Розповідні речення


 

Розповідні речення виражають думку про наявність або відсутність якогось дійсного або гаданого явища і відповідно бувають стверджувальними або заперечними.

Work is the basis of all human development. 

I don’t quite understand you.

Розповідні речення вимовляються, як правило, з спадною інтонацією.

Особливістю англійського речення порівняно з українським є сталий порядок слів, а також залежність порядку слів у реченні від типу останнього. Розповідне речення в англійській мові характеризується прямим порядком слів (direct word order), при якому підмет стоїть перед присудком, а додаток іде за присудком.

Схема порядку слів у розповідному реченні

Підмет

Присудок

Непрямий

додаток

Прямий

додаток

Прийменниковий 

додаток

My name

is Mary

 

 

 

I

like

 

skating.

 

Peter

bought

his sister

a book

for a present.

My brother

teaches

me

to swim.

 

Зміна прямого порядку слів у реченні відносно підмета і присудка, тобто розташування присудка або його частини перед підметом, називається інверсією (inversion).

Інверсія звичайно буває в питальних реченнях. У розповідних реченнях інверсія спостерігається в таких випадках:

  • коли присудок виражений зворотом there is (there was; there’ll be; there has been; there can be; there may be і т. п.).

There is a beautiful park near my home, (there is — присудок, a park — підмет).

There was nobody in the hall when I came.

 

  • у коротких речєинях-репліках підтвердження або заперечення з словами so або neither типу So (Neither) do (have, am, can) І, що відповідають українським зворотам типу «І я теж». У цих репліках перед підметом стоїть дієслово-замінник do (якщо в присудку попереднього речення було смислове дієслово в Present або Past Indefinite) або дієслова be, have, shall, will та інші допоміжні і модальні дієслова (якщо вони були в присудку попереднього висловлювання).

Не knows English quite well.— So does his sister.

I like the film very much.— So do I.

He came early. — So did I.

I have finished my task.— So have I.

I haven’t seen this film yet.— Neither have I.

I can’t go there tomorrow.— Neither can I.

Tom hasn’t many English books.— Neither, has Mary.

I don’t like such sweets.— Neither do 1.

  • у реченнях, які починаються прислівниками here (ось), there (он там), now, then, якщо підмет виражений іменником:

Here is the book you’ve been looking for. (Ось книга, яку ти шукав.)

Here are some examples.

Here comes our bus.

Якщо підмет виражений особовим займенником, вживається прямий порядок слів.

Here you are. (Ось, будь ласка.)

Here she comes. Here it is. (Ось.)

  • у безсполучниковому умовному підрядному реченні з дієсловами had, were, should:

Had I not been ill (If I had not been ill) I should have come by all means.

Should you meet him in town, ask him to ring me up.

  • у словах автора, що йдуть після прямої мови, якщо підмет виражений іменником:

“Who can answer the question?” asked the teacher.

Якщо підмет у словах автора виражений особовим займенником, інверсії немає.

“What’s the matter?” he said.


Підпишіться на наш Telegram!