Пунктуація в англійській мові

Пунктуація в англійській мові

12.02.2019
6 хвилини читання

Пунктуація в англійській мові та українській збігаються, виняток становить, хіба що, апостроф, властивий лише запозиченням. Однак правила вживання розділових знаків в англійській мові дещо відрізняються від правил в українській. На щастя, знаки пунктуації в англійській мові є трішки простішими.

Отже, розглянемо якою ж буває пунктуація в англійській мові та правила її вживання.

Точка (period / full stop)

Точка ставиться в кінці розповідних речень і речень з вбудованими питаннями:

Water is important for everyone. – Вода для кожного важлива.
Jane asked Paul if he was hungry. – Джейн запитала Пола, чи він голодний

Крім цього точка ставиться в ряді скорочень і абревіатур:

 • etc. = And so on – і т. Д .;
 • e.g. = For example – наприклад;
 • a.m. – час до полудня;
 • p.m. – час після полудня;
 • p. = Page – сторінка;
 • fig. = Figure – малюнок або креслення;
 • vol. = Volume – тому;
 • Dec. = December – грудень;
 • Aug. = August – серпень;
 • Joanne K. Rowling – Джоан К. Роулінг.

а також в десяткових дробах:

9.8; 44.6.

Однак варто зазначити, що в різних варіантах англійської мови (британському, американському) різна пунктуація в написанні абревіатур. Так, в американській англійській точка після слів Dr., Mr., Mrs., Ms., Ph.D., B.Sc. ставиться:

 • Dr. Johnson – доктор Джонсон
 • Mr. and Mrs. Smith – містер і місіс Сміт
 • Ph.D. candidate – аспірант / докторант
 • B.Sc. graduate – випускник зі ступенем бакалавра природничих наук

a в британському ні:

 • Dr Jekyll – доктор Джекіл
 • Mr Hyde – містер Хайд
 • Ms Marple – міс Марпл
 • PhD student – аспірант

Знак питання (question mark)

Знак питання в англійській мові, так само як і в українській, ставиться в кінці питальних речень, в тому числі в прямій мові:

When is your birthday? – Коли у тебе день народження?
Did you like the movie? – Вам сподобався фільм?
“May I come in?” She asked. – «Я можу увійти?» – запитала вона.

Знак оклику (exclamation point)

З окликом також все просто: він передає емоційний стан мовця і ставиться в кінці речень і висловлювань, що виражають позитивні або негативні почуття і емоції:

Wow! You look fantastic! – Ого! Ви чудово виглядаєте!
Oh no! The shop’s already closed! What a pity! – О ні! Магазин вже закрився! Дуже шкода!
Oh my God! There is a huge spider over there! – О Боже! Там величезний павук!

Нерідко знак оклику можна побачити в наказах і досить емоційних проханнях:

Stop talking! – Припиніть розмовляти!
Do not listen to him! – Не слухай його!

При цьому не варто забувати про те, що в англійській мові в зверненнях (наприклад: «Дорогий друже», «Шановні колеги» і т. д.) На початку листів, оголошень, повідомлень замість знаку оклику використовується кома:

Dear friends,
I was so glad to see you at my birthday party …

Дорогі друзі!
Я був дуже радий бачити вас на вечірці на честь мого дня народження …

Dear James,
Thank you for your letter, I really enjoyed reading it …

Шановний Джеймс!
Дякую за Ваш лист, я з задоволенням прочитав його …

Кома (comma)

Кома є, мабуть, найпоширенішим і найбільш широко використовуваним знаком пунктуації в англійській мові. Її основна мета – запобігати непорозуміння, подвійності або багатозначності висловлювання. Таким чином, пунктуація коми часто визначається логікою.

Оцінити важливість розстановки ком ви можете на прикладі наступних речень:

Eats, shoots and leaves. – Їсть, стріляє і йде.
Eats shoots and leaves. – Їсть пагони і листя.

Ці приклади взяті з назви книги Лінн Трас. У першому випадку мова йде про злочинця, а в другому йдеться про панду.

Наведемо приклади найчастіших випадків вживання коми:

Перерахування дій, об’єктів, однорідних членів речення:

The sky was clear, the sun was shining brightly.

Небо було ясним, яскраво світило сонце.

There were apples, bananas, oranges, and lemons in the lug.

У ящику були яблука, банани, апельсини і лимони.

Відокремлення вступних слів і конструкцій, як правило, стоять на початку поширених речень (не завжди збігається з розстановкою ком в українській мові), а також звернень:

Unfortunately, he did not know how to solve that problem.

На жаль, він не знав, як вирішити ту проблему.

If necessary, I’ll write a more detailed report.

При необхідності я складу більш докладний звіт.

James, thank you for your help!

Дякую за допомогу, Джеймс!

Поділ частин поширених складносурядних речень, в яких присутні сполучники and, but, or (і, а, але, або):

Good teamwork can be exciting, and team leaders should inspire their subordinates.

Злагоджена командна робота може бути цікавою, та керівники повинні надихати своїх підлеглих.

Ben and Sandra have been to Paris twice, but they have not visited any museums.

Бен і Сандра були в Парижі двічі, але так і не відвідали музеї.

Відокремлення дієприкметникових оборотів:

Having done the exercises, she decided to write a composition.

Виконавши вправи, вона вирішила написати твір.

Being tired after a long day at work, he wanted to sleep.

Втомлений (будучи втомленим) від довгого робочого дня, він хотів спати.

When I come home, I’ll call you back.

Коли я прийду додому, я передзвоню Вам.

Якщо додаткову частину складнопідрядного речення передує головна, кома не ставиться:

I’ll call you back when I come home.

Я передзвоню Вам, коли прийду додому.

We’ll go for a walk if the weather is good.

Ми підемо на прогулянку, якщо погода буде хорошою.

Крім того, кома не ставиться перед сполучником «що» (that) в складнопідрядних реченнях і в непрямій мові:

The good news is that the bad news was wrong.

Хороша новина в тому, що погана новина виявилася неправдою.

She said that she had lost her keys.

Вона сказала, що втратила ключі.

Виділення додатків:

Simon, my former colleague, is a talented musician.

Саймон, мій колишній колега, талановитий музикант.

Крім наведених вище випадків кома знадобиться в написанні повних дат при відділенні року від числа і місяця, при відділенні назви міста / населеного пункту від країни, штату, регіону, в написанні адреси (за винятком номера будинку з назвою вулиці – в цьому випадку кома не потрібна ):

They got married on April 28, 2007.

Вони одружилися 28 квітня 2007 р.

Beijing, China, is one of the world’s largest cities.

Пекін, Китай, є одним з найбільших міст світу.

20 Oxford Street, Burnaby, Vancouver, Canada.

Оксфорд Стріт, 20, Бернаби, Ванкувер, Канада.

Не варто забувати про коми в кінці листа після формулювання «З повагою» (kind regards, sincerely yours, etc.) перед підписом, а також при перерахуванні титулів і звань:

Yours faithfully,
Ella Bel

З повагою, Елла Белл

Special thanks goes to Robert Evans, M.D., and John Reid, B.Sc.

Висловлюю окрему подяку доктору медичних наук Роберту Евансу і бакалавру природничих наук Джону Ріду.

Крапка з комою (semicolon)

Цей пунктуаційний знак використовується, як правило, для з’єднання частин безсполучникових складносурядних речень і поширених речень із кількома комами (у другому випадку крапка з комою зробить висловлювання більш ясним):

Call me on Monday; I will be able to give you an answer then.

Зателефонуйте мені в понеділок, тоді я зможу надати Вам відповідь.

Speakers from Cleveland, Ohio; Sacramento, California; Phoenix, Arizona; Seattle, Washington; and other places participated in the conference.

В конференції брали участь доповідачі з Клівленда, штат Огайо, Сакраменто, штат Каліфорнія, Фенікса, штат Арізона, Сіетла, штат Вашингтон, і інших населених пунктів.

Двокрапка (colon)

Двокрапка обов’язково стане в нагоді в реченнях з перерахуванням предметів, об’єктів, подій, у фразах з цитатами, а також роз’яснить або доповнить висловлювання:

To make pancakes, you need the following ingredients: eggs, flour and milk.

Для того щоб приготувати млинці, вам будуть потрібні наступні продукти: яйця, борошно і молоко.

The fabric of this shirt serves its purpose: to be easy to iron.

Матеріал цієї сорочки відповідає його призначенню: він легко прасується.

Тире (dash)

Поряд з двокрапкою тире допомагає пояснити інформацію і виділити переліки предметів або списки. До того ж до цих функцій тире відокремлює пояснення і вставні конструкції:

All languages ​​have the same aim – they communicate thoughts.

У всіх мов одна мета – виклад думок.

This highly efficient method – developed in Germany in the nineteenth century – was being successfully applied in many other countries.

Цей високоефективний метод – з’явився в Німеччині в дев’ятнадцятому столітті – успішно застосовувався в безлічі інших країн.

Дефіс (hyphen)

Пунктуація в англійській мові використовує дефіс необхідний для з’єднання слів в одне поняття:

 • a T-shirt – футболка
 • an ex-girlfriend – колишня дівчина
 • mid-July – середина липня
 • father-in-law – тесть / свекор
 • fifty-five – п’ятдесят п’ять
 • twenty-three – двадцять три
 • forget-me-not – незабудка
 • up-to-date – сучасний, актуальний

Апостроф (apostrophe)

Апостроф допомагає нам зрозуміти, що в слові з метою скорочення пропущена одна або кілька букв. За допомогою апострофа утворюється присвійний відмінок іменників, скорочені форми дієслів. Також ми використовуємо апостроф в деяких випадках, коли говоримо про місцезнаходження:

my mother’s room – кімната моєї матері
he is not Italian – він не італієць
she can not swim – вона не вміє плавати
dentist’s – стоматологія

Три крапки (ellipses)

Три крапки показують смислову незавершеність висловлювання або емоційний стан мовця (хвилювання, невпевненість і т. Д.):

I think he is … honest, but a bit inconsiderate.

Думаю, він … чесний, але злегка бездумний.

Круглі дужки (parenthesis)

Круглі дужки включають в себе додаткову інформацію та пояснення. Їх функції багато в чому схожі з призначенням тире:

Samantha (a 10-year-old girl) lives next door to us.

Саманта (дівчинка десяти років) живе по сусідству з нами.

Квадратні дужки (brackets)

Пунктуація квадратних дужок використовується в газетах, книгах, наукових роботах для додавання авторських пояснень і коментарів в цитати:

The victim said that he [the robber] hit her. – Потерпіла повідомила, що він [грабіжник] вдарив її.

А також при написанні транскрипції:

receipt [rɪsiːt] – квитанція, чек

Лапки (quotation marks)

Лапки в англійській мові ставляться на початку і в кінці прямої мови і цитат. Виглядають вони трохи інакше, ніж в українській мові:

“I spoke with him yesterday,” she said, “he wanted to see you.” – «Я говорила з ним вчора, – сказала вона, – він хотів з вами побачитися».

Додатковий матеріал до теми “Пунктуація в англійській мові”:

Повернутисьнаверх

Don't Miss