Умовний спосіб (the Conditional Mood)


Утворення Conditional Mood

Conditional Mood — складна форма, яка утворюється з допоміжних дієслів should і would і основи інфінітива відмінюваного дієслова.

Conditional Mood має два часи: Present Conditional (теперішній умовний) і Perfect Conditional (перфектний умовний).

Present Conditional збігається за формою з Future Indefinite in the Past, a Perfect Conditional — з Future Perfect in the Past, але ці дієслівні форми розрізняються за своїм значенням. Порівняйте:

If he knew about the meeting, he would come (Present Conditional).

(Якби він знав про збори, він прийшов би.)

Не told me that he would come (Future Indefinite in the Past).

(Він сказав мені, що прийде.)

Не would never have finished the work in time if she hadn’t helped him (Perfect Conditional).

(Він ніколи не закінчив би роботи вчасно, якби вона не допомогла йому.)

Не said he would have finished the work by seven (Future Perfect in the Past)

(Він сказав, що закінчись роботу до сьомої години.)

Значення і вживання Conditional Mood

Conditional Mood означає дію, виконання якої залежить від певних умов (виражених або дорозумлю-ваних).

If I were you, I should tell him the whole truth.

(На твоєму місці я б сказала йому всю правду.)

If Tom had been here yesterday, he’d have helped us.

It would be very hard to cross this river in spring.

Крім того, форми Conditional Mood вживаються у розмовній мові для ввічливого вираження бажання або прохання. Аналогічне вживання умовного способу ми знаходимо в українській мові. Порівняйте:

I’d like to talk to you.

Я хотів би поговорити з вами (з тобою).

I’d prefer to stay at home tonight.

Я волів би сьогодні ввечері залишитися вдома.

Would you like to come for a walk?

He хотіли б ви прогулятися?

Present Conditional відносить обумовлену дію до теперішнього або майбутнього часу:

It would be fine if you could join us tomorrow.

I’d like to, but I’m afraid I’ll be busy.

Було б добре, якби ти зміг приєднатися до нас завтра.

Я хотів би, але боюсь, що буду зайнятий.

You’ll come to our party, won’t you?

I’d love to.

It’s a fine record! I’d like to listen to it again.

How nice it would be to get away from this heat!

Would you like me to buy a ticket for you?

Well, that would be mighty nice of you, but I wouldn’t dare to put you to so much trouble.

How would you say «стрибати» in English?

Shall we take the tram?

No, I’d rather walk.

Would you mind shutting the door?

Would you be so kind as to bring me a piece of chalk?

Past Conditional відносить обумовлену дію до минулого часу:

If you had come yesterday, you’d have met Nick.

Even if I had the book, I wouldn’t have been able to read it, as I was very busy.

Conditional Mood вживається:

  • у простих реченнях:

It would be nice, wouldn’t it?

My sister would be very glad to meet you.

I’d like to take part in the competition.

  • у головних реченнях складно-підрядних умовних речень, де в умовних підрядних вживається Past Subjunctive або Perfect’Subjunctive; при цьому Present Conditional звичайно вживається з Past Subjunctive, a Past Conditional з Perfect Subjunctive:

He would help us a lot if only he were here.

He would have helped us a lot if only he had been here yesterday.

  • у додаткових підрядних реченнях після дієслова wish для вираження бажаної дії в майбутньому:

I wish you would be more attentive. I wish the rain would stop:

  • в умовних підрядних реченнях для вираження ввічливого прохання (дієслово would має тут модальний відтінок бажання):

I’d be very grateful if you’d do that for me.

I’d be only too glad if you’d say a word.


Підпишіться на наш Telegram!