Про утворення слів (афіксація)


Ми вже говорили про афіксацію. Нагадаємо коротко. Афіксація – це утворення нової основи із вже існуючої основи шляхом додавання до неї слово утворюючої частки, яка називається афіксом.

Афікси бувають двох типів:

  • суфікси, які приєднуються до кінця основи

Приклад: teach + er = teacher

  • префікси, які приєднуються до початку основи

Приклад: un + happy = unhappy

В англійській мові є ряд суфіксів, найбільш характерних для іменників. Наприклад: –er, –or, –ar – суфікси діяча чи професії –  worker, speaker, doctor, translator, beggar, liar, –ist – суфікси, що означають професію чи наслідувача якоїсь теорії чи напрямку, – pianist, telephonist, philologist, pacifist.

Суфікс –ism, який утворює абстрактні іменники, зазвичай означає навчання, філософський напрямок, течію і т.п.: Darvinism.

Багато прикметників утворюються від інших частин мови за допомогою різноманітних суфіксів. Найбільш уживані з них наступні:

-able: comfortable, preferable, reliable

ible: sensible, visible, susceptible

ant: elegant, predominant, arrogant

ent: development, intelligent, innocent

al: cultural, musical, medical

-ic: atomic, scientific, heroic

ish: childish, foolish, brownish

ive: attractive, expensive, talkative

ful: careful, useful, skilful

less: careless, helpless, useless

ly: brotherly, deadly, friendly

ous: dangerous, curious, anxious

y: dirty, dusty, sleepy

В англійській мові також є велика кількість прийменників, що закінчуються на –ing та –ed Наприклад: surprising, offended

Серед прислівників найбільш уживаним суфіксом є –ly. Цей суфікс утворює прислівники, як правило, від основи прикметників чи іменників, що означають час: usual usually, hour hourly.

Серед найбільш уживаних префіксів можна відмітити наступні:

dis– – префікс дієслів, прикметників і іменників, за допомогою якого утворюється слово протилежного значення:

to  appear – to disappear (з’являтися – зникати)

to continue – to discontinue(продовжувати – припиняти)

appearance – disappearance (поява – зникнення)

un-, in– – префікси прикметників і іменників, основним значенням яких являється заперечення чи відсутність того, що виражається коренем слова. Ці префікси часто називаються заперечними префіксами. Порівняйте:

usual – unusual

definite – indefinite

im-, il-, ir- – фонетичні варіанти префікса in-. Порівняйте:

possible – impossible (можливий – неможливий)

legal – illegal (легальний – нелегальний)

regular – irregular (регулярний –  нерегулярний)

mis- – префікс дієслів і іменників, основним змістом якого є позначення неправильності чи неточності того, що виражається у корені слова. Цей префікс також часто називається заперечним префіксом.

to use – to misuse (вживати – неправильно вживати)


Підпишіться на наш Telegram!