Обставинні підрядні речення (Adverbial Clauses)

Обставинні підрядні речення

Підрядні обставинні речення виконують функцію різних обставин (часу, місця, причини і т. д.) до дієслова або до прикметника головного речення.

If we don’t go now, we’ll miss the train (обставина умови до дієслова miss).

Якщо ми зараз не підемо, ми пропустимо потяг.

The exercise was easier than I had expected (обставина порівняння до прикметника easier).

Вправа була легшою, ніж я очікував.

За значенням обставинні речення поділяються на обставинні речення часу, місця, способу дії або порівняння, причини, мети, наслідку, а також допустові та умовні речення.

Підрядні обставинні речення часу (Adverbial Clauses of Time) вводяться сполучниками when – коли; as soon as – як тільки; until (till) – поки, до того часу поки (не); before – перше ніж, до того як; after – після того як; as – в той час як, коли; while – поки, в той час як; since – з того часу як; as long as – доти, до того часу як та ін.

Відмінною рисою англійських підрядних обставинних речень часу порівняно з українськими є те, що дієслово-присудок у цих реченнях вживається із значенням майбутнього у формі теперішнього часу (Present Indefinite або Present Perfect).

Ring me up when you are free.

Подзвони мені, коли будеш вільний.

I’ll give you the book after Jane has read it.

Я дам тобі книгу, коли Джейн її прочитає.

Come back as soon as you can.

Повертайся як тільки зможеш.

Приклади підрядних речень часу інших типів:

We hadn’t gone very far when we met Petro.

Ми не пішли далеко, коли зустріли Петра

What have you been doing since I saw you last?

Що ти робив з моменту, коли я бачив тебе востаннє?

When I woke up, it was raining hard.

Коли я прокинувся, на вулиці дощило.

Підрядні обставинні речення місця (Adverbial Clauses of Place) вводяться сполучними прислівниками where – де, куди і wherever – де (б не), куди б не.

The spaceship landed where it was supposed to.

Космічний корабель приземлився там, де йому слід було приземлитись.

Wherever it was possible, the travellers camped for the night.

Де б це було можливо, мандрівники розкладали табір на ніч.

Підрядні обставинні речення способу дії або порівняння (Adverbial Clauses of Manner or Comparison) вводяться сполучниками as – як; than – ніж; as (so)… as – так (такий), як; as if (as though) – немовбито, (так) як, якби і сполучними прислівниками how — (так) як, the … the – чим … тим.

It’s not so bad as you think it is.

Все не так погано, як ти про це думаєш.

The quicker we walk, the sooner we get there.

Чим швидше ми йдемо – тим швидше дістанемось місця призначення.

Після сполучника as if (as though) дієслово в підрядному реченні стоїть в умовному способі (Past Subjunctive або Perfect Subjunctive).

She looked as if she were angry.

Вона виглядала так, ніби була розлюченою.

She looked as if she had been ill.

Вона виглядає так, ніби вона захворіла.

Підрядні обставинні речення причини (Adverbial Clauses of Cause) вводяться сполучниками because – тому що; as – тому що; since – тому що та ін.

I can’t go because I have no ticket.

Я не можу йти, бо в мене немає квитка.

As you have been here before, you’d better lead the way.

Так як ти вже був тут раніше, тобі краще прокладати шлях.

Since you are ill, I’ll do the job myself.

Так як ти захворів, я зроблю роботу сам.

Підрядні обставинні речення мети (Adverbial Clauses of Purpose) вводяться сполучниками so that, in order that – щоб, для того щоб; in case – на випадок. У підрядних реченнях цього типу часто вживається модальний присудок з дієсловом may.

I’ve come early so that I won’t miss the beginning.

Я прийшов раніше, щоб не пропустити зібрання.

Make a note of it in case you forget.

Роби записи, якщо раптом щось забудеш.

Підрядні обставинні речення наслідку (Adverbial Clauses of Result) вводяться сполучниками that – (так) що; (so) that, such
that
– так (такий) що.

Are you deaf that you didn’t hear me?

Ти глухий, що ти не чув мене чи що?

It was cold and windy, so we had to put off our hike.

Було холодно і вітряно, отож довелось відкласти наш похід.

I’m so tired that I can’t go any further.

Я настільки стомився, що вже не можу йти далі.

Підрядні обставинні допустові речення вводяться сполучниками though, although – хоч; even if (even though) – якщо навіть; no matter who (what, when, how і т. п.) – хто (що, коли, як і т. п.) б не… та ін., а також складними займенниками та прислівниками whatever – що б не; however – як би не та ін.

У цих підрядних реченнях часто вживається модальний присудок з
дієсловом may. Як і в підрядних реченнях часу, майбутня дія в підрядному реченні виражається дієсловом у теперішньому часі.

You haven’t brought me the book though you promised to.

Ти не приніс мені книгу, яку обіцяв.

I shan’t mind even if he doesn’t come.

Я не проти, навіть якщо він не прийде.

No matter where he may be you must find him.

Не важливо де він може бути, ви повинні знайти його.

I’ll buy the book whatever it costs.

Я куплю книгу за любі кошти.

Підрядні умовні речення (Adverbial Clauses of Condition) виражають умову виконання дії. Вони вводяться звичайно сполучником if – якщо, а також сполучниками unless – якщо не; provided (that) – якщо; при умові що; on condition (that) – при умові що; suppose (supposing) (that) – припустимо (що).

В умовних підрядних реченнях (як і в підрядних реченнях часу) із
значенням майбутнього вживають теперішній час.

What shall we do if it rains?

Що ми будемо робити, якщо піде дощ?

Don’t come unless you don’t want to.

Не приходи, поки ти цього не захочеш.

Найбільш уживаними умовними реченнями є речення із сполучником if. Залежно від значення ці речення можна поділити на п’ять основних типів:

  • Речення, які виражають реальні, здійсненні умови, що звичайно відносяться до майбутнього часу.

Дієслово-присудок такого умовного речення ставиться у теперішньому (або минулому) часі дійсного способу і виражає майбутню (або минулу) гадану дію (стан). Дієслово-присудок головного речення виражає дію (стан), обумовлену тим, що виражено в підрядному реченні, і звичайно вживається в майбутньому часі або в наказовому способі.

You’ll get wet if it rains.

Ти промокнеш, якщо почнеться дощ.

Take an umbrella.

Візьми парасольку.

If you meet Jack, please tell him that we need him badly.

Якщо зустрінеш Джека, передай, що він нам дуже потрібний.

If she promised to be here, she will certainly come.

Якщо вона пообіцяла прийти сюди, вона обов’язково прийде.

  • Речення, які виражають ввічливе прохання у вигляді умови.

Дієслово-присудок в умовних реченнях цього типу стоїть або у Future Indefinite з допоміжним дієсловом will (з модальним відтінком бажання), або у Present Conditional з допоміжним дієсловом would. У головному реченні звичайно вживається Present Conditional або Future Indefinite Indicative.

I’d be so glad if you would come.

Я буду дуже радий, якщо ти прийдеш.

I’ll tell you everything if you will only listen to me.

Я скажу тобі все, якщо ти тільки мене вислухаєш.

  • Речення, які виражають малоймовірні умови, що відносяться до майбутнього.

Дієслово-присудок цих речень ставиться у Present Subjunctive II (should + основа інфінітива), або вживається конструкція were + інфінітив смислового дієслова. У головному реченні в цьому випадку вживається Present Conditional, Future Indefinite Indicative або Imperative Mood.

If I should come across such a book, I’ll buy it at once.

Якщо я натраплю на таку книгу – я обов’язково куплю її.

If Ann should come, ask her to wait for me.

Якщо Енн буде йти, скажіть щоб зачекала на мене.

  • Речення, які виражають нереальні, суперечні фактам умови, що відносяться до теперішнього або майбутнього часу.

У підрядних реченнях цього типу дієслово-присудок ставиться в Past Subjunctive І. У головному реченні в цьому випадку вживається Present Conditional.

If I were you, I would accept the offer.

Якщо б я був тобою, я б прийняв пропозицію.

If I had time, I’d go with you, but I’m awfully busy.

Якщо б у мене був час, я б пішов з тобою, але я жахливо зайнятий.

  • Підрядні речення з нереальними умовами, що відносяться до минулого часу.

В цих реченнях дієслово-присудок ставиться у Present Subjunctive І, а у головному реченні вживається Present Conditional.

If they hadn’t helped us, we shouldn’t have finished the work in time.

Якщо б вони нам не допомогли, ми б не закінчили книгу вчасно.

You’d have got a higher mark if you had studied harder in winter.

Ти б отримав кращу оцінку, якщо б вчився краще взимку.

В умовних реченнях з дієсловами had, were, should сполучник if може бути опущений, причому в підрядному реченні вживається порядок слів питального речення.

Hadn’t they helped us, we shouldn’t have finished the work in time.

Якби вони нам не допомогли, ми б не завершили книгу вчасно.

Should I come across such a book, I’ll buy it at once.

Якщо я натраплю на таку книгу, я її куплю відразу.

Додатковий матеріал до теми “Обставинні підрядні речення”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box