinking of?

Про що ти думаєш?

Water consists of hydrogen and oxygen.

Вода складається з водню та кисню.

 • З прийменником on (upon): to count on; to call on; to depend on; to insist on; to speak on.

I’ll call on you tomorrow.

Я тобі завтра подзвоню.

Can I count on your help?

Я можу розраховувати на твою допомогу?

My plans depend on your answer.

Мої плани залежать від твоєї відповіді.

 • З прийменником to: to agree to; to answer to; to belong to; to correspond to; to happen to; to listen to; to look forward to; to object to; to speak to; to write to.

Do you agree to our proposal?

Ти погоджуєшся з нашою пропозицією?

Now listen to me, please.

А зараз, будь ласка, послухай мене.

I’ll speak to her tomorrow.

Я поговорю завтра з нею.

What’s happened to the boy, I wonder?

Мені цікаво, що сталося з хлопчиком?

I’m looking forward to seeing you again.

Я чекаю нашої наступної зустрічі.

 • З прийменником with: to agree with somebody; to meet with; to tremble with.

Do you agree with me?

Ти погоджуєшся зі мною?

The girl trembled with cold.

Дівчина тремтіла від холоду.

 • Прийменниковий додаток з прийменником with вживається також після дієслів в активному і пасивному стані для вираження знаряддя або інструмента дії.

I usually write with a fountain pen.

Я зазвичай пишу авторучкою.

Два додатки

Такі дієслова приймають два додатки – прямий і прийменниковий:

to remind smb. about smth; to praise smb. for smth.; to do smth. for smb.; to borrow smth. from smb.; to translate smth. from one language into another; to congratulate smb. on smth.; to spend time (money) on smth.; to compare smth. to (with) smth.; to introduce smb. to smb.; to give (offer, tell) smth. to smb.

Please remind me about it!

Прошу, нагадай мені про це!

All of us praised Nick for his courage.

Всі поважають Ніка за його мужність

May I introduce you to my brother?

Я можу представити своєму брату?

Нижче наводяться деякі прикметники і дієприкметники, які приймають прийменникові додатки:

 • З прийменником about: to be anxious about.

We are anxious about his health.

Ми хвилюємось за його здоров’я.

 • З прийменником at: to be (get) angry at smth. (with smb.); to be bad at; to be good at; to be quick at; to be slow at; to be surprised at.

I was angry at his behaviour.

Я був злий через його поведінку.

He is quick at learning foreign languages.

Він швидко вивчає іноземні мови.

Tom is very good at arithmetics.

Том дуже успішний в арифметиці.

I’m really surprised at your laziness.

Я дійсно дивуюсь твоїм лінощам.

 • З прийменником for: to be anxious for; to be fit for; to be famous for; to be ready for; to be sorry for; to be suitable for; to be necessary for.

I’m sorry for him, but it’s his own fault.

Мені дійсно шкода, та це його провина.

Are you ready for the journey?

Ти готовий до подорожі?

 • З прийменником from: to be absent from; to be free from; to be different from; to be safe from.

Why were you absent from the lesson yesterday?

Чому ти вчора був відсутній на уроці.

We’ll be safe from rain here.

Тут ми в безпеці від дощу.

 • З прийменником in: to be interested in; to be rich in; to be successful in.

Are you not interested in football?

Ти не зацікавлений у футболі?

Our country is rich in minerals.

Наша країна багата на мінерали.

 • З прийменником of: to be afraid of; to be ashamed of; to be glad of; to be fond of; to be full of; to be proud of; to be sure of; to be tired of.

The girl was afraid of the big dog.

Дівчина боялась великої собаки.

The glass is full of water.

Стакан повний води.

 • З прийменником to + додаток, виражений особовим займенником: to be good to; to be kind to; to be grateful to; to be polite to; to be clear to; to be known to; to be rude to; to be useful to.

Is everything clear to you?

Тобі все зрозуміло?

Why were you so rude to him?

Чому ти був такий жорстокий до нього?

I’m so grateful, to you for what you’ve done for me.

Я дуже вдячний за те, що ти зробила для мене.

 • З прийменником with: to be angry with; to be acquainted with; to be ill with; to be pleased with.

She was angry with him.

Вона була зла на нього.

Are you acquainted with John?

Ти знайомий з Джоном?

He is ill with flu.

У нього простуда.

I’m quite pleased with my new bicycle.

Я дуже задоволений своїм новим велосипедом.

Додатковий матеріал до теми “Прийменниковий додаток”: