Заперечні речення


В англійській мові в простому реченні можливе тільки одне заперечення (тобто одне заперечне слово або частка), тоді як в українській мові просте речення може мати два або кілька заперечень (заперечних слів). Порівняйте:

Не never comes late.

Він ніколи не спізнюється.

Tom didn’t answer anything. (Tom answered nothing.)

Том нічого не відповів.

Never do that again!

Ніколи більше цього не роби.

Nobody knows anything about it.

Ніхто про це нічого не знає.

В англійському реченні заперечення найчастіше входить до складу присудка:

I haven’t yet done my homework. 

This book isn’t interesting. 

He cannot play chess.

Заперечення може також входити до складу інших членів речення, причому в цьому випадку присудок завжди стоїть у стверджувальній формі. Заперечення може бути виражене в підметі або додатку за допомогою заперечних займенників (no, none, по one, nothing, neither) або частки not.

Nobody agreed to his proposal.

There’s nothing interesting in the book.

He answered nothing. (He didn’t answer anything.)

He showed no interest in his work. (He didn’t show any interest in his work.)

Замість речень із запереченням у додатку (див. два останніх приклади) часто вживаються відповідні речення із запереченням у дієслові і неозначеними займенниками anything, anybody та ін. Наприклад, замість I know nothing about it частіше говорять I don’t know anything about it.

Заперечні прислівники часу і місця також є одним із способів вираження заперечення. В цьому випадку заперечення є обставиною.

I have never been there.

That will get you nowhere. (Це ні до чого вас не приведе.)

Основним способом вираження заперечення в розповідному реченні є вираження заперечення в складі присудка.

 

Є два типи таких заперечних речень.

Тип І. Заперечні речення з присудком, в якому є дієслова to be або to have, допоміжні дієслова shall, will, should, would або модальні дієслова can, may, must, should, need, ought.

Ці речення утворюються за допомогою заперечної частки not, яка ставиться після першого допоміжного дієслова, модального дієслова або дієслів to have і to be і в розмовній мові часто зливається з ними, 

утворюючи скор

очені форми: haven’t, hasn’t, aren’t, isn’t, wasn’t, weren’t, shan’t, won’t, shouldn’t, wouldn’t і т. д.

Структура заперечних речень типу І

Підмет

Присудок

Інші члени речення

I

haven’t seen

you for a whole week.

John

won’t (will not) come

today.

Mary

 cannot (can’t) speak

English.

My sister

isn’t (is not)

at home.

He

hasn’t (has not)

any sisters or brothers.

 

Заперечні речення з присудком, вираженим смисловим дієсловом to have (мати, володіти), утворюються так:

за допомогою частки not, якщо прямий додаток до дієслова супроводиться артиклем, займенником або числівником (a, the, any, much, many, your, this):

I haven’t a red pencil.

Tom hasn’t any money.

He hadn’t this book last year.

за допомогою заперечного займенника ; в цьому випадку артикль або займенник не вживаються:

I have no fountain-pen. (I haven’t a fountain-pen.)

We have по lessons today. (We haven’t any lessons today.)

Аналогічно утворюються заперечні речення з присудком there is (there was):

за допомогою частки not при наявності артикля, неозначеного займенника або числівника перед підметом:

There isn’t a single picture in the book. 

There weren’t any people in the street.

за допомогою заперечного займенника по, якщо підмет не має означальних слів, зазначених у попередньому пункті.

There are no books on the table.

Тип ІІ. Заперечні речення з присудком, який не має дієслів to be, to have, а також допоміжних і модальних дієслів (крім модального дієслова have). В цьому випадку присудок виражений будь-яким смисловим дієсловом (крім to be і to have) у Present Indefinite або Past Indefinite.

У заперечних реченнях цього типу вживається допоміжне дієслово to do у відповідному часі, особі і числі (do, does, did) із заперечною часткою not; воно ставиться між підметом і основою інфінітива смислового дієслова (або модального дієслова have). Частка not у розмовній мові звичайно зливається з допоміжним дієсловом do (don’t, doesn’t, didn’t).

Структура заперечних речень типу II

Підмет

Допоміжне дієслово і частка not

Основа інфінітива смислового дієслова

Інші члени речення

І

don’t (do not)

understand

you.

Магу

doesn’t (does not)

go

to school.

We

don’t (do not)

have

to go to school today.

І

didn’t (did not)

 see

him yesterday.

 

Так само утворюються заперечні речення з дієсловом to have у складі фразового присудка (to have breakfast, to have a walk).

I didn’t have breakfast in the morning, I had no time for it.