Заперечення (Заперечні речення)

Заперечення

В англійській мові в простому реченні можливе тільки одне заперечення (тобто одне заперечне слово або частку), тоді як в українській мові просте речення може мати два або кілька заперечень. Порівняйте:

Не never comes late.

Він ніколи не спізнюється.

Tom didn’t answer anything. (Tom answered nothing.)

Том нічого не відповів.

Never do that again!

Ніколи більше цього не роби.

Nobody knows anything about it.

Ніхто про це нічого не знає.

В англійському реченні заперечення найчастіше входить до складу присудка:

I haven’t yet done my homework.

Я ще не зробив домашнє завдання.

This book isn’t interesting.

Ця книга не цікава.

He cannot play chess.

Він не може грати в шахмати.

Заперечення може також входити до складу інших членів речення, причому в цьому випадку присудок завжди стоїть у стверджувальній формі. Заперечення може бути виражене в підметі або додатку за допомогою заперечних займенників (no, none, nо one, nothing, neither) або частки not.

Nobody agreed to his proposal.

Ніхто не погодився з його пропозицією.

There’s nothing interesting in the book.

В цій книзі немає нічого цікавого.

Замість речень із запереченням у додатку часто вживаються відповідні речення із запереченням у дієслові і неозначеними займенниками anything, anybody та ін. Наприклад, замість I know nothing about it частіше говорять I don’t know anything about it.

Заперечні прислівники часу і місця також є одним із способів вираження заперечення. В цьому випадку заперечення є обставиною.

I have never been there.

Я ніколи тут не був

That will get you nowhere.

Це ні до чого вас не приведе.

Основним способом вираження заперечення в розповідному реченні є вираження заперечення в складі присудка.

Є два типи таких заперечних речень.

Заперечення. Тип І

Заперечні речення з присудком, в якому є дієслова to be або to have, допоміжні дієслова shall, will, should, would або модальні дієслова can, may, must, should, need, ought.

Ці речення утворюються за допомогою заперечної частки not, яка ставиться після першого допоміжного дієслова, модального дієслова або дієслів to have і to be і в розмовній мові часто зливається з ними, утворюючи скорочені форми: haven’t, hasn’t, aren’t, isn’t, wasn’t, weren’t, shan’t, won’t, shouldn’t, wouldn’t і т. д.

Структура заперечних речень типу І

Підмет Присудок Інші члени речення
I haven’t seen you for a whole week.
John won’t (will not) come today.
Mary cannot (can’t) speak English.
My sister isn’t (is not) at home.
He hasn’t (has not) any sisters or brothers.

Заперечні речення з присудком, вираженим смисловим дієсловом to have (мати, володіти), утворюються так:

  • за допомогою частки not, якщо прямий додаток до дієслова стоїть з артиклем, займенником або числівником (a, the, any, much, many, your, this):

Tom hasn’t any money.

У Тома не було грошей.

He hadn’t this book last year.

У нього не було цієї книги минулого року.

  • за допомогою заперечного займенника ; в цьому випадку артикль або займенник не вживаються:

I have no fountain-pen.

В мене немає авторучки.

We have по lessons today.

У нас сьогодні немає уроків.

Аналогічно утворюються заперечні речення з присудком there is (there was):

  • за допомогою частки not при наявності артикля, неозначеного займенника або числівника перед підметом:

There isn’t a single picture in the book.

В книзі немає ні одного малюнку.

There weren’t any people in the street.

На вулиці не було ні душі.

  • за допомогою заперечного займенника по, якщо підмет не має означальних слів, зазначених у попередньому пункті.

There are no books on the table.

Не столі немає книг.

Тип ІІ

Заперечні речення з присудком, який не має дієслова to be, to have, а також допоміжних і модальних дієслів (крім модального дієслова have). В цьому випадку присудок виражений будь-яким дієсловом (крім to be і to have) у Present Indefinite або Past Indefinite.

У заперечних реченнях цього типу вживається допоміжне дієслово to do у відповідному часі, особі і числі (do, does, did) із заперечною часткою not; воно ставиться між підметом і основою інфінітива дієслова (або модального дієслова have). Частка not у розмовній мові заззвичай зливається з допоміжним дієсловом do (don’t, doesn’t, didn’t).

Структура заперечних речень типу II

Підмет Допоміжне дієслово і частка not Основа інфінітива смислового дієслова Інші члени речення
І don’t (do not) understand you.
Магу doesn’t (does not) go to school.
We don’t (do not) have to go to school today.
І didn’t (did not) see him yesterday.

Так само утворюються заперечні речення з дієсловом to have у складі фразового присудка (to have breakfast, to have a walk).

I didn’t have breakfast in the morning, I had no time for it.

Я не снідав зранку, так як у мене не було часу для цього.
Підпишіться на наш Telegram канал!  
Holler Box