Моя майбутня професія

My Future Profession (Моя майбутня професія)

3 хвилини читання

Все своє життя нам постійно доводиться щось вибирати. Починаючи від звичайних щоденних питань і закінчуючи глобальними проблемами. Найголовнішим запитанням, над яким замислюється кожна людина – це якою ж буде моя майбутня професія. Давайте ж більше з ним ознайомимся.

My Future Profession

Every one of us dreams to become someone in the future. Someone wanted to become an astronaut, another one to become a policeman. And we’ll get a lot of roads opened after school. But it’s not an easy thing – to choose one job from more than two thousands. A lot of students follow the example of their parents; others can’t choose their job even after leaving school. As for me – you should follow your dreams and every work will become pleasant.

I chose my direction a long time before. I want to study languages. And profession is not so important here. As there are a lot of pros and cons in every profession. It’s great to become a teacher of foreign languages, as that feeling when you made little boys and girls interested in your classes because you made them funny and interesting, is unreal. Journalism is one more perfect profession. You use your creativity to make the reader engaged in your article, you always looking for some curious information to make it more interesting, and even if you make it in English or French, or Spanish it becomes like a challenge to impress yourself.

I hope that everyone in this class will find their true path in life. And here are some pieces of advice for those who didn’t make their choice: know your work style; identify your skills, determine your goals and talk to people who work in the field.

Моя майбутня професія

Кожний з нас мріяв стати кимось в дитинстві. Хтось хотів бути космонавтом, хтось бажав стати поліцейським. І після школи нам відкриються безліч доріг. Але вибір професії – зовсім нелегка річ, адже їх близько двох тисяч. Багато учнів йдуть по слідам своїх батьків, а дехто навіть після закінчення школи не може зробити вибір. Як на мене – ви повинні слідувати своїм мріям, і тоді люба робота стане приємною

Свій шлях я вибрав вже досить давно. Я хочу вивчати мови. А професія не є такою важливою тут. Так як в кожній з них є свої плюси і мінуси. Це чудово працювати вчителем іноземних мов. Те відчуття коли маленькі хлопчики й дівчатка зацікавлені у твоєму уроці, так як ти намагаєшся зробити їх максимально цікавими і веселими. Ці відчуття просто нереальні. Журналіст – ще одна чудова професія. Ти використовуєш свою креативність для того, щоб зацікавити читача в своїй статті. Завжди намагаєшся знайти якусь курйозну інформацію, щоб зробити роботу більш захоплюючою для читача. А якщо ти пишеш англійською, французькою або іспанською це стає невеликим випробуванням – здивувати себе.

Я сподіваюсь, що кожний в цьому класі знайде свою дорогу в житті. А зараз декілька порад для тих, хто цього ще не зробив: виявіть свій стиль роботи, визначте свої навички та вміння, поставте собі декілька цілей та поспілкуйтеся з людьми, які працюють в даній сфері.

Додаткові фрази

Finishing school is the beginning of the inde­pendent life for millions of school leavers.Закінчення школи початок незалежного жит­тя для мільйонів випускників.
Many roads are open before them: technical schools, institutes and universities.Багато доріг відкри­то перед ними: технікуми, інститути, університети.
But it is not easy thing to choose a profession out of more than 2,000 existing in the world.Але нелегко вибрати професію із більше ніж 2000 існуючих у світі.
Some pupils follow the advice of their parents, others can’t decide even after leaving school.Де­які прислухаються до по­рад батьків, інші не можуть вирішити навіть після закінчення школи.
As for me I have made my choice long ago.Щодо мене, я зробив свій вибір давно.
I want to become a teacher of the Ukrainian language and literature.Я хочу стати вчителем української мови та літератури.
My choice of this occupation didn’t come as a sudden flash.Мій вибір цієї професії не був випадковим осяянням.
During all school years literature was my favorite subject.Протягом усього навчання в школі література була моїм улюбленим предметом.
I have read a lot of books by Ukrainian and foreign writers.Я прочитав багато книг українських і зарубі­жних авторів.
I unde­rstand that reading books helps people in self-edu­cation and in solving dif­ferent life problems.Я розу­мію, що читання книг допомагає людям в самоосвіті та рішенні різних життєвих питань.
My parents are also teachers and I know that teaching is a very specific and difficult job.Мої батьки теж учи­телі, і я знаю, що праця вчителя дуже специфічна і важка.
Teac­hers do not only teach their subjects.Вчителі не тільки викладають свої предмети.
They develop their pupils’ intellect, form their views and characters, their attitudes to life and to other people.Вони розви­вають інтелект учнів, фор­мують їх погляди і харак­тери, їх відношення до життя і до інших людей.
It’s a great responsibility.Це величезна відпові­дальність.
It’s not as easy as it may seem at first.Це не так легко, як може здатися спо­чатку
But I think that love for children combined with the knowledge I’ll get at the Institute would be quite enough to succeed in my work.Але мені здаєть­ся, що любов до дітей по­єднана зі знаннями, отри­маними в інституті, буде цілком достатньою умовою, щоб досягти успіху в моїй роботі.
I’m applying to the Philological Department and I am sure my dream will come true sooner or later.Я буду вступати на філологічний факультет, і я впевнений, що моя мрія рано чи пізно здійсниться.

Додатковий матеріал до теми “Моя майбутня професія”: