Підмет у простому реченні


Головними членами речення в англійській мові, як і в українській, є підмет (the Subject) і присудок (the Predicate).

Про місце підмета і присудка в реченнях різного типу читайте тут.

Підмет може бути виражений такими частинами мови:

  • іменником у загальному відмінку:

What was the homework for today?

  • займенником-іменником у загальному або називному відмінку або присвійним займенником в абсолютній формі:

We are pupils of the seventh form at school No. 14.

Who left this dictionary here, I wonder? Isn’t it yours?

It‘s raining hard.

One must keep one’s word.

  • інфінітивом або інфінітивним зворотом; у цьому випадку підмет звичайно ставиться після дієслова-присудка, а перед останнім ставиться формальний підмет it:

То answer this question is not so easy.

(Найчастіше: It’s not so easy to answer this question.)

To cross this river is rather difficult.

(Найчастіше: It’s rather difficult to cross this river.)

It’s kind of you to say so.

  • герундієм або герундіальним зворотом: у цьому випадку підмет іноді стоїть після дієслова, а перед присудком ставиться формальний підмет it:

Speaking and reading English is the best way to learn English.

It’s no use arguing about it any more.

  • кількісним або порядковим числівником:

How many nails do you need? Four will do. 

I liked all the stories, but the first was the most interesting.

  • будь-яким словом або звуком при його опису:

“The” is the definite article.

[u:] is a long vowel.

  • підрядним реченням:

It’s a great pity that he is absent.

В останньому випадку ми маємо справу не з простим, а із складним реченням.

Підмет називається складним, якщо він виражений синтаксичними комплексами з інфінітивом, дієприкметником або герундієм. Складні підмети, виражені комплексом з герундієм або інфінітивним for-комплексом, звичайно вводяться формальним підметом it і ставляться після присудка. Складний підмет, виражений комплексом «Називний відмінок з інфінітивом», складається з двох частин, між якими стоїть присудок.

Не is expected to come today (складний підмет, виражений комплексом «Називний відмінок з інфінітивом»).

It would be very easy for you to help him (складний підмет, виражений «for-комплексом з інфінітивом»).

It won’t be of any use your trying to do that alone.

Або:

Your trying to do that alone won’t be of any use (складний підмет, виражений комплексом з герундієм).

 

Займенник it як підмет вживається в двох основних значеннях:

  • в значенні особового займенника 3-ї особи однини або вказівного займенника:

Where is the dining-room? — It’s over there. 

Take this book. It’s very interesting.

What is this? — It’s a pen.

У такому вживанні займенник it відповідає українським особовим займенникам він, воно, вона або вказівному займеннику це.

  • без будь-якого значення, як формальний підмет у таких випадках:

а) у безособових реченнях, які означають явища природи, час, відстань; в українській мові такі безособові речення не мають підмета:

What time is it? — It’s only seven o’clock now. (Зараз тільки сім годин.)

Is it far to the station? (Далеко до вокзалу?)

It’s very cold today, isn’t it? (Сьогодні дуже холодно, чи не правда?)

Англійські безособові речення з дієсловом-присудком, які означають стан погоди: to rain, to snow, to freese, відповідають в українській мові особовим реченням з підметом, вираженим іменником.

Look! It’s snowing! (Іде сніг.)

It was raining all day yesterday. (Вчора весь день йшов дощ.)

б) у реченнях,-значущий підмет яких виражений інфінітивом або герундієм, комплексом або підрядним
реченням:

It takes me ten minutes to get to school. (It—формальний підмет; to get to school — значущий підмет.)

Is it necessary for you to go there now? (It—формальний підмет; for you to go there — значущий підмет.)

It’s a pity he hasn’t come.

в) при виділенні (підсиленні) якогось члена речення:

It was only yesterday that I finished my work (виділяється обставина часу yesterday).

(Тільки вчора я закінчив свою роботу.)

г) у зворотах it seems (seemed) — здається (здавалося); it appears (appeared)—виявляється (виявилося); it is said — кажуть; it is believed — думають, вважають та інш. Відповідні звороти в українській мові підмета не мають.

It seems we can go now, the rain has stopped. (Здається, ми можемо тепер іти, дощ скінчився.)

It seems so. (Здається, що так.)

It is said that swimming is a very useful sport.

В українській мові часто вживаються речення і звороти без підмета (безособові і неозначено-особові). В англійській мові такі речення не вживаються і їм відповідають речення з формальним підметом it або з іншими типами підмета. Порівняйте:

Необхідно закінчити роботу в строк.

 It is necessary to finish the work in time.

Морозить.

 It’s freezing.

Кажуть, що він хороший шахіст.

Не is said to be a good chess-player. (They say he is a good chess-player.)

Переходячи вулицю, треба бути обережним.

One must be careful when crossing the street.

У простому реченні може бути два або більше підметів, з’єднаних сполучниками andі, та, either...orабоабо, neither … notні … ні, not only … but alsoне тільки… але й, as well … asяк … і або безсполучниковим способом. Такі підмети називаються однорідними.

Neither you nor he is right.

Gold, silver and platinum are precious metals.


Підпишіться на наш Telegram!