Розповідні речення
//

Розповідні речення

2 хвилини читання

Розповідні речення виражають думку про наявність або відсутність якогось дійсного або гаданого явища і відповідно бувають стверджувальними або заперечними.

Work is the basis of all human development.

Праця – складова всього людського розвитку.

I don’t quite understand you.

Я не дуже тебе розумію.

Розповідні речення вимовляються, як правило, з спадною інтонацією.

Особливістю англійського речення порівняно з українським є сталий порядок слів, а також залежність порядку слів у реченні від типу останнього. Розповідне речення в англійській мові характеризується прямим порядком слів (direct word order), при якому підмет стоїть перед присудком, а додаток іде за присудком.

Схема порядку слів у розповідному реченні

ПідметПрисудокНепрямий додатокПрямий додатокПрийменниковий додаток
My nameis Mary   
Ilike skating. 
Peterboughthis sistera bookfor a present.
My brotherteachesmeto swim. 

Зміна прямого порядку слів у реченні відносно підмета і присудка, тобто розташування присудка або його частини перед підметом, називається інверсією (inversion).

Інверсія

Інверсія звичайно буває в питальних реченнях. У розповідних реченнях інверсія спостерігається в таких випадках:

  • коли присудок виражений зворотом there is (there was; there’ll be; there has been; there can be; there may be і т. п.).

There is a beautiful park near my home.
(there is — присудок, a park — підмет).

Біля мого будинку є гарний парк.

There was nobody in the hall when I came.

Коли я прийшов, в залі нікого не було.

  • у коротких речинях-репліках твердженнях або запереченнях з словами so або neither типу So (Neither) do (have, am, can) І, що відповідають українським зворотам типу «І я теж». У цих репліках перед підметом стоїть дієслово-замінник do (якщо в присудку попереднього речення було смислове дієслово в Present або Past Indefinite) або дієслова be, have, shall, will та інші допоміжні і модальні дієслова (якщо вони були в присудку попереднього висловлювання).

Не knows English quite well.
– So does his sister.

– Він досить добре знає англійську.
– Його сестра теж.

– I like the film very much.
So do I.

– Я дуже сильно люблю цей фільм.
– Я також його люблю.

  • у реченнях, які починаються прислівниками here (ось), there (он там), now, then, якщо підмет виражений іменником:

Here is the book you’ve been looking for.

Ось книга, яку ти шукав.

Here are some examples.

Ось декілька прикладів

Here comes our bus.

Ось і наш автобус.

Якщо підмет виражений особовим займенником, вживається прямий порядок слів.

Here you are.

Ось, будь ласка.

Here she comes. Here it is.

Ось.

  • у безсполучниковому умовному підрядному реченні з дієсловами had, were, should:

Had I not been ill (If I had not been ill) I should have come by all means.

Якби я не хворів, я мав би приїхати з усіма силами.

Should you meet him in town, ask him to ring me up.

Якщо зустрінеш його в місті – скажи щоб він мені зателефонував.

  • у словах автора, що йдуть після прямої мови, якщо підмет виражений іменником:

“Who can answer the question?” asked the teacher.

“Хто може відповісти на запитання?” – спитав вчитель.

Якщо підмет у словах автора виражений особовим займенником, інверсії немає.

“What’s the matter?” he said.

“Що сталось?” – він запитав.

Додатковий матеріал до теми “Розповідні речення”: