Вживання означеного артикля


Означений артикль вживається, коли співрозмовникам (або тому, хто пише і читає) відомо з навколишнього оточення (ситуації), попереднього досвіду або словесного оточення (контексту), про який або про які саме предмети (особи, явища) йде мова.

1) Означений артикль звичайно вживається, коли перед іменником стоїть:

(a) порядковий числівник:

Gagarin was the first man to fly in a spaceship.

(b) прикметник у найвищому ступені:

This is the shortest way to the river.
Jack is the best chess-player in our school.

(c) один з прикметників: following, last, next, same, very (той самий, саме той), only (єдиний):

Copy the following sentences.
You’ve made the same mistake again.
You are the very boy I’ve been looking for.
The next stop is ours.
Mary is the only child of her parents.

Іменники з прикметниками next і last вживаються без артикля у словосполученнях: next door (у сусідньому будинку), next week (наступного тижня), next month, next summer, next year, next Sunday (наступної неділі), next time (наступного разу), last week (на тому тижні), last month, last year, last Saturday і т. д.

Tom lives next door to me.
I’ll be on duty next week.
I called on you last night but you were out.

2) Означений артикль вживається, коли за іменником іде безсполучникове означальне підрядне речення:

Here is the book I bought yesterday .
Who was the boy you were talking to just now ?

3) Означений артикль вживається, коли іменник має означення таких типів:

a) іменник з прийменником:

Can you show me the way to the station ?

a) дієприкметникові звороти:

The trees planted by the students have taken root.

b) сполучникові означальні підрядні речення:

This is the house where I was born .

4) Означений артикль вживається тоді, коли з попереднього контексту зрозуміло, про який предмет (особу, явище) або про які предмети (особи, явища) йде мова.

We’ve received a letter from an English schoolgirl. The girl writes in the letter that she wants to correspond with Ukrainian schoolchildren.

Melenko misspelt a word in his sentence. Who has noticed the mistake?

У цих прикладах з перших речень зрозуміло, про які саме предмети (особи, явища) йде мова (the letter, the girl, the mistake).

5) Означений артикль вживається, коли з оточення ясно, про який конкретний предмет (особу, явище) йде мова. Так, у реченнях Go to the blackboard! Shut the door, please! I’ve brought you the skates. Well, how do you like the film? вживання означеного артикля з словами blackboard, door, skates, film обумовлене самою ситуацією, з якої зрозуміло, яку саме класну дошку (двері, ковзани, кінофільм) мають па увазі.

У багатьох випадках предмета, про який іде мова, може не бути у даній ситуації, але він може бути відомий обом співрозмовникам з їх попереднього досвіду:

Are the boys still working in the garden ?
The teacher told us to come to the workshop after classes.
Let’s go to the skating-rink tonight.

Обом співрозмовникам відомо, про який саме сад (майстерню, ковзанку) йдеться.

6) Означений артикль вживається з іменниками, які означають предмети, єдині в своєму роді: the sun, the moon, the earth, the ground, the world, the sky, the air і деякі інші.

We are fighting for peace in the whole world.
The scouts lay still on the ground.

7) Означений артикль може вживатися із зчислюваними іменниками в однині, не виділяючи предмет з ряду йому подібних, а означаючи весь клас однорідних предметів.

The rose is a beautiful flower.
The dog is the friend of man.

Слово man у даному (узагальненому) значенні вживається без артикля.


Підпишіться на наш Telegram!