Прямий додаток (The Direct Object)


Прямий додаток означає предмет або особу, на яку безпосередньо спрямована дія, виражена дієсловом-присудком. Прямий додаток може також означати дію, на яку спрямоване бажання або почуття, виражене дієсловом або прикметником.

Місце прямого додатка в реченні стале.

У розповідних і наказових реченнях прямий додаток стоїть безпосередньо за присудком або за непрямим додатком, якщо він є.

Місце прямого додатка в розповідних і наказових реченнях

Підмет

Присудок

Прямий додаток

Інші члени речення

Jack

likes

books

on science.

 

Fetch

a piece of chalk,

please.

У питальних реченнях прямий додаток стоїть за присудком або смисловим дієсловом присудка за винятком таких випадків:

 • У спеціальних запитаннях, де питальне слово є додатком або означенням до нього, додаток стоїть на початку речення.
 • У загальних запитаннях, із смисловим дієсловом to have додаток стоїть після підмета.

Місце прямого додатка у питальних реченнях

Питальне слово — додаток або означення до нього

Допоміжне (модальне) дієслово або дієслова to be і to nave

Підмет

Смислове дієслово

Прямий додаток

Інші члени речення

 

Did

you

see

Tom

yesterday?

 

Must

we

do

this exercise?

 

What

are

you

reading?

 

 

What  book

are

you

reading?

 

 

 

Have

you

 

a blue pencil?

 

В окличних реченнях, де прямий додаток є членом речення, який виділяють, його ставлять перед підметом.

What a funny story I heard yesterday! 

What a wonderful butterfly I‘ve just seen!

Прямий додаток може бути виражений такими словами або групами слів:

 • іменником або займенником:

Answer my question!

I’ve cut my finger.

Your pencil is broken, take mine.

 • особовим займенником в об’єктному відмінку:

I saw him yesterday.

Our teacher knows us very well.

Питальний займенник who може вживатися в функції додатка як в об’єктному, так і в називному відмінку.

Who(m) did you want to see?

Who(m) are you meeting here?

 • інфінітивом або інфінітивним зворотом:

Do you want to go with me? — Yes, I’ll be very glad to join you.

I’m so sorry to have kept you waiting.

 • герундієм або герундіальним зворотом:

Shall I go on writing?

Stop talking, please.

I don’t remember ever seeing him before.

 • кількісним або порядковим числівником:

Here are my books. You can take two or even three if you want to.

Read these sentences and translate the first.

 • синтаксичним комплексом:

I heard him play the piano.

 • підрядним реченням:

I don’t know why he hasn’t come.

Прямий додаток є складним, коли він виражений синтаксичним комплексом з інфінітивом, з дієприкметником або з герундієм.

 • комплекс з інфінітивом:

I want you to come too.

Didn’t you hear the bell ring?

 • комплекс з дієприкметником:

He saw you coming home.

I must have my shoes mended.

 • комплекс з герундієм:

Do you mind my opening the window?

Excuse my interrupting you.

Складний прямий додаток може бути також виражений предикативним синтаксичним комплексом, який складається з двох частин: перша частина — іменник у загальному відмінку або особовий займенник в об’єктному відмінку, друга — прикметник або іменник, який виражає ознаку (якість, стан) того, що виражено в пер тім частині комплексу. Ця конструкція вживається після дієслів to name, to choose, to make, to paint, to elect, to find.

They named their ship “Victory”.

We painted the door white.

We elected Jack chairman of the circle.

I found the box empty.

Don’t make me angry.


Підпишіться на наш Telegram!