Підмет у простому реченні
//

Підмет у простому реченні

4 хвилини читання

Головними членами речення в англійській мові, як і в українській, є підмет (the Subject) і присудок (the Predicate). Тому в дані статті ми пропонуємо вам розглянути підмет у простому реченні.

Про місце підмета і присудка в реченнях різного типу читайте тут.

Підмет

Підмет може бути виражений такими частинами мови:

 • іменником у загальному відмінку:

What was the homework for today?

Що було на домашнє завдання на сьогодні?

 • займенником-іменником у загальному або називному відмінку або присвійним займенником в абсолютній формі:

We are pupils of the seventh form at school No. 14.

Ми учні сьомого класу в школі №14.

Who left this dictionary here, I wonder? Isn’t it yours?

Цікаво, хто тут залишив словник? Це не твій?

It‘s raining hard.

На вулиці сильно дощить.

One must keep one’s word.

Тобі слід відповідати за свої слова.

 • інфінітивом або інфінітивним зворотом; у цьому випадку підмет звичайно ставиться після дієслова-присудка, а перед останнім ставиться формальний підмет it:

То answer this question is not so easy.
(Найчастіше: It’s not so easy to answer this question.)

Відповісти на це запитання не так вже й легко.

To cross this river is rather difficult.
(Найчастіше: It’s rather difficult to cross this river.)

Перейти цю річку досить тяжко.

It’s kind of you to say so.

З твоєї сторони це досить мило.

 • герундієм або герундіальним зворотом: у цьому випадку підмет в простому реченні іноді стоїть після дієслова, а перед присудком ставиться формальний підмет it:

Speaking and reading English is the best way to learn English.

Найкращий спосіб вивчення англійської – говорити і читати нею.

It’s no use arguing about it anymore.

Про це вже не сперечаються.

 • кількісним або порядковим числівником:

How many nails do you need? Four will do.

Скільки цвяхів тобі потрібно? Чотири зійде.

I liked all the stories, but the first was the most interesting.

Мені сподобались усі історії, та четверта була найкращою.

 • будь-яким словом або звуком при його опису:

“The” is the definite article.

“The” – означений артикль.

[u:] is a long vowel.

[u:] це довгий голосний.

 • підрядним реченням:

It’s a great pity that he is absent.

Так шкода, що він відсутній.

В останньому випадку ми маємо справу не з простим, а із складним реченням.

Підмет називається складним, якщо він виражений синтаксичними комплексами з інфінітивом, дієприкметником або герундієм. Складні підмети, виражені комплексом з герундієм або інфінітивним for-комплексом, звичайно вводяться формальним підметом it і ставляться після присудка. Складний підмет, виражений комплексом «Називний відмінок з інфінітивом», складається з двох частин, між якими стоїть присудок.

Не is expected to come today
(Складний підмет, виражений комплексом «Називний відмінок з інфінітивом»).

Очікувалось, що він прийде сьогодні.

It would be very easy for you to help him
(Складний підмет, виражений «for-комплексом з інфінітивом»).

Тобі ж не буде тяжко допомогти йому.

It won’t be of any use your trying to do that alone.

Те, що ти пробуєш це зробити самий – не принесе ніякої користі.

Або:

Your trying to do that alone won’t be of any use
(Складний підмет, виражений комплексом з герундієм).

Твої старання зробити це на самоті не принесуть користі.

Займенник it як підмет вживається в двох основних значеннях:

 • в значенні особового займенника 3-ї особи однини або вказівного займенника:

Where is the dining-room?
It’s over there.

– Де їдальня?
– Вона ось тут.

Take this book. It’s very interesting.

Візьми цю книгу. Вона дуже цікава.

What is this?
It’s a pen.

– Що це?
– Це ручка.

Займенник It

У такому вживанні займенник it відповідає українським особовим займенникам він, воно, вона або вказівному займеннику це.

Без значення, як формальний підмет

 • у безособових реченнях, які означають явища природи, час, відстань; в українській мові такі безособові речення не мають підмета:

What time is it?
It’s only seven o’clock now.

– Яка зараз година?
– Це тільки сьома.

Is it far to the station?

Це далеко від станції?

It’s very cold today, isn’t it?

Сьогодні дуже холодно, чи не так?

Англійські безособові речення з дієсловом-присудком, які означають стан погоди: to rain, to snow, to freese. Вони відповідають в українській мові особовим реченням з підметом, вираженим іменником.

Look! It’s snowing!

Іде сніг.

It was raining all day yesterday.

Вчора весь день йшов дощ.

 • у реченнях,-значущий підмет яких виражений інфінітивом або герундієм, комплексом або підрядним реченням:

It takes me ten minutes to get to school.

Мені до школи йти 10 хвилин.

Is it necessary for you to go there now?

Тобі обов’язково туди іти?

It’s a pity he hasn’t come.

Так шкода, що він не прийшов.

 • при виділенні (підсиленні) якогось члена речення:

It was only yesterday that I finished my work (виділяється обставина часу yesterday).

Я тільки вчора закінчив роботу.

 • у зворотах it seems (seemed) – здається (здавалося); it appears (appeared) – виявляється; it is said – кажуть; it is believed – думають, вважають та ін. Відповідні звороти в українській мові підмета не мають.

It seems we can go now, the rain has stopped.

Здається, ми можемо тепер іти, дощ скінчився.

It seems so.

Здається, що так.

It is said that swimming is a very useful sport.

Кажуть, що плавання дуже корисне.

В українській мові часто вживаються речення і звороти без підмета (безособові і неозначено-особові). В англійській мові такі речення не вживаються і їм відповідають речення з формальним підметом it або з іншими типами підмета. Порівняйте:

Необхідно закінчити роботу в термін.

It is necessary to finish the work in time.

Морозить.

It’s freezing.

Кажуть, що він хороший шахіст.

Не is said to be a good chess-player. (They say he is a good chess-player.)

Переходячи вулицю, треба бути обережним.

One must be careful when crossing the street.

У простому реченні може бути два або більше підметів, з’єднаних сполучниками andі, та, either...orабоабо, neither … notні … ні, not only … but alsoне тільки… але й, as well … asяк … і або безсполучниковим способом. Такі підмети називаються однорідними.

Neither you nor he is right.

Ні ти ні він не є правий.

Gold, silver and platinum are precious metals.

Золото, срібло та платина – дорогоцінні метали.

Додатковий матеріал до теми “Підмет у простому реченні”: