Словоскладання. Утворення іменників

Словоскладання

Словоскладання — це утворення нової (похідної) основи
поєднанням двох уже існуючих основ, звичайно без зміни їх форми.

Так, наприклад, іменник steamship (пароплав) був утворений словоскладанням з двох іменників: steam (пара) і ship (корабель).

Словоскладання вживається і в українській мові, де на відміну від англійської для з’єднання вивідних основ звичайно використовують
спеціальні сполучні голосні: пар-о-плав.

Утворення іменників за допомогою суфіксів

Для утворення іменників найбільш уживані такі суфікси:
Суфікс -ег [а], який утворює іменники від дієслів.

Головні значення суфікса:

Професія, заняття, що їх характеризує дана дія:

 • to teach teacher
 • to write writer
 • to drive driver
 • to sing singer

Інструмент, знаряддя, механізм, які виконують дану дію:

 • to cut cutter (різець)
 • to dry drier (сушарка)
 • to fight fighter (літак-винищувач)

У тих самих значеннях вживається суфікс -or [а]: to act actor; to sail sailor; to accumulate (накопляти) – accumulator (акумулятор) і
т. п.

Суфікс -ist [ist], який утворює іменники від іменників (рідше—прикметників). Цей суфікс вживається в тому самому значенні, що й український суфікс -іст (-ист) у словах соціаліст, пропагандист, тобто означає належність до певної партії, суспільної групи, професії:

 • socialsocialist (суспільний)
 • capitalcapitalist (капітал)
 • pianopianist (піаніно)
 • geologygeologist (геологія)

Суфікс -ing, який утворює іменники від дієслів. Іменники з суфіксом -ing звичайно є назвами дій, але можуть мати й інші значення:

 • to begin beginning (початок)
 • to be being (істота)
 • to build building (будинок)
 • to land landing (посадка літака)
 • to fire firing (стрільба)

Суфікс віддієслівних іменників -ing не слід змішувати з омонімічними закінченнями герундія і дієприкметника теперішнього часу. Порівняйте:

There are many large new buildings in our town (іменник з суфіксом -ing).

У нашому місті є багато великих нових будівель.

Building houses is a very interesting profession (герундій).

Будівництво – дуже цікава професія

We are building a radio laboratory in our school (дієприкметник у складі складного дієслівного часу).

Ми будуємо радіолабораторію в нашій школі.

Суфікс -ness [nis], який утворює абстрактні іменники від прикметників:

 • great greatness
 • kind kindness
 • happy happiness
 • useful usefulness

Суфікс -ation, який утворює абстрактні іменники від дієслів (головним чином з суфіксом -ize):

 • to organize organization
 • to collectivize collectivization
 • to nationalize nationalization

Крім перелічених вище продуктивних суфіксів, іменники в англійській мові характеризуються рядом інших суфіксів, зокрема:

 • -tion, -sion (action, translation, education, revolution, division, pension)
 • -ment (development, fulfilment, movement)
 • -th (depth, width, length, growth)
 • -ie (, -ey) – зменшувальний суфікс (Annie, Charley, Lizzie, mammy, daddy – татусь, auntie – тіточка, granny – бабуся, sonny – синок, birdie – пташка)

Утворення іменників за допомогою конверсії.

Іменники утворюються конверсією головним чином від дієслів. Такі іменники звичайно означають однократні дії і нерідко вживаються в складі фразового присудка.

 • to look a look (погляд)
 • to drive a drive (подорож автомобілем)
 • to bathe a bathe (купання)
 • to cut a cut (поріз)
 • to find a find (знахідка)
 • to laugha laugh (сміх)
 • to run a run (пробіг)

Утворення іменників за допомогою словоскладення. Складні
іменники утворюються найчастіше з двох основ іменників:

 • rail (рейка) + way (колія) = railway (залізниця)
 • text (текст) + book (книжка) = textbook (підручник)

Таких складних іменників в англійській мові дуже багато:

apple-tree (яблуня), steamship (пароплав), airport (аеропорт), rainbow (райдуга), ice-cream (морозиво), arm-chair (крісло), seashore (берег моря) та ін.

Складні іменники пишуться разом або через рисочку (дефіс).

При роздільному написанні двох іменників підряд перший з них звичайно є означенням до другого, а ціле — словосполученням, а не складним словом. Порівняйте:

 • a gold watch (словосполучення золотий годинник)
 • a goldsmith (складне слово ювелір)

Складні іменники утворюються також сполученням основ
прикметника та іменника black + board = blackboard; holiday, grandfather, gentleman, sweetheart.

Додатковий матеріал до теми “Словоскладання”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box