Непрямий додаток
//

Непрямий додаток (The Indirect Object)

1 хвилина читання

Непрямий додаток позначає особу (осіб), до якої звернена дія, безпосередньо спрямована на інший об’єкт (предмет, явище, особу).

Непрямий додаток вживається тільки тоді, коли є прямий (рідше – прийменниковий) додаток і займає місце між дієсловом і прямим додатком.

Місце прямого і непрямого додатка 

ПідметПрисудокНепрямий додатокПрямий додаток
The teachergaveusa very difficult task.
The engineershowedthe boys how to build a boat.

 Непрямий додаток найчастіше виражений особовим займенником в об’єктному відмінку.

Show me your copy-book.

Покажи мені свій зошит.

Please tell us something about your life.

Прошу, розкажи нам щось про своє життя.

Who teaches you English?

Хто вчить тебе англійської?

Непрямий додаток може бути виражений також іменником у загальному відмінку:

We gave our teacher a nice present for her birthday.

Ми подарували вчительці прекрасний подарунок на День народження.

Такі групи дієслів приймають непрямий додаток (з прямим):

to ask, to bring, to do smb. good (harm), to give, to hand, to lend, to offer, to owe, to pass, to pay, to promise, to read, to refuse, to sell, to send, to show, to take, to teach, to tell, to write, to wish.

I wish you all a Happy New Year!

Бажаю всім веселого Нового Року!

Will you give me that book?

Ти даси мені ту книгу?

Непрямий додаток після дієслів даної групи може бути замінений прийменниковим додатком з прийменником to, який ставиться після прямого додатка:

She gave me her book.

Вона дала мені свою книгу.

She gave her book to me.

Вона дала свою книгу мені.

Додаток з прийменником to вживається, як правило, у таких випадках:

  • якщо він складається з більшого числа слів, ніж прямий:

Не read the letter to all his friends.

Він прочитав листи всім своїм друзям.

  • якщо він виділяється смисловим наголосом:

I have brought the book to him, not (to) you.

Я купив книгу йому, а не тобі.

  • коли обидва додатки виражені займенником:

Give it to me, please.

Дай це мені, будь ласка

  • to bring, to buy, to choose, to cook, to do, to get, to leave, to make, to spare.

Will you buy me some envelopes?

Візьмеш мені декілька конвертів?

I’ll get you a copy of this book.

Я дістану тобі копію цієї книги.

He chose his sister a good present.

Він вибрав своїй сестрі чудовий подарунок.

Непрямий додаток після цих дієслів може бути замінений прийменниковим додатком з прийменником for, який ставиться після прямого додатка. Конструкція з прийменником for вживається у тих самих випадках, що й з прийменником to.

She bought a dictionary for her brother.

Вона купила своєму брату словник.

I’ve made coffee for you all.

Я зробив вам всім кави.

Додатковий матеріал до теми “Непрямий додаток”: