Непрямий додаток (The Indirect Object)


Непрямий додаток означає особу (осіб), до якої звернена дія, безпосередньо спрямована на інший об’єкт (предмет, явище, особу).

Непрямий додаток вживається тільки тоді, коли є прямий (рідше — прийменниковий) додаток і займає місце між дієсловом і прямим додатком.

Місце прямого і непрямого додатка 

Підмет

Присудок

Непрямий додаток

Прямий додаток

The teacher

gave

us

a very difficult task.

The engineer

showed

the boys

 how to build a boat.

 Непрямий додаток найчастіше виражений особовим займенником в об’єктному відмінку.

Show me your copy-book.

Please tell us something about your life.

Who teaches you English?

Непрямий додаток може бути виражений також іменником у загальному відмінку:

We gave our teacher a nice present for her birthday.

Такі групи дієслів приймають непрямий додаток (з прямим):

  • to ask, to bring, to do smb. good (harm), to give, to hand, to lend, to offer, to owe, to pass, to pay, to promise, to read, to refuse, to sell, to send, to show, to take, to teach, to tell, to write, to wish.

I wish you all a Happy New Year? 

Will you give me that book? 

A cup of tea will do you no harm. 

Will you pass me the bread, please?

Непрямий додаток після дієслів даної групи може бути замінений прийменниковим додатком з прийменником to, який ставиться після прямого додатка:

She gave me her book.

She gave her book to me.

Додаток з прийменником to вживається, як правило, у таких випадках:

а)      якщо він складається з більшого числа слів, ніж прямий:

Не read the letter to all his friends.

б)      якщо він виділяється смисловим наголосом:

I have brought the book to him, not (to) you.

в)      коли обидва додатки виражені займенником:

Give it to me, please.

  • to bring, to buy, to choose, to cook, to do, to get, to leave, to make, to spare.

Will you buy me some envelopes?

I’ll get you a copy of this book.

He chose his sister a good present.

Непрямий додаток після цих дієслів може бути замінений прийменниковим додатком з прийменником for, який ставиться після прямого додатка. Конструкція з прийменником for вживається у тих самих випадках, що й з прийменником to.

She bought a dictionary for her brother.

I’ve made coffee for you all.