Класифікація іменників
/

Класифікація іменників

1 хвилина читання

В даній статті пропонуємо вам розглянути, якою буває класифікація іменників. Отже, в англійській мові, як і в українській, за своїм складом іменники бувають прості, похідні та складні (складені).

Прості іменники (Simple Nouns) — це слова, які складаються тільки з одного кореня без префіксів і суфіксів, наприклад: a pen, a town, milk, noise і т. ін.

Похідні іменники (Derivative Nouns), крім кореня, в своєму складі мають ще префікси або суфікси: a teacher , beginning , a mistake.

Складні (складені) іменники (Compound Nouns) складаються з основ двох (рідко трьох) слів. Наголос у складних іменниках звичайно падає на першу основу: a ‘schoolgirl, a ‘railwayman (залізничник).

Власні та загальні іменники

За значенням іменники поділяються на загальні і власні.

Іменники загальні (Common Nouns) означають цілі класи предметів: a book, a house, a day і т. д.

Іменники власні (Proper Nouns) означають імена або назви одиничних осіб або предметів. Сюди належать особові власні імена — Імена і прізвища людей (Маrу, Jack London, Peter); географічні власні імена — назви країн, гір, річок, островів, морів, міст (Ukraine, Britain, the United States, London, the Thames); назви вулиць, площ, газет і т. п. (Trafalgar Square, the Daily Worker).

Власні імена пишуться з великої букви. На відміну від української мови, в англійській мові назви днів тижня, місяців і національностей також пишуться з великої букви: Sunday, Tuesday, April, November, an American, a Ukrainian і т. п.

Злічувані та незлічувані іменники

Загальні іменники в англійській мові звичайно поділяються на злічувані (Countable Nouns) і незлічувані (Uncountable Nouns).

Злічувані іменники позначають предмети, які можна полічити. Вони мають форми однини і множини, наприклад: a book three books, a day two days.

Злічувані іменники можуть вживатися як з неозначеним, так і з означеним артиклем: a book the book.

У множині вони можуть вживатися з займенниками many, few, a few і кількісними числівниками:

  • I haven’t many English books.
  • I have few English books.
  • I have a few English books.
  • I have five English books.

Злічувані іменники можуть бути конкретними (Concrete Nouns) — a cat, a desk, a pupil — і абстрактними (Abstract Nouns) — a month, a night, a song, a talk. Незлічувані іменники означають предмети І поняття, які не можна полічити. У зв’язку з цим вони звичайно не вживаються у множині. Незлічувані іменники не вживаються з неозначеним артиклем і з кількісними числівниками І сполучаються із займенниками much, little, a little, some, any .

  • Will you have tea or coffee?
  • Do you like much sugar in your tea?
  • There is some milk in the jug.

До незлічуваних іменників належать деякі абстрактні, наприклад: freedom, anger, love, і речові (Material Nouns), наприклад: air, snow, steel, salt, sugar.

Деякі іменники в одному з своїх значень бувають незлічуваними, а в іншому — злічувані. Наприклад, іменник glass у значенні скло та іменник beauty — краса є незлічуваними, а в значеннях відповідно склянка, красуня злічувані: a glass — two glasses, a beauty — beauties.

Додатковий матеріал до теми “Класифікація іменників”: