Hetmans

Hetmans (Гетьмани)

1 хвилина читання

Іван Мазепа був гетьманом України майже 21 рік. Побудував по всій Гетьманщині цілу низку церков в стилі українського бароко. Завдяки йому Києво-Могилянський колегіум отримав статус академії. Давайте дізнаємось більше про гетьманів зі статті Hetmans.

Hetmans

In the Polish Kingdom in the 16th century local military commanders and administrators were known as hetmans.The title was also used for the supreme military commander both in Poland and in Lithuania. At the end of the 16th century the Commander of the Cossacks originally known as the elder (starshyi), also became known as the hetman. The first Cossack hetmans included K.Kosynky, S.Nalyvaiko, P.Sahaidachny, and D.Fedorovych.

The hetman was the head of the Cossack state. In this capacity he had broad powers as the supreme commander of the Cossack army; the chief administrator and financial officer, the top legislator, and the supreme judge as well. The first hetman who was also head of the state was B. Khmelnytsky.

The more important hetmans of all Ukraine were B.Khmelnytsky (1648-57), I.Vyhovsky (1657-9), and Yu.Khmelnytsky (1659-63). Renowned Right-Bank hetmans included P.Teteria (1663.5), P.Doroshenko (1665-76), and Yu.Khmelnytsky (1667-81), while Left-Bank hetmans included I.Briukhovetsky (1663-8), D.Mnohohrishny (1669-72), I.Samoilovych (1672-87), I.Mazepa (1687-1709), I.Skoropadsky (1709-22), P.Polubotok (1722-4), D.Apostol (1727-4), and K.Rozumovsky (1750-64).

Гетьмани

У Польському Королівстві в 16 столітті місцеві військові командири та адміністратори були відомі як гетьмани. Титул також використовувався для верховного воєначальника як у Польщі, так і в Литві. Наприкінці XVI ст. козацький командувач, спочатку відомий як старшина (старшій), також став підірваний як гетьман. До перших козацьких гетьманів увійшли К. Косинки, С. Наливайко, П. Сагайдачний та Д. Федорович.

Гетьман був главою козацької держави. У цій якості він мав широкі повноваження як верховний головнокомандувач козацького війська; головного адміністратора та фінансового директора, головного законодавця та судді супренії. Першим гетьманом, який також був главою держави, був Б. Хмельницький.

Важливішими гетьманами всієї України були Б.Хмельницький (1648-57), І.Виховський (1657-9) та Ю.Хмельницький (1659-63). Відомими правобережними гетьманами були П.Тетерия (1663,5), П.Дорошенко (1665-76) та Ю.Хмельницький (1667-81), а серед лівобережних гетьманів – І.Брюховецький (1663-8), Д.Многоришний (1669-72), І.Самойлович (1672-87), І.Мазепа (1687-1709), І.Скоропадський (1709-22), П.Полуботок (1722-4), Д.Апостол (1727-4) , та К.Розумовський (1750-64).

Запитання до тексту

  • What does the title “hetman” imply? – Що означає назва “гетьман”
  • Who were the first Cossack hetmans? – Хто був першим гетьманом серед козаків?
  • What powers did the hetmans have? – Які у гетьманів були можливості?
  • Which of the hetmans was also the head of the state? – Хто з гетьманів був голавою держави?
  • What important hetmans of Ukraine do you know? – Яких важливих гетьманів України ви знаєте?

Матеріал, схожий за темою: