Допоміжні дієслова
//

Допоміжні дієслова в англійській мові

7 хвилини читання

Допоміжні дієслова (auxiliary verbs) в англійській мові вказують на певний час і допомагають грамотно побудувати речення. Найчастіше вони використовуються разом зі смисловими дієсловами. Крім того, допоміжні дієслова беруть участь в утворенні заперечних і питальних речень, а також вказують на модальність і стан(активний чи пасивний). Давайте дізнаємося, які бувають допоміжні дієслова і в яких випадках вони вживаються.

В англійській мові всього три основних допоміжних дієслова – be, do, have. Також виділяють окрему групу допоміжних модальних дієслів – will, can, may, must, need, ought to, shall, should, would і might.

I do not like her new sweater. It does not suit her.

Мені не подобається її новий светр. Він їй не пасує.

We have been dating since 2012. We will get married next summer.

Ми зустрічаємося з 2012. Ми одружимося наступного літа.

Давайте поговоримо про кожне допоміжне дієслово окремо.

Допоміжне дієслово to be

Дієслово to be (бути) в англійській мові використовується як допоміжний в часах групи Continuous, пасивному стані і конструкції to be going to do something. Дієслово to be змінюється за особами і є неправильним дієсловом (irregular verb). Допоміжне дієслово to be може набувати таких форм: am, is, are, was, were, been, being.

У таблиці нижче вказані випадки вживання допоміжного дієслова to be.

Час/Конструкція Формула Приклад
Present Continuous Am/is/are + -ing He is waiting for his brother. – Він чекає свого брата.
Past Continuous Was/were + -ing They were not listening. – Вони не слухали.
Future Continuous Will + be + -ing I will be driving home this time tomorrow. – Я буду їхати додому завтра в цей час.
Present Perfect Continuous Have/has + been + -ing She has been studying medicine for 7 years. – Вона вивчає медицину 7 років.
Past Perfect Continuous Had + been + -ing We had been calling the police for half an hour. – Ми дзвонили в поліцію півгодини.
Future Perfect Continuous Will have + been + -ing He will have been working for Amazon for 5 years by the end of this month. – До кінця наступного місяця він буде працювати в Amazon протягом 5 років.
Present Simple Passive Am/is/are + (3 форма дієслова) The chocolate is made in Brazil. – Шоколад роблять в Бразилії.
Present Continuous Passive Am/is/are + being + (3 форма дієслова) Their offer is being considered by the members of the committee. – Їх пропозиція розглядається членами комітету.
Past Simple Passive Was/were + (3 форма дієслова) The skyscraper was built in 1991. – Хмарочос був побудований в 1991.
Past Continuous Passive Was/were + being + (3 форма дієслова) While we were having lunch, the flat was being cleaned. – Поки ми обідали, квартиру прибирали.
Future Simple Passive Will + be + (3 форма дієслова) The letter will be delivered tomorrow. – Лист доставлять завтра.
Future Perfect Passive Will + have + been + (3 форма дієслова) This email will have been sent by 5 p.m. – Цей лист буде відправлено до 5 вечора.
Present Perfect Passive Have/ has + been + (3 форма дієслова) The project has not been finished yet. – Проект ще не закінчили.
Past Perfect Passive Had + been + (3 форма дієслова) The present had been sent before she noticed the mistake. – Подарунок відправили до того, як вона помітила помилку.
Be going to To be + going + to do We are going to ski on Friday. – Ми збираємося кататися на лижах в п’ятницю.

Звертаємо вашу увагу, що дієслово to be може використовуватися як смислове. Українською дослівно його перекладають як «бути», але часто і зовсім пропускають.

Mary is a doctor and works at St. Paul Hospital.

Мері доктор і працює в лікарні Святого Павла.

I was not at the cinema yesterday. You could not see me.

Я не була в кіно вчора. Ти не міг мене бачити.

Допоміжне дієслово to do

Допоміжне дієслово to do використовується для побудови заперечних і питальних речень в часах Present Simple і Past Simple. Дієслово to do змінюється за особами і є неправильним. Форми допоміжного do: do, does, did. Давайте подивимося, як правильно вживати допоміжне дієслово to do в таблиці нижче.

Час/Конструкція Формула Приклад
Present Simple (заперечення) I/you/we/they + do + not + (1 форма дієслова)
he/she/it + does + not + (1 форма дієслова)
I do not find it funny. – Я не вважаю це смішним.
She does not eat fast food. – Вона не їсть фастфуд.
Present Simple (питання) Do + I/you/we/they + (1 форма дієслова)
Does + he/she/it + (1 форма дієслова)
Do you work out? – Ти займаєшся в залі?
Does he want to come? – Він хоче прийти?
Past Simple (заперечення) I/he/she/it/you/we/they + did + not + (1 форма дієслова) We did not go to the wedding. – Ми не пішли на весілля.
Past Simple (питання) Did + I/he/she/it/you/we/they + (1 форма дієслова) Did it rain yesterday? – Вчора падав дощ?

Ще допоміжне дієслово to do використовується в емфатичних конструкціях і інверсії.

I do love her.

Я її дійсно люблю. (Емфатична конструкція)

At no time did Ann borrow money.

Жодного разу в житті Енн не брала грошей в борг. (Інверсія)

Дієслово to do також можна використовувати самостійно в значенні «робити» або «виконувати». Зверніть увагу, що для побудови заперечних і питальних речень з цим дієсловом в часах Present Simple або Past Simple, необхідне ще і допоміжне дієслово to do. наприклад:

I do not do any work on the weekend.

Я не виконую жодної роботи на вихідних.

Does she do exercise every morning?

Вона робить зарядку щоранку?

Допоміжне дієслово to have

Допоміжне дієслово to have використовується в часах групи Perfect як активного, так і пасивного стану. Воно також відноситься до групи неправильних дієслів і змінюється по особам. Форми have: have, has, had. У таблиці нижче вказані випадки використання допоміжного дієслова to have.

Час/Конструкція Формула Приклад
Present Perfect have/has + (3 форма дієслова) He has signed the documents. – Він підписав документи.
Past Perfect had + (3 форма дієслова) They had gone by 7 o’clock. – Вони пішли до 7 години.
Present Perfect Continuous have/has + been + -ing We have been looking for the keys. – Ми шукали ключі.
Past Perfect Continuous had + been + -ing She had been cooking. – Вона готувала.
Present Perfect Continuous have/has + been + (3 форма дієслова) The cake has not been delivered yet. – Торт ще не доставили.
Past Perfect Passive had + been + (3 форма дієслова) The match had been lost. – Матч був програний.
Future Perfect will have + (3 форма дієслова) I will have worked for two years for this company by next week. – До наступного тижня я пропрацюю два роки в цій компанії.
Future Perfect Continuous will have + been + -ing We will have been living together for ten years by next year. – До наступного року ми будемо жити разом протягом десяти років.

Have використовують і як смислове дієслово в значенні «мати» або «володіти». У таких випадках не забувайте використовувати і допоміжні дієслова.

I do not have any idea where she is.

У мене немає ні найменшої ідеї, де вона.

Does she have a red sweater?

У неї є червоний светр?

They have had a terrible evening.

У них був жахливий вечір.

Допоміжні модальні дієслова

Допоміжні модальні дієслова мають тільки одну форму і ніколи її не змінюють. З їх допомогою висловлюють необхідність, можливість, намір або здатність щось зробити. Давайте розглянемо основні допоміжні модальні дієслова і їх значення.

Дієслова will, would

Дієслово will потрібне для вказівки майбутнього. Використовуємо його в часах Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous.

He will call you when he gets to the hospital.

Він тобі подзвонить, коли добереться до лікарні.

She will be working on the weekend.

На вихідних вона буде працювати.

I will have finished cooking by 9 o’clock.

Я закінчу готувати до 9 години.

I will have been working on my presentation for two weeks by the end of March.

До кінця березня я буду працювати над моєю презентацією вже протягом двох тижнів.

Також допоміжне дієслово will може вказувати на прохання, рішення або пропозицію.

Will you send me her email, please?

Пришлеш мені її електронну пошту?

– I can not open the window.
– I will help you.

– Я не можу відкрити вікно.
– Я тобі допоможу.

Дієслово would – минула форма дієслова will. Використовуємо його при узгодженні часів або як ввічливу форму will для прохань і звернень.

She said he would be here in an hour.

Вона сказала, що він буде тут через годину.

Would you talk to her tonight?

Чи не міг би ти поговорити з нею сьогодні ввечері?

Дієслова can, could, may, might

Дієслово can (могти) вказує на фізичну здатність або можливість зробити щось. Дієслово could (міг) – його минла форма.

They can dance as professionals.

Вони можуть танцювати, як професіонали.

He could speak Italian when he was 11.

Він міг говорити італійською, коли йому було 11.

Модальні дієслова may і might вказують на ймовірність події. Зазвичай їх переводять словами «ймовірно», «можливо», «може бути». Для узгодження часів might використовують як минулий форму may.

My sister may go to the USA next spring.

Моя сестра, можливо, поїде в Америку наступної весни.

He might be right, but let’s check the information.

Можливо, він має рацію, але давай перевіримо інформацію.

Дієслово must

Дієслово must (повинен, зобов’язаний) використовують, коли говорять про обов’язки, правилах, вимогах і заборонах.

You must listen to your mother!

Ти повинен слухати свою маму!

You must not park here.

Тут заборонено паркуватися.

Дієслова shall, should, ought to

Модальний дієслово shall використовують в питальних реченнях, коли щось пропонують.

Shall we dance?

Потанцюємо?

Shall I come?

Мені прийти?

Модальні дієслова should і ought to вживаємо, коли даємо поради.

You should see a doctor.

Тобі слід сходити до лікаря.

You ought to try.

Тобі слід спробувати.

Випадки використання допоміжних дієслів без смислових

Іноді допоміжні дієслова можна вживати без смислових дієслів. Робимо це в наступних випадках:

  • Коли подаємо короткі відповіді:

Do you want to join us tomorrow?
– No, I do not.

– Хочеш приєднатися до нас завтра?
– Ні.

Have you locked the door?
– Yes, I have.

– Ти закрив двері?
– Так.

  • Коли не хочемо повторювати смислове дієслово (він або вже звучав, або зрозумілий з контексту).

Harry likes swimming, but Mary does not like swimming.

Гаррі любить плавати, а Мері не любить плавати.

Harry likes swimming, but Mary does not.

Гаррі любить плавати, а Мері ні.

  • Коли перепитує, щоб показати інтерес або здивування.

– I have passed my driving test.
– Oh, have you?

– Я склала іспит з водіння.
– Правда?

– The joke was not that funny but he laughed really loudly.
Did he?

– Жарт не був таким смішним, але він сміявся дуже голосно.
– Серйозно?

  • У висловлюваннях зі словами so і neither в значенні «теж».

– I go jogging every morning.
– So do I.

– Я ходжу на пробіжку щоранку.
– І я.

– He did not graduate from the university.
– Neither did she.

– Він не закінчив університет.
– І вона теж.