Заперечні префікси в англійській

Заперечні префікси в англійській

4 хвилини читання

Перед тим, як ми почнемо розглядати заперечні префікси в англійській мові, пропоную пригадати утворення слів, адже вивчаючи англійську мову, більшість студентів помічають, що воно дуже нагадує збірку пазла. Зазвичай виділяють два способи творення слів: словоскладання і словотвір.

Якщо коротко, то словоскладання – це коли ми об’єднуємо декілька слів в одне. Наприклад, firefighter (пожежний) = fire (вогонь) + fighter (боєць), to brainwash (промивати мізки) = brain (мозок) + to wash (мити), green-eyed (зеленоокий) = green (зелений) + eye (очей ).

У складі словотвору: афікси (префікси та суфікси), конверсія (слово переходить з однієї частини мови в іншу, fool – to fool – дурень – обдурити) і чергування звуків і наголосів (to believe (вірити) – belief (віра)). Сьогодні ми докладніше розглянемо утворення слів в англійській мові за допомогою префіксів.

Що таке префікс?

Prefix – це частина слова, яка стоїть перед коренем. Додавання префікса – один із способів утворення слів в англійській мові. Вони можуть міняти значення слова, але в більшості випадків не впливають на частину мови. Найчастіше вони приєднуються до дієслів, прикметників, іменників та дієприкметників.

В англійській мові не існує чіткого правила щодо приєднання заперечних префіксів (та й не тільки їх), так як вони були запозичені з безлічі мов: французької, латинської, грецької. Тому пропоную запам’ятовувати слова з префіксами і їхніми значення.

У сьогоднішній статті ми розглянемо як заперечні префікси в англійській мові впливають на слова.

Префікс de

Префікс de- завжди використовується перед дієсловом або словом, утвореним від цього дієслова і позначає зворотну дію, усунення чогось / скасування:

 • activate – deactivate (активувати – деактивувати)
 • code – decode (кодувати – розкодувати)
 • construct – deconstruct (будувати – деконструювати, розібрати)
 • form – deform (формувати, створювати – деформувати, спаплюжити)
 • frost – defrost (заморожувати – розморожувати)
 • value – devalue (цінувати – знецінювати)
 • motivate – demotivate (мотивувати – демотивувати)

The tear devalues ​​the painting.

Прогалини знижує вартість цієї картини.

Deactivate the machine carefully, or you’ll risk an electric shock.

Вимикайте апарат обережно, інакше ви ризикуєте бути ураженим електричним струмом.

Префікс dis

Заперечний префікс dis- може використовуватися з дієсловами, іменниками, прикметниками чи прислівниками. Приєднується до слів, які починаються як на голосну, так і на приголосну. Вказує на противагу дії, якості.

Прикметники і дієприкметники:

 • advantageous – disadvantageous (вигідний – невигідний)
 • organized – disorganized (організований – неорганізований)
 • obedient – disobedient (слухняний – неслухняний)
 • honest – dishonest (чесний – нечесний)
 • honored – dishonored (почесний – збезчещений)
 • harmonious – disharmonious (гармонійний – дисгармонійний)
 • heartened – disheartened (підбадьорений – збентежений)

Іменники:

 • ability – disability (здатність – нездатність)
 • comfort – discomfort (комфорт – дискомфорт)
 • order – disorder (порядок – безпорядок)

Дієслова:

 • satisfy – dissatisfy (задовольнити – не задовольнити)
 • like – dislike (подобається – не подобається)
 • arm – disarm (озброїти – обеззброїти)
 • appear – disappear (з’являтися – зникати)
 • agree – disagree (погоджуватися – не погоджуватися)

The truth is he’s so disobedient he can not go to school anymore.

Правду кажучи, він настільки неслухняний, що більше не може ходити в школу.

The room was in complete disorder.

У кімнаті панував повний безлад.

I disagree with you.

Я не згоден з тобою.

Префікс a

Префікс a- приєднується до іменників, формуючи прикметники / прислівники, або до прикметників, утворюючи виключно прислівники. Має значення «на», «в», «в сторону до» або показує образ дії. Приєднується тільки до слів, які починаються на голосну.

 • blaze – ablaze (вогонь, полум’я – палаючий, в вогні)
 • gape – agape (позіхання, здивований погляд – роззявивши рота)
 • shore – ashore (берег – до берега, на берег)
 • loud – aloud (гучний – вголос, голосно)
 • wry – awry, (кривої, неправильний – спотворений, косо, убік)

She stood there with her mouth agape.

Вона стояла там, роззявивши рот.

The pain made him cry aloud.

Біль змусив його голосно плакати.

Префікс un

Приєднується до слів, які починаються як з голосної, так і з приголосної букв. Найчастіше використовується зі словами, які закінчуються на -ed або -able:

 • able – unable (бути в стані – бути не в змозі)
 • helpful – unhelpful (корисний – даремний)
 • known – unknown (відомий – невідомий)
 • comfortable – uncomfortable (комфортний – некомфортний)
 • finished – unfinished (закінчений – незакінчений)
 • happy – unhappy (щасливий, радісний – нещасливий, сумний)
 • real – unreal (реальний – не справжній)

The facts were unknown to us.

Ці факти були нам невідомі.

She was unhappy to learn the news.

Вона була засмучена, дізнавшись, що сталося.

Префікс il

Префікс il- приєднується тільки до слів, які починаються на приголосну L.

 • literate – illiterate (грамотний – безграмотний)
 • legal – illegal (легальний – нелегальний)
 • logical – illogical (логічний – нелогічний)
 • liberal – illiberal (ліберальний – неліберальний)
 • legible – illegible (чіткий – нечіткий)

Але трапляються й винятки: loyal – disloyal (лояльний – нелояльний)

It was an illiterate letter, full of mistakes.

Це був безграмотний лист, повен помилок.

We sensed that he was disloyal and would eventually turn on us.

Ми відчували, що він ненадійний, і в кінцевому підсумку нас видасть.

Префікс im

Префікс im- використовується перед словами, які починаються на літери m, b і p.

 • mobile – immobile (мобільний – нерухомий)
 • moral – immoral (моральний – аморальний)
 • perfect – imperfect (ідеальний – неідеальний)
 • possible – impossible (можливий – неможливий)
 • mature – immature (зрілий – незрілий)
 • balance – imbalance (баланс – нестійкість)
 • polite – impolite (ввічливий – нечемний)

It was immature of her to do that.

Вона проявила незрілість, що зробив це.

It’s immoral to steal from the poor.

Красти у бідних аморально.

Префікс in

Префікс in- зустрічається в словах, які починаються на будь-яку приголосну або на будь-яку голосну (крім i і u):

 • accurate – inaccurate (точний – неточний)
 • eligible – ineligible (прийнятно – неприйнятно)
 • organic – inorganic (органічний – неорганічний)
 • decent – indecent (пристойно – непристойно)
 • sane – insane (нормальний – божевільний)

В англійській мові є багато слів, які починаються на in, проте вони не завжди є префіксами:

 • insist – наполягати
 • invoke – просити, благати
 • interesting – цікавий

The whole idea sounds absolutely insane to me.

Вся ця ідея звучить абсолютно шалено для мене.

He’s interesting to watch.

За ним цікаво спостерігати.

Префікс ir

Префікс ir- приєднується тільки до слів, які починаються на приголосну r.

 • rational – irrational (раціональний – ірраціональний)
 • regular – irregular (регулярний – нерегулярний, неправильний)
 • relevant – irrelevant (релевантний – нерелевантні, неважливий)
 • responsible – irresponsible (відповідальний – безвідповідальна)
 • reparable- irreparable (виправити – непоправної)

He was acting totally irresponsibly.

Він поводився абсолютно безвідповідально.

Префікс mis

Префікс mis- пов’язана з чимось помилковим, неправильним або невірним.

 • fortune – misfortune (удача – нещастя)
 • information – misinformation (інформація – дезінформація)
 • dial – misdial (набирати номер – неправильно набрати номер)
 • understand – misunderstand (зрозуміти – неправильно зрозуміти)
 • leading – misleading (ведучий – вводить в оману)

Do not misunderstand me – I’m not criticizing your decision.

Прошу зрозуміти мене правильно: я не критикую ваше рішення.

Префікс non

Префікс non- може приєднуватися практично до будь-якого іменника, прикметника, дієслова. Вказує на заперечення або відсутність чогось.

 • conformist – noncomformist (конформіст – інакомислячий)
 • sense – nonsense (сенс – нісенітниця)
 • alcoholic – non-alcoholic (алкогольний – безалкогольний)

Також може використовуватися замість префікса un-.

 • unprofessional – non-professional (непрофесійний)
 • unrecoverable – non-recoverable (невідновлюваний)

You’re to stop that nonsense, do you hear me?

Припини нести цю нісенітницю, чуєш мене?

І невеликий лайфхак, якщо в розмові ви розгубилися і не можете згадати слово з правильною префіксом, рекомендую використовувати частку not в реченні замість необхідного префікса.

 • It was immature of her to do that. = It was not mature of her to do that.
 • I feel uncomfortable in these shoes. = I do not feel comfortable in these shoes.

Сподіваюсь, стаття трохи допомогла вам заперечні префікси в англійській мові і те, як вони впливають на формування слів.

Додатковий матеріал до теми “Заперечні префікси в англійській”: