Загальні властивості прислівника


До прислівників в англійській мові, як і в українській, належать слова, що вказують на ознаку дії (стану) або якості, наприклад, час, місце або обставини дії, ступінь стану або якості.

Не studies very well.

You are quite right.

Where did you go yesterday?

Let’s go upstairs.

За своїм значенням прислівники в англійській мові поділяються на такі групи:

 • Прислівники способу дії (Adverbs of Manner): badly, well, slowly, quickly та ін.
 • Прислівники часу (Adverbs of Time): today, yesterday, soon, now, late, then, when, since, before та ін.
 • Прислівники частоти і повторюваності (Adverbs of Frequency and Repetition): often, never, ever, always, sometimes, how often та ін.
 • Прислівники місця (Adverbs of Place): here, there, above, downstairs, outside, where та ін.
 • Прислівники ступеня (Adverbs of Degree): little, much, quite, very, too, how much та ін.

Основною морфологічною ознакою прислівників, як і прикметників, в англійській мові (і прислівників в українській мові) є їх незмінність (за винятком зміни за ступенями порівняння, властивої прислівникам ступеня і способу дії).

 За своєю формою прислівники бувають:

 • прості (кореневі): here, there, now, then, quite, little, out;
 • похідні (з суфіксами і префіксами): slowly, forward (s), upstairs;
 • складні та складені (які складаються з двох коренів або слів): sometimes, anywhere, at last, at once.

Прислівники в англійській мові можуть збігатися за формою з прийменниками, сполучниками, модальними словами, окремими суфіксами, частками. На відміну від цих груп слів прислівники виконують самостійну функцію в реченні, будучи обставинами.

I have seen this before (before — прислівник у функції обставини часу).

Think before you answer (before — підрядний сполучник, який вводить обставинне речення часу).

Come before twelve o’clock (before — прийменник часу).

I’m still busy (still — прислівник, що виконує функцію обставини часу).

Ann is young but her sister is still younger (still — підсилювальна частка).

The sun is down (down — прислівник).

They went down the river (down — прийменник).

Sit down, please (down — відокремлений суфікс).

Деякі прислівники збігаються за формою з прикметниками; у цьому разі ці слова розрізняються за функцією і значенням. Порівняйте:

You must work hard (hard — прислівник напружено, у функції обставини способу дії).

This is a hard question (hard — прикметник важке у функції означення).

Прислівники мають такі синтаксичні властивості:

 • У реченні вони, як правило, виконують функцію обставини:

Don’t speak so loudly.

He often goes there.

 • Прислівники сполучаються з дієсловами, визнав чаючи дію (стан):

We walked home slowly.

You speak too fast for me, I don’t quite understand you.

 • Прислівники ступеня можуть сполучатися з іншими прислівниками і прикметниками, вказуючи на ступінь якості:

I liked the film very much.

Are you quite ready?

You’ve come too late.

It’s awfully cold here.

Прислівники how, why, where, when, виконуючи функцію обставини, є питальними або єднальними словами, а саме:

 • питальними прислівниками в спеціальних запитаннях:

Where are you going to?

Why did you do it?

How are you getting on?

 • єднальними прислівниками, коли вони вводять підрядні речення:

I don’t know where he lives.

I want to know why you are late.

Saturday is when I’m least busy.