Спеціальні запитання


Спеціальними запитаннями називаються запитання, які передбачають не просте підтвердження або заперечення думки, висловленої в запитанні, а одержання якоїсь додаткової інформації.

What’s your name? — My name’s Yurij.

What time shall we meet? — Seven.

Where are you going? — To the skating-rink.

Спеціальні запитання завжди починаються з питального слова (або групи слів), яке показує, що саме цікавить того, хто питає. Питальні слова what, who, which, why, when, where, how, how much, how long є членами речення (підметом, означенням, додатком, обставиною або предикативом).

Спеціальні запитання звичайно вимовляються з спадною інтонацією; вони характеризуються наявністю інверсії за винятком тих випадків, коли питальне слово є підметом або означенням до підмета.

Спеціальні запитання можуть бути всіх трьох структурних типів. Нижче наводяться приклади спеціальних запитань з питальним словом у функції різних членів речення.

Питальне слово — прямий додаток або означення до додатка.

What are you writing?

What train shall we take, the 1.30 or the 2.30?

What did you do on Sunday?

Which dress do you like?

What can I do for you?

Who(m) do you want to see?

Питальне слово — прийменниковий додаток або означення до прийменникового додатка. В розмовній мові прийменник у таких запитаннях звичайно ставиться в кінці речення (після присудка або прямого додатка).

What are you laughing at?

What are you talking about?

Who is she talking to?

Питальне слово — обставина або означення до обставини. Тут, так само як і в попередньому випадку, прийменник звичайно ставиться після дієслова.

What street do you live in?

Which way are we going?

Where are you going to?

Where are you coming from?

Питальне слово — предикатив або означення до предикатива.

What are you? (Хто ви за фахом?) (коли питають про фах або заняття) — I am a teacher.

Who is that boy? (коли питають прізвище, ступінь споріднення і т. п.) — He’s Jack’s younger brother.

What’s your name? — My name’s Mike Brown.

Whose pen is this?

What time is it?

How much is it? (Скільки це коштує?)

Питальне слово — підмет або означення до підмета. В цьому випадку вживається прямий порядок слів. Who told you that?

Who gave you these flowers?

What river flows through Kyiv?

Which bus goes to the Opera House?

Спеціальні запитання на відміну від загальних вимагають пояснювальної відповіді у вигляді повного або неповного речення.

When are you going to leave?

We haven’t fixed the date yet.

What’s the matter with you, Jane?

I’m feeling unwell, I have a headache.

На запитання до підмета або до його означення можливі короткі відповіді з дієсловами-замінниками.

Which team won? — The Metalist (did).

Who will help me? —Mary (will).

Дуже вживані в розмовній мові відповіді у вигляді неповних речень, які звичайно містять той член речення, до якого відноситься запитання.

When are you going to leave? — Tomorrow.

What’s the matter with you? — Why, nothing.

How do you like our town? — Oh, very much.

Where are our seats? — Row 12, seats 18 and 19.

How are you getting on? — Quite well, thank you.

When did you come back? — Only two days ago.

Крім зазначених типів запитань, є ще альтернативні (вибіркові) запитання, які складаються з двох частин, з’єднаних сполучником or. Ці запитання за формою збігаються із загальними, але передбачають вибір між двома можливостями і вимагають таких самих відповідей, що й спеціальні запитання.

Перша частина таких запитань вимовляється з висхідною інтонацією, друга — з спадною.

Do you like tea or coffee? — Tea.

Is this your pencil or mine? — It’s yours.

Shall I help you or can you do it yourself? — Thank you, I’ll do it myself.


Підпишіться на наш Telegram!