Патильні займенники


В англійській мові питальні займенники what? which? who? — whom? whose? незмінні, за винятком займенника who, який має форму називного відмінка who і об’єктного відмінка — whom.

Питальні займенники вживаються для утворення спеціальних запитань.

What did you say?

What books by Dickens have you read?

Who is absent?

Which way shall we go?

Займенники what, which і whose вживаються як займенники-іменники і як займенники-прикметники. Займенник who — whom вживається тільки як займенник-іменник.

Як займенники-іменники питальні займенники виконують у реченні такі функції:

  • підмета (крім whose і whom):

Who‘s here?

What‘s the matter with you?

  • додатка:

Whom do you want to see? What are you looking for?

У розмовній мові називний відмінок питального займенника who іноді вживається замість об’єктного відмінка whom як прямий або прийменниковий додаток. Прийменник у цьому випадку стоїть завжди в кінці речення.

Who were you speaking to?

Who(m) do you mean?

Who were you playing with?

  • предикатива:

What are you?

What‘s the matter?

Питальні займенники-іменники можуть сполучатися з прийменниками, які звичайно стоять в кінці речення.

Who(m) are you waiting for?

What are you thinking of?

What is it made of?

Порівняйте з порядком слів в українській мові: Про що ти думаєш? З чого це зроблено?, де прийменник зав жди передує займеннику.

Як займенники-прикметники слова what, which і whose виконують функцію означення.

What river flows through London?

(At) What time does your train leave?

Which bus must I take for the Zoo?

Whose pen are you using?

Займенник-іменник what (що) стосується назв неживих предметів і абстрактних понять, а займенник who (яго, кого, кому) — осіб.

What did you do yesterday?

Who can give a better translation?

Займенник what вживається щодо осіб при з’ясуванні фаху (професії) або заняття особи в питаннях типу What are you? What is your father? і т. п. Питання типу What is he like? означає прохання описати зовнішність кого-небудь.

Займенник-прикметник what (який) і займенник which (який, котрий) вживаються щодо осіб і предметів. Займенник which вживається тоді, коли питання стосується одного з двох або кількох предметів чи осіб і мається на увазі вибір.

Which of the books do you like best?

Which of you is older?

Займенник what може вживатися як окличний займенник в окличних реченнях. У цьому випадку за ним іде неозначений артикль та інші означення до іменника.

What a fine day!

What a funny story!

Іменники у множині і незчислювані іменники в цьому випадку вживаються без артикля.

What lovely flowers!

What nasty weather we’re having!


Підпишіться на наш Telegram!