Особливості вживання неозначених займенників
/

Особливості вживання неозначених займенників (I)

4 хвилини читання

В нашому блозі ми вже розглядали цей тип займенників, та сьогодні хотіли б оглянути особливості вживання неозначених займенників.

Much, many, little, a little, few, a few. Займенники much – багато, багато що, значна частина, little мало і a little – небагато (деяка кількість) вживаються з незлічуваними іменниками, а займенники many – багато, few – мало і a few – кілька — зі злічуваними іменниками у множині. Порівняйте:

We haven’t had much snow this winter.

У нас не було багато снігу цієї зими.

I have little time for skating today.

В мене не багато часу на катання сьогодні.

The teacher of physics told us many interesting things about electricity.

Вчитель фізики розповів нам багато цікавих речей про електрику.

Can I see Tom for a few moments?

Я можу зустрітись з Томом на декілька хвилин?

Займенники a little і a few означають деяку кількість чогось.

I like a little milk with my coffee.

Я люблю додавати трішки молока в каву.

I have a few friends who are very devoted to me.

Я маю декілька відданих друзів.

Займенники little і few означають “мало”.

After the hot summer there was very little water left in the well.

Після спекотного літа, в колодязі залишилось мало води.

I have few friends in this town.

В мене є кілька друзів в цьому місті.

Ступені порівняння займенників much, many, little, few

Звичайний ступіньВиший ступіньНайвищий ступінь
much manymore(the) most
littleless(the) least
fewfewer(the) fewest

Jane has more English books than I have.

У Джейн більше англійських книжок, ніж у мене.

Your homework is better now. You’ve made fewer mistakes than usual.

В тебе вже краще домашнє завдання. Ти зробив менше помилок, ніж зазвичай.

We had very little sunshine this week.

У нас було мало сонця цього тижня.

You haven’t the least chance of success if you don’t work hard.

У тебе немає найменшого шансу на успіх, якщо ти не працюєте багато.

У розмовній мові замість much і many часто вживаються вирази: a lot of; lots of; plenty of; a good deal of; a great deal of (останні два вирази вживаються тільки замість much).

We had lots of rain last month.

В нас сильно дощило минулого місяця.

He pays a great deal of attention to his studies.

Він приділяє велику увагу своїм дослідженням.

Don’t hurry, we’ve got plenty of time.

Не поспішайте, у нас є багато часу.

Pete’s got a lot of friends on the collective farm.

У Піта було багато друзів у колгоспі.

Some, any. Займенники some і any (деяка кіль кість, кілька) вживаються як із злічуваними, так і з незлічуваними іменниками в однині та множині.

I asked him for some ink, but he hadn’t any.

Я попросив у нього чорнила, та у нього його не було.

Have you read any good books lately?

Ти читав якісь цікаві книжки нещодавно?

При вживанні з незлічуваними іменниками some і any мають значення неозначеного артикля і українською, як правило, не перекладаються.

May I give you some tea?

Дозвольте налити вам чаю?

Have you got any spare time now?

У тебе є зараз вільний час?

Займенник some

Займенник some вживається головним чином у стверджувальних реченнях, де має значення кілька, деяка кількість, деякі.

I’ve got some new stamps.

У мене є нові марки.

Give me some water, please.

Дайте мені трохи води.

Some people like strong tea and some don’t.

Деякі люблять міцний чай, а деякі ні.

Some вживається також у запитаннях, які виражають прохання, пропозицію або передбачають з’ясування чогось.

Won’t you have some cake?

Не хочеш тортика?

Can I have some more milk?

Можна мені трішки молока?

Where can I buy some writing paper? 

Де я можу купити листки?

Займенник any

Займенник any вживається переважно у питальних реченнях (включаючи непрямі питання), де він означає “будь-який, скільки-небудь” або просто підсилює питання, і в заперечних реченнях, де у сполученні з заперечною часткою not він виражає просте або підсилене заперечення.

Have you got any new stamps?

У вас є нові марки?

Is there any ink in your fountain-pen?

Чи є чорнило у вашій авторучці?

There isn‘t any water in the jug.
(There’s no water in the jug.)

У глечику немає води.

I didn’t see any new films last week.

Минулого тижня я не бачив нових фільмів.

I want some paper. Have you got any?

Мені потрібен папір. У вас є трішки?

У стверджувальних реченнях займенник any має значення “будь-який, всякий”.

You can come any day you like.

Ви можете прийти в будь-який день, коли вам подобається.

Take any book you like.

Візьміть будь-яку книгу, яка вам подобається.

Do you need a black pencil or a red one?
Oh, any will do.

– Вам потрібен чорний олівець чи червоний?
– Любий згодиться.

Складні займенники

Cкладні займенники з some і any вживаються у тих самих конструкціях, що й слова some і any. Вони мають такі значення:

Somebody has left the door open, close it, please.

Хтось залишив двері відчиненими, закрийте їх, будь ласка.

Let someone go and fetch some chalk.

Нехай хтось піде і прибере крейду.

Anybody, anyone:

  • Хто-небудь, хтось (у питальних реченнях):

Is anybody absent today?

Хтось сьогодні відсутній?

Has anyone a different translation?

Хтось написав інший переклад?

Did anybody call on me?

Хтось мені дзвонив?

Does anybody else want to go?

Хтось ще хоче їхати?

  • У сполученні з запереченням not — ніхто (у заперечних реченнях):

There isn’t anybody here.

Тут нікого немає.

I don’t know anyone who can do it better than you.

Я не знаю нікого, хто може зробити це краще, ніж ти.

  • Хто завгодно (у стверджувальних реченнях):

There’s something wrong in this sentence.

У цьому реченні щось не так.

There’s something else I want to tell you.

Я хочу вам щось сказати.

I want something to eat, I’m hungry.

Я хочу щось їсти, я голодний.

Anything:

  • Щось, що-небудь (у питальних реченнях і непрямих питаннях):

Is there anything new?

Чи є щось нове?

Can I do anything for you?

Чи можу я щось зробити для вас?

  • У сполученні із запереченням not — нічого (у заперечних реченнях):

There isn’t anything in the box.

У коробці нічого немає.

  • Що завгодно (у стверджувальних реченнях):

Anything will do.

Що завгодно.

You can do anything you like.

Ви можете робити все, що завгодно.

Додатковий матеріал до теми “Особливості вживання неозначених займенників (I)”: