Кома (The Comma)


Відмінності між українською та англійською мовами у відношенні розділових знаків проявляються головним чином при вживанні коми.

В англійській мові в простому поширеному реченні кома ставиться:

 • для розподілу однорідних членів речення. Кома, на відміну від української мови, часто ставиться також перед останнім із трьох чи більше однорідних членів, перед якими стоїть сполучник and – і:

There are a lot of theatres, museums, and libraries in London.

В Лондоні багато театрів, музеїв і бібліотек.

 • для виокремлення, як і в українській мові, речення з пояснювальними словами, яке стоїть після визначеного іменника:

Washington, the capital of the USA, is a very large city.

Вашингтон, столиця США, – дуже велике місто.

 • для виділення абсолютного дієприкметникового комплексу:

It being Sunday, the library was closed.

Так як була неділя, бібліотека була зачинена.

Дієприкметникові звороти, на відміну від української мови, комами не виділяються:

The trees planted by the children grew very fast.

Дерева, посаджені школярами, росли дуже швидко.

 • для виділення вставних слів і словосполучень, таких як however – тим не менше, однак; thus – так, таким чином; in addition – на дополнение;  for example – наприклад; in the end, finally, at last, in the long run – накінець, в кінці кінців; further – далі; on the contrary – напроти, навпаки; worst of all – гірше всього; in short, to cut a long story short – коротше кажучи; besides – крім того; consequently – отож; on the other hand – з іншої сторони; luckily, fortunately – на щастя і інш.:

However, there may be a few exceptions.

Однак, можуть бути виключення

 

Thus, that is not the whole story.

Таким чином, це ще не вся історія.

 

 • для виділення звернення, як і в українській мові:

Peter, where’s your notebook?

Петре, де твій зошит?

 

 • перед підписом в кінці листа після заключних фраз ввічливості, таких як Sincerely yours – Щиро Ваш ; Yours faithfully – Відданий Вам; Love – З привітом і т.п.:
 • інколи при написанні багатоцифрових чисел і дат:
  • при позначенні кількісних числівників за допомогою цифр кожні три розряди (справа наліво) відділяються комою: 3,935; 8,220,000. В математиці, однак, відповідно до системи СІ замість коми через кожні три розряди треба ставити прогалини: 1 634; 2 720 000;
  • при написанні дат можливе вживання коми для відокремлення числа від року, наприклад: 15th June, 1979. Кома не вживається при написанні дати, якщо поряд вже є інша кома. Наприклад: We went to Japan on Saturday, 5th June 1978. Ми відбули до Японії в суботу, 5-го червня 1978 року.

В складносурядних реченнях кома ставиться між реченнями, що входять до його складу, перед сурядним сполучником:

I opened the box, and Michael took out a cigar.

Я відкрив коробку, і Майкл взяв цигарку.

I’d like to become a doctor, but I’m sick at the sight of blood.

Я би хотів стати лікарем, але мене каламутить при виді крові.

Кома не ставиться перед сполучниками and чи or, якщо вони вводять короткі речення:

The weight of his pack kept him bent, but he did not fall and he didn’t ease his pace.

Вага ранця заставляла його згинатися, але він не падав і не збавляв кроку.

Кома ставиться між складеними реченнями, якщо вони поєднюються без сполучникових слів:

The sky was covered with clouds, a cold wind was blowing, a snowstorm began.

Небо вкрилося хмарами, дув холодний вітер, починалася завірюха.

В складнопідрядних реченнях вживання коми значно відрізняється від української мови. В той час як в українській мові підрядне речення завжди відокремлюється від головного комою, в англійській мові в багатьох випадках підрядні речення не відокремлюються комами.

 • Підрядні речення підмет, предикативні і додаткові, як правило, комою не відокремлюються:

How this happened is not clear to anyone.

Нікому не ясно, як це могло статися.

The trouble is that I’ve lost his address.

Вся біда в тому, що я втратив його адресу.

В тих випадках, коли підрядне додаткове стоїть перед головним реченням, воно відокремлюється комою:

We went to the lake, which was very stormy that day.

Ми підійшли до озера, яке в цей день було дуже бурхливим.

Paris, which is so atrractive in spring, is too hot in summer.

В Парижі , який так приваблює весною, літо надто жарке.

Означальне підрядне речення не відокремлюється комою, коли воно являється обмежувальним, тобто індивідуалізує чи класифікує предмет:

He did not see the letters which were lying on the table.

Він не бачив листів, які лежали на столі.

The day when I finish school will be my seventeenth birthday

В той день, коли я закінчив школу, мені виповнилося сімнадцять років.

 • Обставинні підрядні  речення часу і умови відокремлюються комою у тому випадку, коли вони стоять перед головним реченням:

I shall tell him about it if I see him.

Я скажу йому про це, якщо я його побачу.

We shall go home after the lessons are over.

Ми підемо додому, після того як скінчуться уроки.

 • Кома ніколи не ставиться у непрямій мові після дієслів to say – сказать, to tell – говорити і т.п.:

My father said that I could go out.

Мій батько сказав, що я можу йти гуляти.

The teacher told us that the lessons were over.

Вчитель сказав нам, що заняття закінчилися.

 • Кома ставиться перед прямою мовою після вставних слів, на відміну від української мови, де ставиться двокрапка:

Hi said, ‘I’ll be back soon’.

Він сказав: «Я скоро повернуся»

Якщо пряма мова являється довгим текстом, то в англійській мові після вставних слів, так як і в українській мові, ставиться двокрапка.