Препозитивні означення


Якщо іменник має артикль, то препозитивне означення (кілька означень) ставиться між артиклем та іменником.

Артикль Препозитивне означення Означуваний іменник
a lovely white flower
the nice summer dress
the World Peace Congress

Винятками є неозначені займенники all і both, які ставляться перед означеним артиклем, і займенники such і what, а також прикметник half, які ставляться перед неозначеним артиклем. При наявності деяких типів означень артиклі не вживаються.

Препозитивне означення може бути виражене:

  • прикметником, займенником-прикметником, дієприкметником або числівником:

It was a cold rainy day.

What time does your train leave?

I’ve bought a talking doll for my little sister.

In, two hours I’ll be free.

This is the first time I see real mountains.

Кількісні числівники можуть виступати в ролі постпозитивних означень.

  • іменником у присвійному відмінку:

Nick’s marks are always excellent.

Tomorrow is my mother’s birthday.

  • іменником (або герундієм) у формі загального відмінка однини без прийменника; цей тип означення дуже характерний для англійської мови:

Is this a library book? — No, it’s my own.

I like summer sports.

Will you take part in the swimming race?

  • будь-яким словосполученням:

The Trade Union conference opened at 6 o’clock.

It was a never-to-be-forgotten day.


Підпишіться на наш Telegram!