Утворення дієслів


Дієслова в англійській мові утворюються за допомогою суфіксів (відокремлених, невідокремлених),  префіксів та за допомогою конверсії.

Утворення
дієслів за допомогою відокремлених суфіксів.

Нові дієслова часто утворюються від уже існуючих за допомогою відокремлених суфіксів. Найбільш поширені відокремлені суфікси: away, back, down, in, off, on, out, over, up.
Відокремлені суфікси звичайно додають до односкладових дієслівних основ.
Збігаючись за формою з прислівниками, відокремлені суфікси в деяких випадках зберігають просторові відтінки значення, дещо змінюючи значення вивідної основи:

to go (іти) — to go away (піти),

to come (приходити) — to come back (повертатися),

to look (дивитися) — to look up (дивитися вгору)

В інших випадках додавання відокремленого суфікса створює дієслово із зовсім новим значенням:

to give (давати) — to give up (кидати якесь заняття),

to get (одержувати) — to get off (виходити з трамвая, автобуса і т. д.), to go (іти) — to go on (продовжувати робити щось).

Приклади дієслів з відокремленими суфіксами:

away: to go away піти; to run away тікати; to throw away викидати; to do away with smth. знищувати, ліквідувати щось; to take away забирати, відносити

back: to come
back, to go back
повертатися

down: to sit
down
сідати; to settle down оселитися;
to come down спускатися; to climb down
спускатися, злізати; to slow down сповільнювати хід (The car slowed down at the turn); to write down записувати

in: to come in
входити (Come in, please!); to get in входити в автобус і т.
д.; to hand in вручати, здавати (Hand in
your dictations!); to run in вбігати; to drop in заходити в гості

off: to bite
off
відкушувати; to cut off відрізати, відрубати; to take off знімати (Take off your hat and coat); to switch off вимикати
(Switch off the light, it isn’t dark.); to
get off
сходити з автобуса, трамвая (This
is where I get off.)

on: to call on
відвідувати (We often called on Jack
when he was ill.); to go on продовжувати (Go on reading!); to carry on продовжувати якусь роботу; to
put on
одягати, надягати; to switch on вмикати, запалювати світло (Switch on the light, it’s getting dark.); to get on поживати (How are you getting on?)

out: to get out виходити (Get out! Іди геть!);
to run out вибігати; to take out виймати; to find out з’ясовувати; to carry out виконувати
(We must carry out our plan.); to cut
out
вирізати; to make out зрозуміти, розібратися (I
can’t make it out.)

over: to come over підходити (Come over to my place); to talk over обговорювати; to think over обдумати
(We must think it over.)

up: to come up підходити; to drive up під’їжджати на машині; to cheer up підбадьорити, бадьоритися
(Cheer up, Jack! He журися, Джек!) to get up вставати з ліжка; to look up
поглянути вгору; to shut up замовкнути
(Shut up, Nick!); to stand up вставати; to make up вигадувати, складати; to wake up прокидатися

Утворення дієслів за допомогою невідокремлених суфіксів.

З суфіксів звичайного типу для утворення дієслів найчастіше вживається суфікс -ize, який утворює дієслова з абстрактним значенням: to realize, to nationalize, to collectivize, to mobilize, to organize.

Є також дієслова, утворені від прикметників за допомогою суфікса -en: wide (широкий) — to widen (розширювати); to lengthen, to broaden, to redden, to darken.

Утворення  дієслів за допомогою
префіксів.

За допомогою префіксів дієслова звичайно утворюються від дієслів. Найпоширеніші дієслівні префікси такі:

Префікс ге-, який
означає повторну дію:

reread (перечитувати)

rebuild (перебудовувати)

rewrite (писати знову, переписувати)

Цей префікс мають також дієслова з іншими значеннями: to
remember, to receive, to respect, to recover та in.

Префікс dis-, який означає дію, протилежну тій, яка виражена вивідною дієслівною основою:

to disagree (не погоджуватися), to disappear (зникати), to disapprove (не схвалювати), to discover (відкривати), to dislike (не подобатися).

Префікс mis-, який означає дію, виконану помилково: to misunderstand (неправильно розуміти), to mispronounce (неправильно вимовляти), to misbehave (погано поводитись), to mistake (помилятися,
помилково вважати когось за іншого
).

Утворення дієслів за допомогою конверсії.

У такий спосіб дієслова утворюються головним чином від іменників:

dust (пил)
— to dust (змітати пил)

a bomb (бомба) — to bomb (бомбити)

a hand (рука) — to hand (вручати)

a head (голова) — to head (очолювати)

a finger (палець) — to finger (торкатися
пальцем
)

winter (зима) — to winter (зимувати)

Кількість дієслів, утворених від іменників конверсією, дуже велика.