Folk Songs (Народні пісні)

Folk Song

Народні пісні відіграють важливу роль в житті народу. З давніх часів вони розповідали різні історії пов’язані з досягненнями як історичних особистостей нашої країни, так і звчиайних селян. Більше ми дізнаємось в тексті Folk Songs.

Folk songs

The song is one of the oldest and most prevalent forms of folklore. It unites a poetic text with a melody. Folk songs are usually monodic choral songs, but Ukrainian folk songs are exceptional for their rich polyphony. The folk songs express the common experience of the Ukrainian people: all the important events in life from the cradle to the grave are accompanied by songs.

By their content and function folk songs can be divided into four basic groups: ritual songs, such as carols, spring songs, songs about nymphs, and Kupalo songs; harvest and wedding songs: historical and political songs, such as dumas and ballads; and lyrical songs, such as family songs, social class songs, and love songs. Chumak songs, wanderers’ songs, and cradle songs belong to separate groups. The universal content and the artful clarity of expression of Ukrainian folk songs account for their survival for many centuries.

In Ukrainian folk songs nature manifests human emotions. In lyrical songs poetic images or symbols are very common. Bird symbolism is very popular. The eagle or falcon is the symbol of manliness, power, beauty, courage, and freedom. The dove symbolizes femininity. The sea-gull is the symbol of the suffering mother. Many symbols are derived from the plant world, for example, the guelder-rose tree represents the girl, and the oak represents the boy. A girl is compared to a star, a red guelder-rose tree, a pine tree, and a poppy; a boy is compared to an oak, a maple, and a pigeon.

Marusia Boguslavka is the main character in a renowned Ukrainian duma of the same name. The heroine is a priest’s daughter from Bohuslav who, enslaved by the Turks, renounces her faith and wins her master’s trust. On Holy Saturday, when the pasha is away, she frees 700 Cossacks from the dungeon. There is no evidence that Marusia existed; she became a common image in Ukrainian literature and the subject of several novels and plays and a ballet.

Народні пісні

Пісня – одна з найдавніших і найпоширеніших форм фольклору. Вона поєднує поетичний текст із мелодією. Народні пісні, як правило, є монодичними хоровими піснями, та українські народні пісні є винятковими за своєю багатою багатоголосністю. Народні пісні виражають спільний досвід українського народу: усі важливі події в житті від колиски до могили супроводжуються піснями.

За своїм змістом та функціонуванням народні пісні можна розділити на чотири основні групи: обрядові пісні, такі як колядки, весняні пісні, пісні про німфи та купальські пісні; жнивні та весільні пісні: історичні та політичні пісні, такі як думи та балади; та ліричні пісні, такі як сімейні пісні, пісні соціального класу та пісні про кохання. Пісні чумаків, пісні мандрівників та колискові пісні належать до окремих груп. Універсальний зміст та майстерна чіткість вираження українських народних пісень пояснюють їх виживання протягом багатьох століть.

В українських народних піснях природа виявляє людські емоції. У ліричних піснях дуже поширені поетичні образи чи символи. Дуже популярною є символіка птахів. Орел або сокіл – символ мужності, сили, краси та свободи. Голуб символізує жіночність. Чайка – символ страждаючої матері. Багато символів походить із рослинного світу, наприклад, калина зображає дівчину, а дуб уособлює хлопчика. Дівчину порівнюють до зірки, калини, сосни та мака; хлопчика порівнюють з дубом, кленом і голубом.

Маруся Богуславка – головна героїня відомої української однойменної думи. Героїня – дочка священика з Богуслава, яка, поневолена турками, відмовляється від своєї віри і завойовує довіру господаря. У Велику Суботу, коли паші немає, вона звільняє з підземелля 700 козаків. Немає жодних доказів того, що Маруся існувала; вона стала загальним образом в українській літературі та предметом кількох романів, п’єс та балету.

Матеріал, схожий за темою:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box