Стилі мови

Стилі мови

22.04.2020
1 хвилина читання

Сфера діяльності людини обширна. Напевно, саме тому область пізнання нового невичерпна. З тих самих пір, як людина зіткнулася з необхідністю спілкуватися, вона зробила висновок, що не у всіх ситуаціях звичний їй спосіб спілкування, а точніше, те, як вона говорить(мовні засоби), може в повній мірі донести бажану інформацію до адресата. З цього часу можна говорити про стилі мови та їх утворення. З історичної точки зору точної дати вказати ми не можемо, адже навіть первісна людина в своїй промові вживала зовсім різні слова (або звуки) при спілкуванні з сім’єю і з главою племені, якщо вона, і правда, була розумною на той час.

Стиль – це вибір мовних засобів, за допомогою яких ви хочете донести інформацію. Вибір стилю залежить від сфери діяльності людини і кінцевої мети інформативності повідомлення.

Стилі англійської мови

Вивченням стилів в англійській мові займається наука, яка називається «Стилістика». Стилі англійської мови різноманітні. Ті чи інші стилі, так само як і необхідність їх вживати, виникали з розвитком людства, а точніше, зі сферами його діяльності.

Газетний стиль (різновид публіцистичного стилю)

Мета газетного стилю – інформувати читача. В англомовних газетах стиль англійської мови, іменований газетним стилем, не містить авторської оцінки. Він представлений в повідомленнях, що носять інформативний характер. Авторські оцінки містять статті коментаторів, редакційні колонки. Ці матеріали містять суб’єктивну точку зору.

Для газетного стилю англійської мови характерне використання політичних і економічних термінів, а також газетних кліше, скорочень і неологізмів. Граматичної особливістю новинних повідомлень є наявність складних синтаксичних конструкцій. Це обумовлено необхідністю викласти найкоротше велику кількість фактів.

Науковий стиль

Науковий стиль англійської мови призначений для фахівців, що володіють відповідними знаннями. У зв’язку з вищесказаним, переклад повинен бути здійснений до загальноприйнятої системи перекладу технічних текстів. Синтаксична конструкція повинна бути стрункою і стереотипною. Кожен абзац у тексті починається з ключового речення, що несе основну думку.

Ораторський стиль (варіант публіцистичного стилю)

Стилі англійської мови припускають і вивчення монологу, яскравим прикладом якого є ораторський стиль. Основна мета цього стилю – переконати в правильності висунутих положень. Стилістичною особливістю є використання всіх видів повторів.

Розмовний стиль

Цей стиль англійської мови виник на базі усного мовлення. Для цього стилю мови характерні компресії, усічені форми (isn’t, won’t), абревіатури (ad, PC).

Офіційно- діловий стиль

Це стиль офіційних документів і кореспонденції. Використання цього стилю дозволяє забезпечити повну ясність інформації. Стилістичний характер – велика кількість стереотипних кліше і штампів.

Художній стиль

Цей стиль англійської мови застосовується в художній літературі. На відміну від газетного стилю, художній стиль покликаний виражати думки, почуття автора. Характеризується образністю, емоційністю. Використовує цей стиль різні мовні засоби: метафору, епітет, анафору, інверсію.

Повернутисьнаверх

Don't Miss