Про утворення слів
/

Про утворення слів (афіксація)

1 хвилина читання

Ми вже говорили про утворення слів за допомогою афіксації. Нагадаємо коротко. Афіксація – це утворення нової основи із вже існуючої основи шляхом додавання до неї словоутворюючої частки, яка називається афіксом.

Типи афіксів

Афікси бувають двох типів:

 • Суфікси, які приєднуються до кінця основи

Приклад: teach + er = teacher

 • Префікси, які приєднуються до початку основи

Приклад: un + happy = unhappy

В англійській мові є ряд суфіксів, найбільш характерних для іменників. Наприклад: -er, -or, -ar – суфікси діяча чи професії – worker, speaker, doctor, translator, beggar, liar, –ist – суфікси, що означають професію чи наслідувача якоїсь теорії чи напрямку, – pianist, telephonist, philologist, pacifist.

Суфікс –ism, який утворює абстрактні іменники, зазвичай означає навчання, філософський напрямок, течію і т.п.: Darvinism.

Приклади суфіксів

Багато прикметників утворюються від інших частин мови за допомогою різноманітних суфіксів. Найбільш уживані з них наступні:

 1. -able: comfortable, preferable, reliable
 2. -ible: sensible, visible, susceptible
 3. -ant: elegant, predominant, arrogant
 4. -ent: development, intelligent, innocent
 5. -al: cultural, musical, medical
 6. -ic: atomic, scientific, heroic
 7. -ish: childish, foolish, brownish
 8. -ive: attractive, expensive, talkative
 9. -ful: careful, useful, skilful
 10. -less: careless, helpless, useless
 11. -ly: brotherly, deadly, friendly
 12. -ous: dangerous, curious, anxious
 13. -y: dirty, dusty, sleepy

Приклади прийменників

В англійській мові також є велика кількість прийменників, що закінчуються на –ing та –ed. Наприклад: surprising, offended.

Серед прислівників найбільш уживаним суфіксом є –ly. Цей суфікс утворює прислівники, як правило, від основи прикметників чи іменників, що означають час: usual usually, hour hourly.

Приклади префіксів

Серед найбільш уживаних префіксів можна відмітити наступні:

 • dis– префікс дієслів, прикметників і іменників, за допомогою якого утворюється слово протилежного значення: to appear to disappear (з’являтися – зникати), to continueto discontinue (продовжувати – припиняти), appearance disappearance (поява – зникнення)
 • Un-, in– префікси прикметників і іменників, основним значенням яких являється заперечення чи відсутність того, що виражається коренем слова. Ці префікси часто називаються заперечними префіксами. Порівняйте: usual unusual, definite indefinite.
 • Im-, il-, ir– фонетичні варіанти префікса in-. Порівняйте: possible impossible (можливий – неможливий), legal illegal (легальний – нелегальний), regular irregular (регулярний –  нерегулярний)
 • Mis– префікс дієслів і іменників, основним змістом якого є позначення неправильності чи неточності того, що виражається у корені слова. Цей префікс також часто називається заперечним префіксом: to use to misuse (вживати – неправильно вживати)

Додатковий матеріал до теми “Про утворення слів”: