Вступні слова

Вступні слова

Ввічливість – національна риса британців. Вони не такі прямолінійні, як ми, а тому в своїй промові їм властиво використовувати вступні слова, щоб звучати м’якше і чемніше. Англійська мова багата на такі слова і вирази, тому важливо розуміти відмінності між ними, щоб не заплутати себе і свого співрозмовника. А якщо ви вирішили скласти міжнародний іспит, вам не обійтися без використання вступних конструкцій як в усній частини іспиту, так і в письмовій.

Висловлюємо думку

Слово/СловосполученняПерекладПриклад
from my perspectiveз моєї точки зоруThe article should be proofread one more time, from my perspective. – З моєї точки зору, статтю потрібно ще раз перевірити ще раз.
I suppose/believeя вважаюI suppose that this is not the end. – Я вважаю, це ще не кінець.
in my viewна мій погляд, в моєму розумінніThere are not, in my view, any chances for them to win. – На мій погляд, у них немає шансів на перемогу.
it seems to me thatмені здається, щоIt seems to me that you will never understand other people’s feelings. – Мені здається, що ти ніколи не зрозумієш почуття інших людей
my point is (that)я хочу сказати; справа в тому, щоMy point is that we have to reduce the number of cars our employees use to get to work. – Я хочу сказати, що нам слід скоротити кількість автомобілів, що використовуються співробітниками для того, щоб добиратися на роботу.
to meна мою думкуTo me, things do not go so bad. – По-моєму, все не так вже й погано.
what I mean is (that)я маю на увазі, щоWhat I mean is that this preparation course is not enough for you. – Я маю на увазі, що тобі недостатньо цього підготовчого курсу.

Вступні слова: Емоції і ставлення

Слово/СловосполученняПерекладПриклад
fortunatelyна щастяFortunately, I managed to complete my test before the bell rang. – На щастя, я встиг закінчити тест до того, як пролунав дзвінок.
luckilyна щастя; пощастило, щоLuckily, there were not many people in the supermarket. – На щастя, в супермаркеті не було багато людей.
sad to sayна жаль, на мій превеликий жальSad to say, we do not have anything to offer you. – На мій превеликий жаль, ми не можемо вам нічого запропонувати.
sadlyна жальSadly, they missed the train, so they had to find a place to stay that night. – На жаль, вони не встигли на потяг, тому їм потрібно було знайти місце, щоб переночувати.
thankfullyна щастяThankfully, everybody was back home safe. – На щастя, всі повернулися додому цілі й неушкоджені.

Часткова згода

Слово/СловосполученняПерекладПриклад
in a wayв певному сенсі, частковоIn a way, I share your point of view, but I am not sure about it. – У певному сенсі, я поділяю твою точку зору, але я не впевнений.
more or lessбільш-менш, практичноMore or less, it is a good solution, but I suppose we should find a better one. – Більш-менш, це хороше рішення, але, мені здається, нам варто знайти кращий варіат.
so to speakможна сказатиSo to speak, I like your idea, but let’s take more time to think about it. – Можна сказати, мені подобається твоя ідея, але давай ще подумаємо над цим.
to some extentпевною міроюTo some extent, their project is quite nice, but the judges consider it to not be worth the prize. – Певною мірою їх проект досить хороший, але судді не вважають його гідним нагороди.

Додаємо впевненості

Слово/СловосполученняПерекладПриклад
certainlyбезсумнівноCertainly, your mum will have an opinion about our relations. – Безсумнівно, у твоєї мами знайдеться, що сказати про наші відносини.
definitelyбезумовноDefinitely, speaking is the most difficult aspect of learning English. – Безумовно, розмовна частина є найскладнішим аспектом у вивченні англійської мови.
doubtlessпоза всяким сумнівом, безперечноDoubtless, you will have a chance to study literature here. – Поза всяким сумнівом, у вас буде можливість вивчати тут літературу.
it is a well-known fact thatзагальновідомо, що; як відомоIt is a well-known fact that children remember new information much better and faster. – Загальновідомо, що діти запам’ятовують нову інформацію набагато краще і швидше.
it is often said thatнерідко кажуть, щоIt is often said that women are more sympathetic than men. – Нерідко кажуть, що жінки більш схильні до співчуття, ніж чоловіки.
it is undeniable thatможна заперечувати, що; не підлягає сумніву, щоIt is undeniable that the revision of new material is a true way to achieve success. – Не можна заперечувати, що повторення нового матеріалу є відмінним способом досягти успіху.
no doubtбез сумніву, годі й казатиNo doubt, she will be dissatisfied by the party. She is always criticizing everything around her. – Без сумніву, вона залишиться незадоволена вечіркою. Вона завжди критикує все навколо.
of courseбезсумнівно, зрозумілоOf course, we did not accept their offer. It would be a disaster for the whole company. – Зрозуміло, ми не прийняли їх пропозицію. Це була б катастрофа для всієї компанії.

Кажемо тільки правду!

Слово/СловосполученняПерекладПриклад
frankly speakingвідверто кажучиFrankly speaking, I have not completed my assignment yet. – Відверто кажучи, я ще не виконав завдання.
honestlyчесноHonestly, I have never expected you to do this. – Чесно, я ніколи не припускав, що ти це зробиш.
the honest truth is (that)справа в тому, щоThe honest truth is that your best friend went to Jonson’s party without you. – Справа в тому, що твій найкращий друг пішов на вечірку Джонсона без тебе.
to tell you the truthправду кажучиTo tell you the truth, it was me who sold your car without asking. – По правді кажучи, це я продав твою машину без дозволу.

Вступні слова: Наводимо приклади

Слово/СловосполученняПерекладПриклад
for instance, for exampleнаприкладFor instance, this vase suits your living-room perfectly. – Наприклад, ця ваза відмінно вписується в твою вітальню.
in other wordsіншими словамиIn other words, you should use modal verbs without particle “to”. – Іншими словами, вам слід використовувати модальні дієслова без частки to.
namelyнаприклад, а самеSome students, namely those who have less than 60 points, can not take the exam. – Деякі студенти, а саме ті, у яких менше 60 балів, не зможуть складати іспит.
to illustrateяк прикладTo illustrate what I mean, I will show you a couple of slides. – Як приклад я покажу вам кілька слайдів.

Додаємо інформацію

Слово/СловосполученняПерекладПриклад
furthermoreтакож, до того жFurthermore, this application can help users track their progress. – Також цей додаток може допомогти користувачам відстежувати свій прогрес.
in additionдо того ж, крім цьогоThe company provides you with updated software. In addition, they are always ready to help you with any questions. – Компанія надає вам сучасне програмне забезпечення. До того ж, вони завжди готові допомогти з будь-якими питаннями.
moreoverкрім того, більш тогоMoreover, the students did not know the full name of their examiner. – Крім того, студенти навіть не знали повного імені екзаменатора.
what’s moreкрім цьогоWhat’s more, even my mom liked Kathy. Can you believe it? – Крім цього, Кейті сподобалася навіть моїй мамі. Ти можеш в це повірити?

Вступні слова: Робимо акцент

Слово/СловосполученняПерекладПриклад
especiallyперш за всеEspecially, it happens so when people are not satisfied with the politics of some parties. – Перш за все, так буває, коли людям не подобається політика деяких партій.
in factдійсно, насправдіIn fact, it works better when the audience is involved in holding a conference. – Насправді, це працює набагато краще, коли слухачі беруть участь в проведенні конференції.
to clarifyдля уточнення / роз’ясненняTo clarify, look at illustrations that are provided to the written instructions. – Щоб уточнити, подивіться на ілюстрації, які додаються до письмових інструкцій.
typicallyяк правило, частіше за все, характерноTypically, school children tend to like this way of learning. – Як правило, школярам подобається цей спосіб навчання.

Описуємо загальні риси

Слово/СловосполученняПерекладПриклад
correspondinglyвідповідноCorrespondingly, men and women have different approaches to upbringing. – Відповідно, чоловіки і жінки мають різні підходи до виховання.
in the same wayточно так же, тим же чиномIn the same way, people in developing countries set some goals and try to achieve them. – Точно так само люди в країнах, що розвиваються ставлять якісь цілі і намагаються їх досягти.
likewiseтакож, так самоLikewise, loud-speaking in public places is not forbidden, but it is considered to be quite impolite. – Також не заборонено голосно розмовляти в громадських місцях, але це вважається досить неввічливим.

Порівнюємо

Слово/СловосполученняПерекладПриклад
admittedlyслід визнатиAdmittedly, society seems to be more interested in saving water resources. – Слід визнати, суспільство здається більш зацікавленим в захисті водних ресурсів.
alternativelyз іншого боку, в іншому випадку– We can go out tonight.
– Alternatively, we could stay at home and watch a movie.
– Ми можемо прогулятися сьогодні ввечері.
– З іншого боку, ми могли б залишитися вдома і подивитися фільм.
at the same timeв той же час, з іншого бокуAt the same time, you can try to watch a film without subtitles to check how well you can understand other people. – З іншого боку, ти можеш спробувати подивитися фільм без субтитрів, щоб перевірити наскільки добре ти розумієш інших людей.
converselyз іншого боку, навпакиConversely, loud music may annoy you passengers. – Навпаки, гучна музика може дратувати пасажирів.
howeverоднак, навпакиThis is a great picture. However, it does not match the style of the room. – Це чудова картина. Однак вона не відповідає стилю кімнати.
neverthelessпроте, однакNevertheless, training is necessary for adult learners. – Тим не менше, підготовка дуже важлива для дорослих студентів.
nonethelessоднак, разом з тимNonetheless, not only grammar is vital for successful use of any foreign language. – Однак не тільки граматика необхідна для успішного використання іноземної мови.
on the contraryнавпакиI thought the book was interesting. On the contrary, I hardly made myself finish it. – Я думав, книга буде цікавою. Навпаки, я ледве змусив себе її дочитати.
on the other handіншого боку, навпакиMy wife likes rock music – I, on the other hand, am fond of Beethoven. – Моїй дружині подобається рок-музика. Я ж, навпаки, люблю Бетховена.

Вступні слова: Структуруємо мову

Слово/СловосполученняПерекладПриклад
after thatпотім; після того, якAfter that, people started to shop online. – Після цього люди стали робити покупки онлайн.
afterwardsпізніше, післяAfterwards, people become well aware of what an epidemic is. – Пізніше люди стали краще розуміти, що таке епідемія.
first of allспершу, насампередFirst of all, I would like to introduce myself. – Перш за все, я хотіла б бути.
firstlyпо-першеFirstly, close the door. – По-перше, закрий двері.
secondlyпо-другеSecondly, put the seatbelt on. – По-друге, одягни ремінь безпеки.
thirdlyпо-третєThirdly, start the engine. – По-третє, заведи двигун.
following thisпісля цьогоFollowing this, three conferences were organized quite successfully. – Після цього три конференції були організовані досить успішно.
to begin withперш за все, в першу чергWell, to begin with, he should have come on time to pass the exam. – Перш за все, йому слід було прийти вчасно, щоб здати іспит.

Результат

Слово/СловосполученняПерекладПриклад
accordinglyотже, томуAccordingly, all citizens were satisfied with the innovations in the public transport system. – Отже, всі громадяни були задоволені нововведеннями в сфері громадського транспорту.
as a resultвнаслідок, в результатіAs a result, his election campaign turned out to be one of the most impressive. – У результаті, його виборча кампанія виявилася однією з найбільш вражаючих.
consequentlyтому, отжеThey are overwhelmed with a lot of duties. Consequently, all doctors need a pay rise. – У них було дуже багато роботи. Тому всім лікарям необхідно підвищити зарплату.
it follows thatце означає, що; звідси випливає, щоIt follows that young learners should be encouraged to study a foreign language through games. – Звідси випливає, що юних студентів потрібно заохочувати вивчати іноземну мову в ігровій формі.
soотже, ось чомуUnfortunately, there were not enough people to participate in the meeting. So, the event was cancelled. – На жаль, не було достатньої кількості людей. Ось чому захід скасували.
thereforeвнаслідок цього, томуTherefore, she claims the government is inefficient. – Тому вона стверджує, що уряд працює неефективно.
this suggests thatз цього випливає, що; це дає підстави вважати, щоThis suggests that teachers, who work with children aged 4-8 years, should focus on teaching using some elements of entertainment. – З цього випливає, що вчителям, які працюють з дітьми 4-8 років, слід зосередитися на навчанні з використанням деяких ігрових елементів.

Висновок

Слово/СловосполученняПерекладПриклад
all in allв результаті, в кінцевому рахункуAll in all, it was one of the best birthday parties I have ever been to. – В кінцевому рахунку, це був кращий День народження в моєму житті.
as can be seenяк видно, як можна помітитиAs can be seen from the examples, the new vaccine works efficiently. – Як видно з прикладів, нова вакцина працює ефективно.
as described abovеяк вказувалося вище, як зазначалося вищеAs described abovе, people’s reactions can vary. – Як зазначалося вище, реакції людей можуть відрізнятися.
finallyнарешті, в кінцевому рахункуFinally, I’d like to thank all of you for your attention. – Нарешті, я б хотів подякувати вам за вашу увагу.
for the most partв основному, по більшій частиніFor the most part, almost all participants of the conference gave positive feedback. – Здебільшого, майже всі учасники конференції залишили позитивні відгуки.
generallyв цілому, в основномуGenerally, your test result seems to be good. However, you should mind using modal verbs. – В основному, результат твого тесту здається цілком хорошими. Однак тобі варто звернути увагу на використання модальних дієслів.
given the aboveвиходячи з вищевикладеного, з огляду на вищесказанеGiven the above, we are happy to inform you about your successful course completion. – З огляду на вищесказане, ми раді повідомити вам, що ви успішно закінчили курс.
in conclusionна завершенняIn conclusion, let me announce the winner. – На завершення, дозвольте мені оголосити переможця.
it can be concluded thatможна зробити висновок, щоIt can be concluded that the research group has done their best. – Можна зробити висновок, що дослідницька група доклала всіх зусиль.
lastlyнаостанокLastly, you will get certificates to prove your diligent participation in the course. – І останнє, ви отримаєте сертифікати як доказ вашого старанного участі в конференції.
on the wholeзагаломOn the whole, your new friend seems to be a kind person. – В цілому, твій друг здається дуже милим.
overallзагаломThe second period was quite boring, but, overall, the whole game was captivating. – Другий тайм був досить нудним, але, в цілому, сама гра була захоплюючою.
to concludeнаостаокTo conclude, I would like to express my support and great desire to help. – На закінчення я б хотів висловити свою підтримку і величезне бажання допомогти.
to summarizeпідбиваючи підсумокTo summarize, I must say that your course paper is quite promising. – Підбиваючи підсумок, скажу, що твоя курсова багатообіцяюча.
ultimatelyв кінцевому рахунку, в результатіUltimately, this is reasonable to improve your knowledge and skills outside your classes. – В кінцевому рахунку, це дуже розсудливо покращувати свої знання та навички поза занять.

Додатковий матеріал до теми “Вступні слова”:

Підпишіться на наш Telegram канал!  
Holler Box