Англійська для маркетологів

Англійська для маркетологів

Маркетолог – одна з найпопулярніших професій. Люди, що займаються маркетингом, постійно вчаться: конференції, вебінари, курси підвищення кваліфікації – всього і не перерахуєш. А ми хочемо нагадати про не менш важливу частину вдосконалення в цій професії – англійську мову. Хочете бути нарозхват на ринку праці і працювати в престижній компанії? Пропонуємо вам підтягнути свої знання за допомогою нашої статті “Англійська для маркетологів”.

Чому маркетологам варто вивчати англійську мову?

Наведемо дві головні причини:

 1. Термінологія маркетингу базується на англійській мові, тому вам буде простіше зрозуміти суть усіх термінів, а це особливо важливо для початківців.
 2. Найсучаснішу професійну літературу для маркетологів простіше знайти англійською мовою. Ви будете знати про новітні концепції і кейси, а також зможете застосувати їх на практиці, поки ваші конкуренти ще не знайомі з цими ідеями. Зверніть увагу, що не завжди ідеї зарубіжних авторів коректно перекладаються українською мовою, особливо якщо ви читаєте цитату з книги в Інтернеті. Знання англійської дозволить вам точно зрозуміти, що ж хотів донести до вас автор.

Основні терміни по маркетингу англійською з перекладом

Для початку давайте розберемося, як правильно називати фахівця з маркетингу англійською мовою. Найбільш поширені такі терміни, як marketing manager, marketing specialist, marketing expert і marketer / mɑː (r) kɪtə (r) /. Однак в зарубіжній літературі ви можете зустріти слово marketeer / ˌmɑː (r) kɪtɪə (r) /, ним зазвичай називають маркетолога, який займається більшою мірою реалізацією товару і меншою – його рекламою.

Слово/Словосполучення Переклад
a cartel / kɑː (r) tel / картель (монополістичне об’єднання)
a competitor конкурент, учасник ринку
a customer покупець, споживач
a demand curve крива попиту
a discount знижка
a distributor дистриб’ютор
a franchise agreement договір франчайзингу / франшизи
a franchisee / ˌfræntʃaɪziː / франчайзі (набуває права використання торгової марки)
a franchiser / fræntʃaɪzə (r) / франчайзер (продає право використання торгової марки)
a haulage / hɔːlɪdʒ / company / a transport company компанія з вантажоперевезень
a loss leader популярний товар, що продається за заниженою ціною з метою залучення покупців
a marketing audit маркетинговий аудит
a marketing manager / a marketing specialist / a marketing expert / a marketer / a marketeer фахівець з маркетингу
a penetration strategy стратегія проникнення (на ринок)
a producer виробник
a retail margin / mɑː (r) dʒɪn / торгова націнка
a retailer ритейлер / підприємство роздрібної торгівлі
a sponsor спонсор
a supplier постачальник
a USP (unique selling proposition) УТП (унікальна торгова пропозиція)
a wholesaler оптовик
an advertisement / an ad реклама (в газеті, на телебаченні і т. д.)
an analyst аналітик
an external audit зовнішній аудит
an intermediary посередник
an internal audit внутрішній аудит
advertising рекламування, рекламна діяльність (процес просування товару на ринок)
branding брендинг
delivery доставка
direct marketing директ-маркетинг / прямий маркетинг
distribution організація збуту товару
domestic sales продаж на внутрішньому ринку  
elastic demand еластичний попит
inelastic demand нееластичний попит
price sensitive buyers покупці, чутливі до зміни цін
profit прибуток
quality якість
reputation репутація / імідж товару
sales force фахівці з продажу / торгові агенти
turnover обсяг продажів / товарообіг

Як ви знаєте, в маркетингу є теорія 4P: product (продукт), price (ціна), promotion (реклама, піар), place (місце – ринок, канали розподілу). Це класична концепція, а деякі маркетологи додають сюди ще кілька «P». Теорії є різні, але найпоширеніші з них включають: people (люди), physical presence (фізична присутність: як виглядає ваш магазин або сайт), process (процес: як ваш продукт виробляють і доставляють споживачеві, як продають), package (упаковка), purchase (покупки), personalization (персоналізація).

До речі, слово «продукт» можна позначати не тільки словом product. У бізнес-середовищі часто вживається поняття commodity – це продукт або ресурс, який вільно купується і продається. Зазвичай до commodity відносять зерно, метали, паливо і т. Д.

Також в маркетингу є й інші концепції:

 • 4C: customer needs and wants (потреби і бажання споживача), cost (вартість, витрати споживача), convenience (зручність для споживача), communication (спілкування зі споживачем).
 • 4A маркетингу (на цій концепції досить довгий час трималася маркетингова стратегія всесвітньо відомого бренду Coca-Cola): acceptability (прийнятність для покупця), affordability (доступність для покупця за ціною), accessibility (доступність і зручність придбання товару), awareness (проінформованість про продукт ).
 • 4O маркетингу: objects (вироби, продукти: їх якість і спосіб виробництва), objectives (цілі, стосуються ціни продукту і прибутку від його продажу), organization (організація продажів і розповсюдження продукту), operations (дії, пов’язані з рекламою продукту).

Звичайно, всім маркетологам відомий термін «Аїда» (AIDA), що описує дії покупця. Поняття розшифровується так: attention (увага), interest (інтерес), desire (бажання), action (дія).

Правильна постановка цілей – основа основ маркетингу, адже саме з формулювання мети починається будь-яка дія. Можливо, ваш керівник буде ставити вам мету, можливо, вам самому доведеться їх формулювати. У будь-якому випадку не зайвим буде поповнити свій словник словами, пов’язаними з цією темою. Отже, мета повинна бути: specific (конкретна), measurable (вимірювана), achievable (досяжна), relevant (актуальна), time-bound (обмежена в часі). Наведемо приклади таких цілей, які може формулювати маркетолог англійською мовою:

 • To increase the average order value of online sales to $ 88 per customer. – Збільшити суму середнього замовлення в онлайн-продажах до 88 доларів на покупця.
 • To achieve 17% revenue growth within three years. – Досягти збільшення прибутку на 17% протягом трьох років.
 • To acquire 2 000 new online customers this financial year at an average cost per acquisition (CPA) of $ 24 with an average profitability of $ 15. – Залучити 2 000 нових онлайн-клієнтів в цьому фінансовому році при середніх витратах на залучення 24 долари і середньою прибутковістю в 15 доларів.

Дії маркетолога в різних фірмах відрізняються, проте є універсальні завдання, які виконує практично кожен фахівець:

 • doing marketing research – виконання маркетингового дослідження;
 • drawing up a marketing plan – розробка маркетингового плану;
 • liaising with the sales department – взаємодія з відділом продажів;
 • writing press releases – написання прес-релізів;
 • creating advertisements – створення реклами;
 • presenting at a trade fair – уявлення фірми на торговельній виставці;
 • talking to customers – спілкування з клієнтами;
 • speaking to journalists – спілкування з журналістами.

Дослідження в маркетингу

Маркетингові дослідження – важлива складова роботи кожного фахівця-маркетолога. Щоб правильно розповісти про них директору, необхідно володіти спеціальною термінологією. Пропонуємо вивчити її разом з нами.

BCG matrix або матриця Бостонської консалтингової групи – один з поширених інструментів стратегічного аналізу, який допомагає оптимізувати асортиментний портфель компанії. У цій матриці ми бачимо чотири типи продуктів (або господарських підрозділів):

 • stars (зірки) характеризуються великою часткою ринку (large market share) і високим зростанням обсягу продажів (high growth);
 • cash cows (дійні корови) характеризуються великою часткою ринку і низьким темпом зростання обсягів продажів (low growth);
 • dogs (собаки) характеризуються маленькою часткою ринку (small market share) і низьким темпом зростання обсягів продажів;
 • question marks (знаки питання) характеризуються маленькою часткою ринку і високим зростанням обсягів продажів.

SWOT-аналіз також допомагає здійснювати стратегічне планування. Для цього необхідно виявити фактори внутрішнього і зовнішнього середовища вашої компанії і розділити їх на 4 складових:

 • strength (сильні сторони) – фактори внутрішнього середовища, які роблять позитивний вплив, наприклад: market experience (досвід на ринку), strong leadership (впевнене лідерство на ринку), good reputation among customers (хороший імідж серед споживачів);
 • weaknesses (слабкі сторони) – фактори внутрішнього середовища, що роблять негативний вплив, наприклад: a weak brand name (слабо розвинений бренд), lack of access to key distribution channels (слабкий доступ до ключових каналів розподілу), project is very complex (проект дуже складний );
 • opportunities (можливості) – фактори зовнішнього середовища, що роблять позитивний вплив, наприклад: an unfulfilled customer need (незадоволена купівельна потреба), loosening of regulations (послаблення адміністративних норм / вимог), removal of international trade barriers (усунення бар’єрів на шляху до міжнародного ринку) ;
 • threats (загрози) – фактори зовнішнього середовища, що роблять негативний вплив, наприклад: new regulations (нові адміністративні заходи регулювання), increasing international trade barriers (зростаючі бар’єри в міжнародній торгівлі), competitors have a similar product (у конкурентів схожий продукт).

STEP / PEST – аналіз – ще один маркетинговий інструмент, який полягає в аналізі чинників зовнішнього середовища:

 • political (політичні): tax policy (податкова політика), employment laws (трудове законодавство), political stability (політична стабільність) і т. п .;
 • economic (економічні): economic growth (економічний розвиток), exchange rates (курси обміну валют), inflation rate (індекс інфляції);
 • social (соціальні): population growth rate (темп зростання населення), age distribution (розподіл населення за віком), law changes affecting social factors (зміни в законодавстві, що впливають на соціальні фактори);
 • technological (технологічні): research funding (фінансування досліджень), intellectual property issues (питання інтелектуальної власності), innovation potential (потенціал інновацій).

Крім перерахованих вище в маркетингу використовуються наступні види досліджень:

 • package test – тестування упаковки, перевіряє, як цільова аудиторія (target group) реагує на нову упаковку продукту;
 • taste test – тестування смаку, перевіряє, як цільова аудиторія реагує на новий смак продукту;
 • home test – домашній тест, дає можливість споживачам спробувати новий продукт вдома, в реальних життєвих умовах;
 • telephone survey – опитування по телефону;
 • mail survey – опитування по електронній пошті, споживачеві відправляється анкета, він заповнює її і відправляє назад;
 • online survey – опитування на сайті в Інтернеті;
 • mystery shopping – таємний покупець, перевіряє якість обслуговування клієнтів;
 • omnibus surveys – багатоцільове дослідження, зазвичай проводиться відразу для декількох компаній, продукти яких оцінюються за кількома критеріями.

Продукт і канали збуту

Продукт – головна категорія маркетингу, це товар або послуга, що задовольняють потребу покупців. У будь-якого продукту є 4 стадії життєвого циклу: launch / introduction (вихід на ринок), growth (зростання), maturity (зрілість), decline (занепад).

У маркетингу використовуються англійські наступні терміни для опису товарів:

 • convenience goods / fast moving consumer goods (FMCG) – товари з високою оборотністю і низькою ціною: сіль, мило;
 • white goods – кухонна побутова техніка: холодильник, тостер;
 • brown goods – вся решта техніка: телевізор, пилосос;
 • perishable goods / perishables – швидкопсувні товари: яйця, сире м’ясо;
 • durable goods / durables / hard goods – товари тривалого користування: машини, техніка (в тому числі brown і white goods);
 • nondurable goods / soft goods – товари нетривалого користування: продукти (perishable goods), чорнило для принтера.

Продукт виробляється для того, щоб продавати його покупцеві, тому пропонуємо вам дізнатися, як називаються канали збуту продукції на англійській мові:

 • wholesalers – оптові продавці, оптовики;
 • sales representatives – торгові агенти, фахівці з продажу;
 • retail stores – роздрібні магазини;
 • websites – сайти;
 • telephone sales – продажі по телефону;
 • catalogues – каталоги;
 • mail orders – замовлення поштою.

Брендинг в маркетингу

Ніхто не сперечатиметься, що світом правлять бренди. Ми начебто і негативно ставимося до реклами, але в той же час погляд в магазині падає саме на знайомі нам по вивісках або телевізору продукти, одяг ми купуємо тільки в бутиках і тільки «від відомого дизайнера», а під Новий рік ледь стримуємося, щоб НЕ підспівувати знаменитій мелодії Coca-Cola.

У маркетингу багато виразів, пов’язаних з брендами, ми наведемо найбільш часто вживані з них.

Cлово/Словосполучення Переклад
a brand image престиж, образ і репутація торгової марки
a brand manager бренд-менеджер
a brand platform платформа бренду (опис властивостей бренду)
a brand promise обіцянку бренду (відповідність споживчих властивостей очікуванням покупців)
brand essence сутність бренду (короткий концепт, який визначає бренд)
сутність бренду (короткий концепт, який визначає бренд) концепція розвитку бренду
co-branding партнерство двох брендів

Види брендів

a brand leader бренд, який найкраще продається на конкретному ринку
a flagship brand провідний бренд
a premium brand преміум-бренд
an economy brand бренд, товари якого продаються за низькими цінами
an own brand / an own-label brand / a private label brand власна торгова марка
a generic brand небрендовий продукт

Також дії маркетолога на шляху становлення і розвитку бренду можна охарактеризувати наступними словами:

Словосполучення Переклад
building brand awareness збільшення / підвищення популярності / впізнаваності бренду
building brand consideration збільшення числа споживачів, які купують товари даного бренду
building brand loyalty / increasing brand retention розвиток лояльності до конкретного бренду
building brand preference збільшення кількості споживачів, що віддають перевагу конкретну торгову марку
maintaining brand equity підтримка цінності і значущості бренду
using brand leverage використання підйомної сили бренду (для виведення на ринок нового продукту)

Найсильніші слова англійського маркетингу

Зарубіжні маркетологи постійно проводять дослідження різного плану і найчастіше вони намагаються з’ясувати «магічні слова», які впливають на покупців: привертають їхню увагу і змушують придбати продукт. На думку зарубіжних видань є 5 найсильніших слів, які обов’язково слід використовувати маркетологам:

 • you – ви;
 • free – вільний;
 • because – бо;
 • instantly – миттєво, моментально;
 • new – новий.

А ось знаменитий Девід Огілві рекомендує маркетологам обов’язково використовувати в рекламі і спілкуванні з клієнтами наступні 20 слів:

 • suddenly – несподівано;
 • now – зараз;
 • announcing – повідомляє;
 • introducing – вперше в продажу, представляє;
 • improvement – поліпшення, вдосконалення;
 • amazing – приголомшливий, чудовий, неймовірний;
 • sensational – сенсаційний, гучний;
 • remarkable – неабиякий, видатний, дивовижний;
 • revolutionary – революційний;
 • startling – приголомшливий, вражаючий;
 • miracle – диво;
 • magic – чарівний;
 • offer – акція;
 • quick – швидкий, скоро;
 • easy – легко;
 • wanted – бажаний;
 • challenge – виклик, можливість;
 • compare – порівняйте;
 • bargain – вигідна покупка, вдала покупка;
 • hurry – поспішайте, поспішайте.

Ми представили вам найбільш часто вживані маркетологами терміни англійською мовою. Однак, щоб навчитися грамотно і вільно висловлювати свої думки по-англійськи, вивчення одних слів недостатньо: вам потрібна розмовна практика. Радимо вам знайти хорошого викладача і провести декілька занять в сфері маркетингу. Не буде зайвим ознайомлення з темами про сленг і його сфери використання та правильне написання електронних листів.

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box