Прямий додаток
//

Прямий додаток (The Direct Object)

2 хвилини читання

Прямий додаток означає предмет або особу, на яку безпосередньо спрямована дія, виражена дієсловом-присудком. Прямий додаток може також означати дію, на яку спрямоване бажання або почуття, виражене дієсловом або прикметником.

Місце прямого додатка в реченні стале.

У розповідних і наказових реченнях прямий додаток стоїть безпосередньо за присудком або за непрямим додатком, якщо він є.

Місце прямого додатка в розповідних і наказових реченнях

ПідметПрисудокПрямий додатокІнші члени речення
Jacklikesbookson science.
Fetcha piece of chalk,please.

У питальних реченнях прямий додаток стоїть за присудком або смисловим дієсловом присудка за винятком таких випадків:

 • У спеціальних запитаннях, де питальне слово є додатком або означенням до нього, додаток стоїть на початку речення.
 • У загальних запитаннях, з головним дієсловом to have додаток стоїть після підмета.

Місце прямого додатка у питальних реченнях

Питальне слово — додаток або означення до ньогоДопоміжне (модальне) дієслово або дієслова to be і to naveПідметСмислове дієсловоПрямий додатокІнші члени речення
DidyouseeTomyesterday?
Mustwedothis exercise?
Whatareyoureading?
What  bookareyoureading?
Haveyoua blue pencil?

В окличних реченнях, де прямий додаток є членом речення, який виділяють, його ставлять перед підметом.

What a funny story I heard yesterday!

Я вчора почув таку кумедну історію!

What a wonderful butterfly I‘ve just seen!

Якого гарного метелика я бачив!

Прямий додаток може бути виражений такими словами або групами слів:

 • іменником або займенником:

Answer my question!

Відповідай на моє запитання!

I’ve cut my finger.

Я порізав палець.

Your pencil is broken, take mine.

Твій олівець поломаний, візьми мій.

 • особовим займенником в об’єктному відмінку:

I saw him yesterday.

Я бачив його вчора.

Our teacher knows us very well.

Наші вчителі дуже добре нас знають.

Питальний займенник who може вживатися в функції додатка як в об’єктному, так і в називному відмінку.

Who(m) did you want to see?

Кого ти хотів побачити?

Who(m) are you meeting here?

Кого ти там зустрічаєш?

 • інфінітивом або інфінітивним зворотом:

– Do you want to go with me?
Yes, I’ll be very glad to join you.

– Хочеш піти зі мною?
– Так, я буду радий приєднатися до тебе.

I’m so sorry to have kept you waiting.

Вибач, що змусив тебе чекати.

 • герундієм або герундіальним зворотом:

Shall I go on writing?

Мені проодовжити писати?

Stop talking, please.

Перестань говорити, будь ласка.

I don’t remember ever seeing him before.

Я не впевнений, що раніше бачив його.

 • кількісним або порядковим числівником:

Here are my books. You can take two or even three if you want to.

Ось моя книги. Можеш взяти дві чи навіть три

Read these sentences and translate the first.

Прочитайте речення і перекладіть перше.

 • синтаксичним комплексом:

I heard him play the piano.

Я чув як він грає на піаніно.

 • підрядним реченням:

I don’t know why he hasn’t come.

Я не знаю, чому він не прийшов.

Прямий додаток є складним, коли він виражений синтаксичним комплексом з інфінітивом, з дієприкметником або з герундієм.

 • комплекс з інфінітивом:

I want you to come too.

Я хочу щоб ти пішов також.

Didn’t you hear the bell ring?

Хіба ти не чув дзвоника?

 • комплекс з дієприкметником:

He saw you coming home.

Він бачив як ти йдеш додому.

I must have my shoes mended.

Мені треба поправити взуття.

 • комплекс з герундієм:

Do you mind my opening the window?

Ти не проти, якщо я відкрию вікно?

Excuse my interrupting you.

Вибачте, що перебиваю.

Складний прямий додаток може бути також виражений предикативним синтаксичним комплексом, який складається з двох частин: перша частина – іменник у загальному відмінку або особовий займенник в об’єктному відмінку, друга – прикметник або іменник, який виражає ознаку (якість, стан) того, що виражено в пер тім частині комплексу. Ця конструкція вживається після дієслів to name, to choose, to make, to paint, to elect, to find.

They named their ship “Victory”.

Вони назвали їхній корабель “Перемога”.

We painted the door white.

Ми пофарбували двері в білий колір.

Додатковий матеріал до теми “Прямий додаток”: